Ekspertu kandidātu saraksts

13-05-2016

Latvijas Zinātnes Padomes
Ekspertu komisiju vēlēšanas

2016.gada 25. un 26.maijā no plkst. 9.00 līdz 19.00

Ekspertu komisiju locekļu kandidātu saraksts
(sastādīts atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.497)


1. Dabaszinātņu un matemātikas EK

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Dzimšanas gads

Zinātniskais grāds

Darbavieta

1.1. Fizika, t.sk. astronomija (4 vakances)

1.

Juris Blūms

1968

Dr.phys.

RTU

2.

Jānis Cīmurs

1986

Dr.phys.

LU

3.

Donāts Erts

1954

Dr.chem.

LU

4.

Aleksejs Kuzmins

1968

Dr.phys.

LU CFI

5.

Donāts Millers

1935

Dr.habil.phys.

LU CFI

6.

Jānis Spīgulis

1950

Dr.habil.phys.

LU

7.

Edmunds Tamanis

1973

Dr.phys.

DU

1.2. Matemātika (2 vakances)

1.

Andrejs Koliškins

1954

Dr.math.

RTU

2.

Andrejs Reinfelds

1942

Dr.habil.math.

LU MII

1.3. Ķīmija (4 vakances)
  1. 1.
Pāvels Arsenjans

1975

Dr.chem.

LOSI

2.

Aigars Jirgensons

1973

Dr.chem.

LOSI

3.

Jeļena Kirilova

1973

Dr.chem.

DU

4.

Galina Teliševa

1937

Dr.habil.chem.

LV KĶI

5.

Māris Turks

1976

Dr.chem.

RTU

6.

Andris Zicmanis

1941

Dr.habil.chem.

LU


2. Inženierzinātņu un datorzinātnes EK

 

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Dzimšanas gads

Zinātniskais grāds

Darbavieta

2.1. Datorzinātne (3 vakances)
1. Kārlis Čerāns

1965

Dr.sc.comp.

LU MII

2. Jānis Grundspeņķis

1942

Dr.habil.sc.ing.

RTU

3. Atis Kapenieks

1951

Dr.phys.

RTU

4. Ints Mednieks

1957

Dr.sc.comp.

EDI

2.2. Inženierzinātnes (7 vakances)
1. Diāna Bajāre

1972

Dr.sc.ing.

RTU

2. Vjačeslavs Bobrovs

1982

Dr.sc.ing.

RTU

3. Anatolijs Borodiņecs

1980

Dr.sc.ing.

RTU

4. Viesturs Bražis

1976

Dr.sc.ing.

RTU

5. Andris Čate

1952

Dr.sc.ing.

RTU

6. Tālis Juhna

1972

Dr.sc.ing.

RTU

7. Gaidis Klāvs 1959 Dr.sc.ing.

FEI

8. Oskars Krievs

1980

Dr.sc.ing.

RTU

9. Inga Ļašenko

1965

Dr.sc.ing.

RTU

10. Remo Merijs Meri

1976

Dr.sc.ing.

RTU

11. Gundars Mežinskis

1953

Dr.habil.sc.ing.

RTU

12. Viktors Mironovs

1941

Dr.habil.sc.ing.

RTU

13. Anna Mutule

1975

Dr.sc.ing.

FEI

14. Irina Oļeiņikova

1974

Dr.sc.ing.

FEI

15. Lilita Ozola

1950

Dr.sc.ing.

LLU

16. Ēriks Palčevskis

1951

Dr.sc.ing.

SIA “Plazma, Keramika, Tehnoloģija”

17. Jurģis Poriņš

1966

Dr.sc.ing.

RTU

18. Jānis Rudzītis

1938

Dr.habil.sc.ing.

RTU

19. Pēteris Šipkovs

1944

Dr.habil.sc.ing.

FEI

20. Jānis Vība

1937

Dr.habil.sc.ing.

RTU

21. Aivars Žūriņš

1956

Dr.ing.

LV KĶI


3. Bioloģijas un medicīnas zinātnes EK

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Dzimšanas gads

Zinātniskais grāds

Darbavieta

3.1. Bioloģija (5 vakances)
1. Didzis Elferts

1980

Dr.biol.

LU

2. Ģederts Ieviņš

1960

Dr.habil.biol.

LU

3. Edgars Liepiņš

1978

Dr.pharm.

LOSI

4. Dace Pjanova

1976

Dr.biol.

LBMC

5. Īzaks Rašals

1947

Dr.habil.biol.

LU BI

6. Artūrs Škute

1959

Dr.biol.

DU

7. Guntis Tabors

1973

Dr.biol.

LU

8. Kaspars Tārs

1971

PhD

LBMC

3.2. Medicīna (5 vakances)
1. Zanda Daneberga

1976

Dr.med.

BKUS

2. Simona Doniņa

1958

Dr.med.

RSU

3. Ilze Konrāde

1972

Dr.med.

RAKUS

4. Inese Mārtiņsone

1975

Dr.med.

RSU

5. Anna Miskova

1981

Dr.med.

RSU

6. Liene Ņikitina - Zaķe

1974

Dr.med.

LBMC

7. Valdis Pīrāgs

1961

Dr.med.

LU

8. Santa Purviņa

1972

Dr.med.

PStradKUS

9. Maija Radziņa

1978

Dr.med.

PStradKUS

10. Ilga Urtāne

1950

Dr.med.

RSU SI

11. Jana Žodžika

1976

Dr.med.

RAKUS


4. Lauksaimniecības, vides, Zemes un meža zinātņu EK

Nr. P.k.

Vārds

Uzvārds

Dzimšanas gads

Zinātniskais grāds

Darbavieta

4.1. Lauksaimniecības zinātnes (6 vakances)
1. Ilmārs Dūrītis

1976

Dr.med.vet.

LLU

2. Edīte Kaufmane

1956

Dr.biol.

DI

3. Aigars Laizāns

1961

Dr.sc.ing.

LLU

4. Līga Paura

1971

Dr.agr.

LLU

5. Evita Straumīte

1975

Dr.sc.ing.

LLU

6. Aiga Trūpa

1970

Dr.agr.

LLU

7. Anda Valdovska

1964

Dr.med.vet.

LLU

4.2. Vides zinātne (1 vakance)
1. Dagnija Blumberga

1945

Dr.habil.sc.ing.

RTU

2. Māris Kļaviņš

1956

Dr.habil.chem.

LU

3. Kristīna Tihomirova

1976

Dr.sc.ing.

RTU

4.3. Zemes zinātnes (1 vakance)
1. Jānis Kaminskis

1965

Dr.sc.ing.

RTU

2. Oļģerts Nikodemus

1954

Dr.geogr.

LU

3. Juris Soms

1966

Dr.geol.

DU

4.4. Mežzinātne (2 vakances)
1. Tālis Gaitnieks

1957

Dr.silv.

Silava

2. Olga Miezīte

1958

Dr.silv.

LLU

3. Linards Sisenis

1980

Dr.silv.

LLU

 


5. Humanitāro un sociālo zinātņu EK

 

 

Nr. P.k.

Vārds

Uzvārds

Dzimšanas gads

Zinātniskais grāds

Darbavieta

5.1. Humanitārās zinātnes (5 vakances)
1. Kristiāna Ābele

1972

Dr.art.

LMA

2. Eva Eglāja-Kristsone

1977

Dr.philol.

LU LFMI

3. Juris Grigorjevs

1966

Dr.philol.

LU LvalI

4. Māra Grudule

1963

Dr.philol.

LU LFMI

5. Anete Karlsone

1967

Dr.hist.

LU LVI

6. Solveiga Krūmiņa-Koņkova

1960

Dr.phil.

LU FSI

7. Jānis Kudiņš

1974

Dr.art.

JVLMA

8. Iveta Ķestere

1960

Dr.paed.

LU

9. Sandis Laime

1982

Dr.philol.

LU LFMI

10. Dace Markus

1950

Dr.habil.philol.

RPIVA

11. Larisa Turuševa

1954

Dr.paed.

EKA

12. Velga Vēvere

1958

Dr.phil.

EKA

13. Guntis Zemītis

1955

Dr.hist.

LU LVI

5.2. Sociālās zinātnes (5 vakances)
1. Rudīte Andersone

1952

Dr.paed.

LU

2. Jānis Buholcs

1982

Dr.sc.com.

VA

3. Konstantins Didenko

1946

Dr.oec.

RTU

4. Ģirts Dimdiņš

1974

Dr.psych.

LU

5. Kārlis Ketners

1976

Dr.oec.

VM

6. Vadims Mantrovs

1981

Dr.iur.

LU

7. Inta Mieriņa

1980

Dr.sc.soc.

LU FSI

8. Sandra Beatrice Sebre

1953

Dr.psych.

LU

9. Ilze Sproģe

1974

Dr.sc.administr.

TSI

10. Maija Šenfelde

1957

Dr.oec.

RTU

11. Tālis Tisenkopfs

1957

Dr.sc.soc.

LU

12. Anastasija Vilciņa

1952

Dr.oec.

LLU

13. Vitolds Zahars

1942

Dr.iur.

DU

14. Alīda Zigmunde

1960

Dr.paed.

RTU

 

Izmantotie saīsinājumi

BKUS Bērnu klīniskā universitātes slimnīca
DI APP Dārzkopības institūts
DU Daugavpils Universitāte
EDI Elektronikas un datorzinātņu institūts
EKA Ekonomikas un kultūras augstskola
FEI Fizikālās enerģētikas institūts
JVLMA Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija
LBMC Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
LLU Latvijas Lauksaimniecības universitāte
LMA Latvijas Mākslas akadēmija
LOSI Latvijas Organiskās sintēzes institūts
LU Latvijas Universitāte
LU BI LU Bioloģijas institūts
LU CFI LU Cietvielu fizikas institūts
LU FSI LU Filozofijas un socioloģijas institūts
LU LFMI LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts
LU LvalI LU Latviešu valodas institūts
LU LVI LU Latvijas vēstures institūts
LU MII LU Matemātikas un informātikas institūts
LV KĶI Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts
PStradKUS Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca
RAKUS Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca
RPIVA Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija
RSU Rīgas Stradiņa universitāte
RSU SI Rīgas Stradiņa universitātes Stomatoloģijas institūts
RTU Rīgas Tehniskā universitāte
Silava Latvijas Valsts Mežzinātņu institūts „Silava”
TSI Transporta un sakaru institūts
VA Vidzemes augstskola
VM Veselības ministrija

 

Pedējā atjaunošana 18-05-2016