Nr. 9-3-1, 24.11.2009, Par 2010.g. pētījumu projektu finansējuma sadali starp zinātnes nozaru blokie

26-11-2009

 LATVIJAS ZINĀTNES PADOME

LĒMUMS Nr. 9-3-1

Rīgā, 2009.g. 24. novembrī

Par 2010.g. pētījumu projektu
finansējuma sadali starp zinātnes
nozaru blokiem


Latvijas Zinātnes padome atbalsta šādu tematisko pētījumu projektu finansējuma sadalījumu pa zinātnes blokiem 2010.gadam:

Nr. p.k.

Ekspertu komisija

Nozaru finansējums*) %

1.

Dabaszinātņu un matemātikas

20,87

2.

Inženierzinātņu un datorzinātnes

18,26

3.

Bioloģijas un medicīnas zinātņu

26,00

4.

Lauksaimniecības, vides, Zemes un meža zinātņu

15,29

5.

Humanitāro un sociālo zinātņu

19,58

Kopā

100,00

* Procentu sadalījums starp zinātņu blokiem (ekspertu komisijām) atbilst 2009.gada sadalījumam.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs E.Grēns

Pedējā atjaunošana 11-02-2010