Paziņojums

10-03-2010

UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Sekretariāts informē, ka UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Sekretariāts (turpmāk UNESCO LNK) saņēma uzaicinājumu Latvijai pieteikt savus stipendiju kandidātus UNESCO stipendiju programmai 2010. – 2011. gadam.

UNESCO stipendiju programma piedāvā īstermiņa (no viena līdz 6 mēnešiem) pēcdiploma stipendijas apmācībām un pētījumiem UNESCO 2010. – 2011. gada programmas mērķu un prioritāšu atbalstam šādos virzienos:

- Atbalsts attīstības valstīm Izglītība visiem mērķu sasniegšanā;

- Globālās un reģionālās pārvaldes sekmēšana izglītībā;

- Zinātnes, tehnoloģiju un inovāciju politika un resursu palielināšana ilgtspējīgas attīstības veicināšanai un nabadzības izskaušanai;

- Saldūdens, okeāna un sauszemes resursu ilgtspējīga pārvaldība, gatavība dabas katastrofām un to radīto seku mazināšanai;

- Materiālā un nemateriālā mantojuma aizsardzība, saglabāšana un pārvaldība;

- Kultūras izpausmju daudzveidības un kultūru dialoga veicināšana, lai sekmētu miera kultūru;

- Vārda un informācijas brīvības veicināšana;

- Vispārējas pieejas informācijai un zināšanām iespēju veicināšana

UNESCO LNK aicina Jūs izvērtēt interesi pieteikties / pieteikt kandidātus un saņemt šo stipendiju ar mērķi celt Jūsu / Jūsu pārstāvēto institūciju kapacitāti un izkopt sadarbību UNESCO mandāta ietvaros! Stipendijai var pieteikties zinātnieki, lektori vai profesori vecumā līdz 45 gadiem, kuriem jau ir vismaz maģistra grāds. Pamatkritērijs kandidēšanai uz stipendiju ir pētnieka vēlme apgūt vai īstenot pētījumu UNESCO programmas un budžeta 2010.– 2011. gadam prioritāšu ietvaros un šī pētījuma vai iegūto zināšanu tālāka īstenošana Latvijā.

(Stipendijas pieteikuma anketa, kritēriji un informācija par pievienojamiem dokumentiem pielikumā).

Lūdzu, ņemiet vērā, ka:

1. pretendentiem pieteikuma oriģināls jāiesniedz līdz 2010. gada 15.aprīlim UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Sekretariātā, Pils laukumā 4-206, Rīgā (lūdzam atsūtīt arī pieteikuma kopiju elektroniski uz );

2. maksimālais stipendijas apjoms ir 15 000 USD;

3. stipendijas pieteikumam pielikumā jāpievieno atbalsta vēstule no

attiecīgās ārvalstu institūcijas, kur plānots veikt pētījumu / studēt;

4. pieteikums jāsagatavo angļu valodā.

Sīkāku informāciju par stipendijām var iegūt zvanot pa tālruni 67325109 UNESCO LNK ģenerālsekretāres vietniecei Sarmītei Pulstei (elektroniski ).

Pedējā atjaunošana 10-03-2010