FLPP izvērtēšanas progress

22-06-2018

LZP informē par projektu izvērtēšanas gaitu. Tabulā zemāk var redzēt konsolidēti izvērtēto projektu iesniegumu skaitu pa zinātņu nozaru grupām, kā arī kvalitātes slieksni sasniegušo un nesasniegušo projektu iesniegumu skaitu.

Pedējā atjaunošana 29-06-2018
Lasīt tālāk...

Paziņojums

15-06-2018

Nākamā Latvijas Zinātnes padomes sēde notiks 2018.gada 21. jūnijā, plkst. 14.00 Izglītības un Zinātnes ministrijas Lielā zālē (2. stāvs, Vaļņu iela 2, Rīga).

Darba kārtība:

1. Par Latvijas zinātnes nozarēm un apakšnozarēm, un to lietojumu.
Ziņo: IZM pārstāvis D. Stepanovs

2. 2018. gada LZP Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkursa 1. uzsaukuma izvērtēšanās gaita un gatavošanā konkursa 2. uzsaukuma izsludināšanai.
Ziņo: LZP priekšsēdētājs J. Kloviņš.

3. Informācija par LZP vadības līdzdalību Zinātniskās darbības likuma grozījumu, saistītu ar Valsts pētījumu programmām, apspriešanā.
Ziņo: LZP priekšsēdētājs J. Kloviņš.

4. Iekšējo noteikumu "Latvijas Zinātnes padomes lēmumu pieņemšanas kārtība" apstiprināšana.
Ziņo: LZP referents I.Kreišmanis.

5. LZP eksperta tiesību piešķiršana.
Ziņo: ZEK pārstāvis.

6. Dažādi.
Ziņo: LZP priekšsēdētājs J. Kloviņš.


Pedējā atjaunošana 21-06-2018

IZM sabiedriskajai apspriešanai nodod MK noteikumu projektu par valsts pētījumu programmām

8-06-2018

Ņemot vērā, ka Saeimā ir iesniegts likumprojekts "Grozījumi Zinātniskās darbības likumā" (http://titania.saeima.lv/LIVS12/saeimalivs12.nsf/0/0E5C3241BA56D3A7C225829C004892FB?OpenDocument), Izglītības un zinātnes ministrija nodod sabiedriskajai apspriešanai Ministru kabineta noteikumu projektu "Valsts pētījumu programmu projektu pieteikšanas, ekspertīzes, īstenošanas, finansēšanas un valsts pētījumu programmu projektu īstenošanai piešķirto finanšu līdzekļu izlietojuma kontroles kārtība".

Lai iepazītos ar minēto noteikumu projektu un tā anotāciju, lūdzam apmeklēt IZM tīmekļa vietni:

http://izm.gov.lv/lv/sabiedribas-lidzdaliba/sabiedriskajai-apspriesanai-nodotie-normativo-aktu-projekti/2968-mk-noteikumu-projekta-tiesibu-akts-valsts-petijumu-programmu-projektu-pieteiksanas-ekspertizes-istenosanas-finansesanas-un-valsts-petijumu-programmu-projektu-istenosanai-pieskirto-finansu-lidzeklu-izlietojuma-kontroles-kartiba


Nr. 27-3-1. 17.05.2018. Par eksperta tiesību piešķiršanu

25-05-2018

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 27-3-1

2018.gada 17.maijā, Rīgā

Par eksperta tiesību piešķiršanu

Latvijas Zinātnes padome (turpmāk - Padome) saskaņā ar Padomes Eksperta tiesību piešķiršanas kārtību
un pamatojoties uz Zinātniskās ekspertīzes komisijas 2018.gada 16.maija sēdes protokolu Nr.18 nolemj:

Lasīt tālāk...

Pieteikšanās Latvijas Zinātnes padomes eksperta tiesībām

18-05-2018

Pieteikšanās Latvijas Zinātnes padomes eksperta tiesībām no 2018. gada 19.maija notiek tikai elektroniski, izmantojot Nacionālo zinātniskās darbības informācijas sistēmu (turpmāk - sistēma; saite: https://sciencelatvia.lv/#/pub/home).

Lasīt tālāk...