Nr. 6-2-1, 3.07.2009, Par LZP ekspertu apstiprināšanu

6-07-2009

LĒMUMS Nr. 6-2-1

Rīgā, 2009.gada 3.jūlijā.

Par LZP ekspertu apstiprināšanu

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas “Zinātniskās darbības likumu”, LR MK Noteikumiem “Latvijas Zinātnes padomes nolikums” (Nr.383, 09.05.2006.) un LR MK Noteikumiem „Noteikumi par Latvijas Zinātnes padomes ekspertu komisiju izveidošanu un darbību” (Nr.497, 20.06.2006.), nolemj:

apstiprināt par ekspertiem atbilstošās zinātnes nozaru apakšnozarēs šādus zinātniekus:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātniskais grāds

Zinātnes nozare, apakšnozare

Darbavieta

1. Dabas zinātnes un matemātika

1.

Juris

Blūms

Dr.phys.

1.1.1.

Cietvielu fizika, pusvadītāju fizika, kondensētās vides fizika, materiālu fizika, tehniskā fizika

RTU

2.

Maris

Knite

Dr.habil.phys.

1.1.1.

RTU

3.

Artūrs

Medvids

Dr.habil.phys.

1.1.1.

RTU

2. Inženierzinātnes un datorzinātnes.

2.2. Inženierzinātnes

4.

Anatolijs

Ļevčenkovs

Dr.sc.ing.

2.2.5.

Elektrotehnika

RTU

5.

Andris

Purviņš

Dr.sc.ing.

2.2.5.

RTU

2.3. Ķīmijas inženierzinātne, materiālzinātne

6.

Līga

Bērziņa-Cimdiņa

Dr.sc.ing.

2.3.1.

Neorganisko vielu tehnoloģija, materiālzinātne

RTU

7.

Jānis

Grabis

Dr.habil.sc.ing.

2.3.1.

RTU

8.

Mārtiņš

Kalniņš

Dr.habil.sc.ing.

2.3.1.

RTU

9.

Linda

Krāģe

Dr.sc.ing.

2.3.1.

RTU

10.

Gundars

Mežinskis

Dr.habil.sc.ing.

2.3.1.

RTU

11.

Skaidrīte

Reihmane

Dr.sc.ing.

2.3.2.

Koksnes ķīmijas un polimēru materiālu tehnoloģija

RTU

2.3.3.

Tekstila un apģērbu tehnoloģijas

5. Humanitārās un sociālās zinātnes

12.

Sanita

Lazdiņa

Dr.philol.

5.1.2.

Valodniecība

RēzA

13.

Ieva

Ozola

Dr.philol.

5.1.2.

LiepU

14.

Dzintra

Šulce

Dr.philol.

5.1.2.

LiepU

15.

Ausma

Cimdiņa

Dr.philol.

5.1.3.

Literatūrzinātne un folkloristika

LU

16.

Anna

Stankeviča

Dr.philol.

5.1.3.

DU

17.

Elīna

Vasiļjeva

Dr.philol.

5.1.3.

DU

18.

Vera

Vāvere

Dr.habil.philol.

5.1.3.

VEZ

19.

Ella

Buceniece

Dr.phil.

5.1.5.

Filozofija

LU FSI

20.

Solveiga

Krūmiņa-Koņkova

Dr.phil.

5.1.5.

LU

21.

Emīlija

Černova

Dr.paed.

5.2.2.

Pedagoģija

LU

22.

Vladimirs

Kincāns

Dr.paed.

5.2.2.

LU

23.

Ivars

Muzis

Dr.paed.

5.2.2.

RPIVA

24.

Ivars

Austers

Dr.psych.

5.2.3.

Psiholoģija

LU

25.

Irina

Plotka

Dr.psych.

5.2.3.

DU

26.

Viesturs

Reņģe

Dr.psych.

5.2.3.

LU

27.

Juris

Krūmiņš

Dr.habil.oec.

5.2.4.

Demogrāfija

LU

28.

Inta

Brūna

Dr.oec.

5.2.6.

Ekonomika

LU

29.

Lienīte

Litavniece

Dr.oec.

5.2.6.

RA

30.

Baiba

Rivža

Dr.habil.oec.

5.2.6.

LLU

31.

Irēna

Silineviča

Dr.sc.ing.

5.2.6.

RēzA

32.

Andris

Kangro

Dr.phys.

5.2.7.

Vadībzinātne

LU

33.

Ilma

Čepāne

Dr.iur.

5.2.9.

Juridiskās zinātnes

LU

34.

Jānis

Kārkliņš

Dr.iur.

5.2.9.

LU

35.

Agita

Ābele

Dr.paed.

5.2.10.

Sporta zinātne

LSPA

36.

Juris

Grants

Dr.paed.

5.2.10.

LSPA

37.

Uldis

Grāvītis

Dr.paed.

5.2.10.

LSPA

38.

Aija

Kļaviņa

Dr.paed.

5.2.10.

LSPA

39.

Andris

Konrads

Dr.biol.

5.2.10.

LSPA

40.

Jānis

Lanka

Dr.habil.paed.

5.2.10.

LSPA

41.

Viesturs

Lāriņš

Dr.med.

5.2.10.

LSPA

42.

Inese

Pontaga

Dr.med.

5.2.10.

LSPA

43.

Andris

Rudzītis

Dr.paed.

5.2.10.

LSPA

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2012. gada 3.jūlijam.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs E.Grēns

Pedējā atjaunošana 11-02-2010