Latvijas Zinātnes padomes Zinātņu nozaru un apakšnozaru saraksts

30-03-2009

Apstiprināts LZP sēdē
16.11.1999.,
lēmums Nr. 9-3-1

Papildināts ar sekojošiem LZP lēmumiem:

25.04.2000., Nr. 4-4-1
25.04.2000., Nr. 4-4-2
25.04.2000., Nr. 4-4-3
27.06.2000., Nr. 6-4-1
13.03.2001., Nr. 2-3-1
15.01.2002., Nr. 1-4-1
09.07.2002., Nr. 3-3-1
05.11.2002., Nr. 4-2
09.12.2003., Nr. 5-3-1
06.06.2006., Nr. 3-2-2
17.09.2007., Nr. 9-2-1
16.03.2010., Nr. 2-2-1
17.03.2011., protokols Nr. 9.
16.06.2011., Nr. 12-4-1
16.08.2012., protokols Nr. 29.

Latvijas Zinātnes padomes Zinātņu nozaru un apakšnozaru saraksts

1. Arhitektūra

1.1. Arhitektūras teorija un vēsture

1.2. Pilsētbūvniecība

1.3. Lauku būvniecība

1.4. Celtņu arhitektūra

1.5. Ainavu arhitektūra

2. Astronomija

2.1. Astrofizika un fundamentālā astronomija

2.2. Ģeodinamika

3. Bioloģija

3.1. Augu fizioloģija

3.2. Biofizika

3.3. Bioķīmija

3.4. Biometrija un bioinformātika

3.5. Biotehnoloģija

3.6. Botānika

3.7. Cilvēka un dzīvnieku fizioloģija

3.8. Ģenētika

3.9. Hidrobioloģija

3.10. Imunoloģija

3.11. Mikrobioloģija

3.12. Molekulārā bioloģija

3. 13. Šūnas bioloģija

3.14. Virusoloģija

3.15. Zooloģija

3.16. Bioloģijas didaktika

3.17. Ekoloģija

4. Būvzinātne

4.1. Būvmateriāli un būvtehnoloģija

4.2. Būvmehānika

4.3. Būvkonstrukcijas

4.4. Ģeodēzija un ģeoinformātika

4.5. Siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmas

5. Datorzinātne

5.1. Datorzinātnes matemātiskie pamati

5.2. Datoru un sistēmu programmatūra

5.3. Programmēšanas valodas un sistēmas.

5.4. Datu apstrēdes sistēmas un datortīkli

5.5. Intelektuālo sistēmu teorija

5.6. Datoru arhitektūra un aparatūra

5.7. Signālu diskrētā apstrāde

6. Demogrāfija

6.1. Teorētiskā demogrāfija

6.2. Vēsturiskā demogrāfija

6.3. Sociāli ekonomiskā demogrāfija

6.4 Medicīniskā demogrāfija

7. Ekonomika

7.1. Ekonomikas teorija

7.2. Latvijas tautsaimniecība

7.3. Makroekonomika

7.4. Mikroekonomika

7.5. Finanses un kredīts

7.6. Grāmatvedības un uzskaites teorija

7.7. Ekonometrija

7.8. Statistika

7.9. Tirgzinība

7.10. Sociālā ekonomika

7.11. Reģionālā ekonomika

7.12. Agrārā ekonomika

8. Elektronika un telekomunikācijas

8.1. Elektronikas elementi

8.2. Lauki un viļņi elektronikā

8.3. Ķēdes un signāli

8.4. Radiosistēmas

8.5. Elektrosakari

8.6. Telekomunikāciju tīkli

8.7. Datortehnika un tīkli

9. Elektrotehnika

9.1. Elektrotehnikas teorētiskie pamati

9.2. Elektriskās mašīnas un iekārtas

9.3. Elektriskās tehnoloģijas un automātika

9.4. Energoelektronika

10. Enerģētika

10.1. Elektroenerģētika

10.2. Elektroapgāde

10.3. Siltumenerģētika

10.4. Alternatīvās enerģijas iekārtas

11. Farmācija

11.1. Zāļu formu tehnoloģija

11.2. Farmācijas ķīmija

11.3. Farmakognozija

11.4. Farmaceitiskā farmakoloģija

11.5. Klīniskā farmācija

11.6. Sociālā farmācija

12. Filozofija

12.1. Filozofijas vēsture

12.2. Izziņas un apziņas teorija

12.3 Loģika

12.4. Ideju vēsture

12.5. Ētika

12.6. Estētika un mākslas filozofija

12.7. Filozofiskā antropoloģija

12.8. Politikas filozofija

12.9. Kultūras filozofija

12.10. Reliģijas filozofija

12.11. Zinātnes filozofija

12.12. Vēstures filozofija

12.13. Sociālā filozofija

13. Fizika

13.1. Cietvielu fizika

13.2. Kondensētās vides fizika

13.3. Pusvadītāju fizika

13.4. Ķīmiskā fizika

13.5. Materiālu fizika

13.6. Fizikālās metodes un instrumenti

13.7. Optika

13.8. Lāzeru fizika un spektroskopija

13.9. Teorētiskā fizika

13.10. Fizikas didaktika

13.11. Atomu un molekulu fizika

13.12. Kodolfizika

13.13. Šķidrumu un gāzu mehānika

13.14. Siltumfizika un molekulārā fizika

13.15. Magnētisko parādību fizika

13.16. Tehniskā fizika

13.17. Medicīniskā fizika

14. Folkloristika

14.1. Latviešu folkloristika

14.2. Salīdzināmā folkloristika

14.3. Mitoloģija

14.4. Cittautu folkloristika

15. Ģeogrāfija

15.1. Dabas ģeogrāfija

15.2. Reģionālā un vides ģeogrāfija

15.3. Lietišķā ģeogrāfija un ģeomātika

15.4. Cilvēka ģeogrāfija

16. Ģeoloģija

16.1. Pamatiežu ģeoloģija

16.2. Kvartārģeoloģija un ģeomorfoloģija

16.3. Lietišķā ģeoloģija

17. Hidroinženierzinātne

17.1. Hidroloģija

17.2. Hidrotehnika

17.3. Ūdenssaimniecība

18. Informācijas tehnoloģija

18.1. Datorvadība

18.2. Sistēmu analīze, modelēšana un projektēšana

18.3. E-Studiju tehnoloģijas un pārvaldība

19. Juridiskā zinātne

19.1. Tiesību teorija un vēsture

19.2. Civiltiesības

19.3. Krimināltiesības

19.4. Valsts tiesības

19.5. Starptautiskās tiesības

19.6. Kriminālistika un operatīvās darbības teorija

19.7. Policijas tiesības

20. Ķīmija

20.1. Neorganiskā ķīmija

20.2. Organiskā ķīmija

20.3. Bioorganiskā ķīmija

20.4. Analītiskā ķīmija

20.5. Fizikālā ķīmija

20.6. Bioķīmija

20.7. Lielmolekulāro savienojumu ķīmija

20.8. Medicīnas ķīmija

20.9. Radiācijas ķīmija

20.10. Augsttemperatūras ķīmija

20.11. Koksnes ķīmija

20.12. Materiālu ķīmija

20.13. Ķīmijas didaktika

21. Ķīmijas inženierzinātne

21.1. Neorganisko vielu tehnoloģija

21.2. Silikātu materiālu tehnoloģija

21.3. Organisko vielu tehnoloģija

21.4. Koksnes ķīmijas tehnoloģija

21.5. Celulozes un papīra tehnoloģija

21.6. Polimēru un šķiedrmateriālu tehnoloģija

21.7. Augsttemperatūras materiālu un plazmas tehnoloģija

21.8. Radiācijas ķīmijas tehnoloģija

21.9. Vispārīgā ķīmijas tehnoloģija

22. Komunikācijas zinātne

22.1. Bibliotēkzinātne

22.2. Komunikācijas teorija

22.3. Komunikācijas psiholoģija un ētika

23. Lauksaimniecības zinātne

23.1. Laukkopība

23.2. Lopkopība

23.3. Dārzkopība

23.4. Lauksaimniecības inženierzinātne

24. Literatūrzinātne

24.1. Latviešu literatūras vēsture

24.2. Literatūras teorija

24.3. Salīdzināmā literatūrzinātne

24.4. Cittautu literatūras vēsture

25. Mašīnzinātne

25.1. Mašīnu dinamika

25.2. Mašīnu projektēšana

25.3. Mašīnbūves tehnoloģija

25.4. Mēraparāti un metroloģija

25.5. Diagnostika un kvalitāte

26. Materiālzinātne

26.1. Materiālfizika

26.2. Inteliģentie materiāli un struktūras

26.3. Fotonikas materiāli

26.4. Koksnes materiāli un tehnoloģija

26.5. Polimēri un kompozītmateriāli

26.6. Tekstila un apģērbu tehnoloģija

26.7. Biomateriāli

26.8. Keramikas materiāli

27. Matemātika

27.1. Algebra un matemātiskā loģika

27.2. Ģeometrija un topoloģija

27.3. Funkciju teorija

27.4. Matemātiskā analīze un funkcionālanalīze

27.5. Diferenciālvienādojumi

27.6. Matemātiskā fizika

27.7. Matemātiskā modelēšana

27.8. Skaitliskā analīze

27.9. Varbūtību teorija un matemātiskā statistika

27.10. Diskrētā matemātika un matemātiskā informātika

27.11. Optimizācijas metodes

27.12. Modernā elementārā matemātika un matemātikas didaktika

28. Mākslas zinātne

28.1. Plastiskās mākslas vēsture un teorija

28.2. Teātra un kino vēsture un teorija

28.3. Muzikoloģija

28.4. Kultūras teorija

29. Mehānika

29.1. Lietišķā mehānika

29.2. Biomehānika

29.3. Cietvielu mehānika

29.4. Gāzu un šķidrumu mehānika

29.5. Materiālu mehānika un pretestība

29.6. Nepārtrauktās vides mehānika

29.7. Teorētiskā mehānika

29.8. Polimēru un kompozītmateriālu mehānika

30. Medicīna

30.1. Anatomija

30.2. Histoloģija un citoloģija

30.3. Medicīniskā bioķīmija

30.4. Mikrobioloģija un virusoloģija

30.5. Medicīniskā ģenētika

30.6. Normālā fizioloģija

30.7. Imunoloģija

30.8. Sabiedrības veselība

30.9. Patoloģija

30.10. Farmakoloģija

30.11. Internā medicīna

30.12. Pediatrija

30.13. Infekcijas slimības

30.14. Dermatoloģija un veneroloģija

30.15. Neiroloģija

30.16. Psihiatrija

30.17. Uzturzinātne

30.18. Ķirurģija

30.19. Oftalmoloģija

30.20. Otorinolaringoloģija

30.21. Anestezioloģija un reanimatoloģija

30.22. Ortopēdija

30.23. Dzemdniecība un ginekoloģija

30.24. Onkoloģija un hematoloģija

30.25. Tiesu medicīna

30.26. Ftiziatrija

30.27. Sporta medicīna un rehabilitoloģija

30.28. Stomatoloģija

30.29. Rentgenoloģija un radioloģija

30.30. Medicīnas vēsture

30.31. Medicīniskā biomehānika

30.32. Veselības aprūpe

31. Mežzinātne

31.1. Meža ekoloģija un mežkopība

31.2.Meža ekonomika un politika

31.3. Meža darbi un tehnika

32. Militārā zinātne

32.1. Militārais nodrošinājums

33. Pārtikas zinātne

33.1. Pārtikas procesi un iekārtas

33.2. Pārtikas ķīmija

33.3. Pārtikas mikrobioloģija

33.4. Pārtikas produktu kvalitātes

34. Pedagoģija

34.1. Vispārīgā pedagoģija

34.2. Sociālā pedagoģija

34.3. Pirmsskolas pedagoģija

34.4. Skolas pedagoģija

34.5. Augstskolas pedagoģija

34.6. Pieaugušo pedagoģija

34.7. Nozaru pedagoģija

35. Politikas zinātne (politoloģija)

35.1. Politikas teorija

35.2. Salīdzinošā politika

35.3. Starptautiskā politika

35.4. Pārvalde un administrācija

36. Psiholoģija

36.1. Vispārīgā psiholoģija

36.2. Personības psiholoģija

36.3. Daiļrades psiholoģija

36.4. Sociālā psiholoģija

36.5. Etniskā psiholoģija

36.6. Klīniskā psiholoģija

36.7. Pedagoģiskā psiholoģija

36.8. Attīstības psiholoģija

37. Socioloģija

37.1. Socioloģijas teorija un vēsture

37.2. Lietišķā socioloģija

37.3. Sociālā antropoloģija

37.4. Sociālā politika un sociālā darba organizācija

37.5. Kultūras un masu komunikācijas socioloģija

37.6. Lauku socioloģija

37.7. Organizāciju un sabiedriskās pārvaldes socioloģija

37.8. Politikas socioloģija

38. Sporta zinātne

38.1. Sporta teorija un vēsture

38.2. Sporta pedagoģija.

39. Teoloģija un reliģiju zinātne

39.1. Baznīcas un reliģiju vēsture

39.2. Bībeles teoloģija

39.3. Sistemātiskā un praktiskā teoloģija

39.4. Vispārīgā un salīdzināmā reliģijpētniecība

39.5. Reliģijas socioloģija

39.6. Reliģijas psiholoģija

39.7. Reliģiju vēsture

40. Transports un satiksme

40.1. Ūdens transports un infrastruktūra

40.2. Sauszemes transports un infrastruktūra

40.3. Gaisa transports un infrastruktūra

40.4. Telemātika un loģistika

41. Vadībzinātne

41.1. Uzņēmējdarbības vadība

41.2. Sabiedrības vadība

41.3. Izglītības vadība

42. Valodniecība

42.1. Vispārīgā valodniecība

42.2. Salīdzināmā un sastatāmā valodniecība

42.3. Lietišķā valodniecība

42.4. Latviešu sinhroniskā valodniecība

42.5. Latviešu diahroniskā valodniecība.

42.6. Baltu valodniecība

42.7. Ģermāņu valodniecība

42.8. Romāņu valodniecība

42.9. Slāvu valodniecība

42.10. Somugru valodniecība (Somugristika)

42.11. Orientālistika

42.12. Klasiskā filoloģija

43. Vēsture

43.1. Vispārīgā vēsture

43.2. Latvijas vēsture

43.3. Arheoloģija.

43.4. Etnoloģija

43.5. Vēsturiskā antropoloģija

43.6. Kultūras un zinātnes vēsture

43.7. Historiogrāfija un vēstures palīgzinātnes

44. Veterinārmedicīna

44.1. Morfoloģija

44.2. Fizioloģija

44.3. Patoloģija

44.4. Veterinārā farmakoloģija un toksikoloģija

44.5. Iekšķīgās slimības

44.6. Parazitoloģija

44.7. Infekcijas slimības un mikrobioloģija

44.8. Ķirurģija

44.9. Dzemdniecība un ginekoloģija.

44.10. Pārtikas higiēna

45. Vides zinātne

45.1. Vides ķīmija un ekotoksikoloģija

45.2. Dabas aizsardzība

45.3. Vides pārvaldība

45.4. Vides inženierzinātne


Pedējā atjaunošana 8-04-2015