Ekspertu kandidātu saraksts

24-05-2013

Latvijas Zinātnes padomes
Ekspertu komisiju vēlēšanas

 2013.gada 30. un 31.maijā no plkst. 9.00 līdz 19.00


Ekspertu kandidātu saraksts
(sastādīts atbilstoši MK 2006.g. 20.jūnija noteikumiem Nr.497)

 

1. Dabaszinātņu un matemātikas EK

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Dzimšanas gads

Zinātniskais grāds

Darbavieta

Amats

1.1. Fizika, t.sk. astronomija (4 vakances)

1.

Aigars Ekers 1971 Dr.phys. LU vad. pētnieks

2.

Juris Freimanis 1954 Dr.phys. VentA vad. pētnieks

3.

Andris Ozols 1944 Dr.habil.phys. RTU profesors

4.

Mārtiņš Rutkis 1957 Dr.phys. LU CFI vad. pētnieks

5.

Māris Spriņģis 1944 Dr.habil.phys. LU CFI vad. pētnieks

6.

Edmunds Tamanis 1973 Dr.phys. DU asoc. profesors
1.2. Matemātika (2 vakances)

1.

Jānis Cepītis 1951 Dr.math. LU MII vad. pētnieks

2.

Felikss Sadirbajevs 1951 Dr.habil.math. DU profesors
1.3. Ķīmija (4 vakances)

1.

Gunārs Duburs 1934 Dr.habil.chem. LOSI vad. pētnieks, lab.vadītājs

2.

Pēteris Trapencieris 1952 Dr.chem. LOSI vad. pētnieks, lab.vadītājs

3.

Arnis Treimanis 1940 Dr.habil.sc.ing. LV KĶI vad. pētnieks

4 .

Māris Turks 1976 Dr.chem. RTU profesors


2. Inženierzinātņu un datorzinātnes EK

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Dzimšanas gads

Zinātniskais grāds

Darbavieta

Amats

2.1. Datorzinātne (3 vakances)

1.

Juris Borzovs 1950 Dr.habil.sc.comp. LU profesors

2.

Jānis Grundspeņķis 1942 Dr.habil.sc.ing. RTU profesors

3.

Kārlis Krūmiņš 1940 Dr.sc.comp. EDI vad.pētnieks
2.2. Inženierzinātnes (7 vakances)

1.

Jānis Andersons 1964 Dr.sc.ing. LU PMI vad.pētnieks

2.

Ilze Beverte 1958 Dr.sc.ing. LU PMI vad.pētniece

3.

Aleksandrs Korjakins 1963 Dr.sc.ing. RTU profesors

4.

Andrejs Krasņikovs 1956 Dr.sc.ing. RTU profesors

5.

Oskars Krievs 1980 Dr.sc.ing. RTU profesors,
vad. pētnieks

6.

Gundars Mežinskis 1953 Dr.habil.sc.ing. RTU profesors

7.

Ainārs Paeglītis 1954 Dr.sc.ing. RTU profesors

8.

Ēriks Palčevskis 1951 Dr.sc.ing. RTU NĶI vad.pētnieks

9.

Jurģis Poriņš 1966 Dr.sc.ing. RTU asoc. profesors, vad.pētnieks

10.

Pēteris Šipkovs 1944 Dr.habil.sc.ing. FEI vad. pētnieks, lab.vadītājs

11.

Vitauts Tamužs 1935 Dr.habil.sc.ing. LU PMI vad. pētnieks

12.

Aleksandrs Urbahs 1958 Dr.habil.sc.ing. RTU profesors

13.

Jānis Zicāns 1944 Dr.sc.ing. RTU vad.pētnieks


3. Bioloģijas un medicīnas zinātnes EK

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Dzimšanas gads

Zinātniskais grāds

Darbavieta

Amats

3.1. Bioloģija (5 vakances)

1.

Guntis Brūmelis 1957 Dr.biol. LU profesors

2.

Maija Dambrova 1968 Dr.pharm. LOSI vad. pētniece, lab.vadītāja

3.

Ģederts Ieviņš 1960 Dr.habil.biol. LU profesors,
vad. pētnieks

4.

Aija Linē 1973 Dr.biol. LBMC vad.pētniece

5.

Kaspars Tārs 1971 Dr.biol. LBMC vad.pētnieks

6.

Jānis Vīksne 1936 Dr.biol. LU BI vad.pētnieks, lab.vadītājs
3.2. Medicīna (5 vakances)

1.

Simona Doniņa 1958 Dr.med. RSU vad.pētniece

2.

Vilnis Dzērve-Tāluts 1941 Dr.med. LU vad.pētnieks

3.

Ilze Konrāde 1972 Dr.med. RAKUS ārsts-endokrinologs

4.

Edvīns Miklaševičs 1958 Dr.biol. RSU profesors

5.

Mārcis Leja 1964 Dr.med. LU asoc.profesors

6.

Valdis Pīrāgs 1961 Dr.med. LU profesors

7.

Ludmila Vīksna 1946 Dr.habil.med. RAKUS Infektoloģijas galvenā speciāliste


4. Lauksaimniecības, vides, Zemes un meža zinātņu EK

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Dzimšanas gads

Zinātniskais grāds

Darbavieta

Amats

4.1. Lauksaimniecības zinātnes (6 vakances)

1.

Aivars Bērziņš 1975 Dr.med.vet. BIOR vad. pētnieks, departamenta vadītājs

2.

Māra Bleidere 1966 Dr.agr. Stendes GSI vad.pētniece

3.

Inga Ciproviča 1969 Dr.sc.ing. LLU profesore

4.

Ilmārs Dūrītis 1976 Dr.med.vet. LLU dekāns

5.

Aivars Kaķītis 1953 Dr.sc.ing. LLU asoc.profesors

6.

Aldis Kārkliņš 1951 Dr.habil.agr. LLU profesors

7.

Gunārs Lācis 1971 PhD LVAI vad.pētnieks

8.

Līga Paura 1971 Dr.agr. LLU asoc. profesore
4.2. Vides zinātne (1 vakance)

1.

Dagnija Blumberga 1945 Dr.habil.sc.ing. RTU profesore

2.

Gunta Spriņģe 1955 Dr.biol. LU asoc. profesore
4.3. Zemes zinātnes (1 vakance)

1.

Zaiga Krišjane 1963 Dr.geogr. LU profesore
4.4. Mežzinātne (2 vakances)

1.

Aigars Indriksons 1972 Dr.silv. LLU Docents, katedras vad.

2.

Āris Jansons 1980 Dr.silv. Silava vad.pētnieks

3.

Māris Laiviņš 1942 Dr.habil.geogr., Dr.biol. LU BI vad.pētnieks

 

5. Humanitāro un sociālo zinātņu EK

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Dzimšanas gads

Zinātniskais grāds

Darbavieta

Amats

5.1. Humanitārās zinātnes (5 vakances)

1.

Kristiāna Ābele 1972 Dr.art. LMA vad.pētniece

2.

Maija Burima 1971 Dr.philol. DU profesore

3.

Juris Grigorjevs 1966 Dr.philol. LU LValI pētnieks

4.

Māra Grudule 1963 Dr.philol. LU profesore

5.

Zaiga Ikere 1945 Dr.habil.philol. DU profesore

6.

Māra Kiope 1963 Dr.phil. LU FSI vad.pētniece

7.

Sandis Laime 1982 Dr.philol. LU LFMI pētnieks

8.

Irēna Saleniece 1961 Dr.hist. DU profesore

9.

Anna Stafecka 1953 Dr.philol. LU LValI vad.pētniece

10.

Velga Vēvere 1958 Dr.phil. LU FSI vad.pētniece
5.2. Sociālās zinātnes (5 vakances)

1.

Andrejs Čirjevskis 1958 Dr.oec. RISEBA profesors

2.

Jānis Ikstens 1970 Dr.sc.pol. LU profesors

3.

Irēna Katane 1962 Dr.paed. LLU asoc.profesore

4.

Līga Krūmiņa 1963 Dr.philol. LU docente

5.

Natalja Lāce 1960 Dr.oec. RTU profesore

6.

Māra Marnauza 1963 Dr.paed. RPIVA profesore, prorektore

7.

Inese Mavļutova 1963 Dr.sc.administr. BA asoc.profesore

8.

Ligita Melece 1950 Dr.oec. LVAEI vad.pētniece, nod.vadītāja

9.

Baiba Rivža 1949 Dr.habil.oec. LLU profesore

10.

Ilga Salīte 1952 Dr.paed. DU profesore

11.

Ērika Šumilo 1958 Dr.oec. LU profesore

12.

Tālis Tisenkopfs 1957 Dr.soc. LU profesors

13.

Vitolds Zahars 1942 Dr.iur. DU profesors


Izmantotie saīsinājumi

BA Banku augstskola
BIOR Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR”
DU Daugavpils Universitāte
EDI Elektronikas un datorzinātņu institūts
FEI Fizikālās enerģētikas institūts
LBMC Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
LLU Latvijas Lauksaimniecības universitāte
LMA Latvijas Mākslas akadēmija
LOSI Latvijas Organiskās sintēzes institūts
LU Latvijas Universitāte
LU BI LU Bioloģijas institūts
LU CFI LU Cietvielu fizikas institūts
LU FSI LU Filozofijas un socioloģijas institūts
LU LFMI LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts
LU LValI LU Latviešu valodas institūts
LU MII LU Matemātikas un informātikas institūts
LU PMI LU Polimēru mehānikas institūts
LV KĶI Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts
LVAEI Latvijas Valsts Agrārās ekonomikas institūts
LVAI Latvijas Valsts Augļkopības institūts
RAKUS Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca
RISEBA Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola
RPIVA Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija
RSU Rīgas Stradiņa universitāte
RTU Rīgas Tehniskā universitāte
RTU NĶI RTU Neorganiskās ķīmijas institūts
Silava Latvijas Valsts Mežzinātņu institūts „Silava”
Stendes GSI Valsts Stendes Graudaugu selekcijas institūts
VentA Ventspils Augstskola

 

Pedējā atjaunošana 29-05-2013