1.Pielikums LZP 12.01.2009. lēmumam Nr. 1-1-2

Latvijas Zinātnes padomes fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu finansējums 2009.gadā

Nr. p.k.

Projekta Nr.

Projekta vadītājs

Projekta nosaukums

Organizācija

Piešķirtais finansējums LVL

Līgumcena 90%, LVL Apropriācijas atskaitījumi rezerves fondā 10%, LVL

Vārds

Uzvārds
1. Dabaszinātņēs un matemātika

1

05.0005

Andris Krūmiņš Funkcionāli materiāli un tehnoloģijas mikroelektronikai un fotonikai LU CFI, RTU, RTU NĶI, DU

68 149

61334

6 815

2

05.0026

Andris Šternbergs Nanomateriāli un nanotehnoloģijas LU CFI, LU, RTU, FEI, LU FI

98 810

88929

9 881

3

06.0032

Edmunds Lukevics Heteroatomu ķīmijas attīstīšana jaunu bioloģiski aktīvu vielu iegūšanai LOSI, RTU

60 936

54842

6 094

1.1. Fizika un astronomija

4

09.1197

Māris Ābele Universālā teleskopa apstarotāja izveide LU

5007

4506

501

5

09.1196

Mārcis Auziņš Magnetooptiskie efekti sārmu metālu gāzē LU

7140

6426

714

6

09.1205

Imants Bērsons Atomu un īsu lāzerimpulsu mijiedarbības teorija LU

6675

6008

667

7

09.1194

Jānis Bērziņš Kodolstruktūras fundamentālie pētījumi un kodolfizikas praktiskie pielietojumi LU CFI

18495

16645

1850

8

09.1023

Elmārs Blūms Liofilizētu magnētisku nanodaļiņu fizikālās īpašības un pārneses parādības stēriski stabilizētos ferrokoloīdos LU FI

8880

7992

888

9

09.1004

Andrejs Cēbers Mīksti magnētiskie materiāli un to pielietojumu teorētiskie un eksperimentālie pētījumi LU

6120

5508

612

10

09.1204

Jurijs Dehtjars Starojuma ietekme uz kopolimera un stikla kompozīta kārtiņām RTU

4800

4320

480

11

09.1364

Ilgmārs Eglītis Zvaigžņu vēlo evolūcijas stadiju un Saules sistēmas ķermeņu pētījumi LU

9110

8199

911

12

09.1374

Aigars Ekers Aukstu Ridberga atomu mijiedarbības un to kontrole LU

7090

6381

709

13

09.1362

Donāts Erts Nanodaļiņu manipulācijas ar in situ skenējošās zondes mikroskopijas metodēm (Apakšprojekts Eiropas zinātnes fonda programmas „Friction and Adhesion in Nanomechanical Systems” (FANAS) projektā “Nanoparticle Manipulation with Atomic Force Microscopy Techniques”) LU

4800

4320

480

14

09.1036

Ruvins Ferbers Molekulu un atomu struktūras un dinamikas pētījumi izmantojot superaugstas izšķirtspējas Furjē transformāciju spektrometriju LU

7140

6426

714

15

09.1226

Jānis Ernests Freibergs Nehomogēna elektromagnētiskā lauka un robežnosacījumu ietekme uz elektrovadošas vides plūsmām LU FI

4960

4464

496

16

09.1225

Agris Gailītis Šķidrs metāls kodoltehnoloģijās un fizikālos eksperimentos LU FI

9200

8280

920

17

09.1223

Jurijs Geļfgats Elektormagnētisko lauku ietekme uz kustības, siltuma un masas pārneses procesiem elektrovadošas vides virpuļplūsmās LU FI

8830

7947

883

18

09.1126

Larisa Grigorjeva Spektroskopisko metožu attīstīšana un pielietošana daudzfunkcionālo materiālu īpašību pētījumos LU CFI

20430

18387

2043

19

09.1192

Līga Grīnberga Nanoizmēru kompozītmateriālu fizikālķīmisko īpašību un struktūras pētījumi ūdeņraža uzglabāšanai un elektrodiem ūdens sadalīšanai LU CFI

4800

4320

480

20

09.1375

Andris Jakovičs Vielas un siltuma apmaiņas mikrostrukturētos un vairākfāzu materiālos ar parametru atkarīgām īpašībām multifizikāla modelēšana LU

8132

7319

813

21

09.1211

Aleksejs Kuzmins Lokālās dinamikas un struktūras pētījumi nanooksīdu savienojumos LU CFI

5210

4689

521

22

09.1127

Vladimirs Kuzovkovs Pašorganizācija un haoss stohastiskajās vidēs LU CFI

8250

7425

825

23

09.1363

Gunta Ķizāne Vienlaicīga un atsevišķa spēcīga magnētiskā lauka, radiācijas un temperatūras ietekme uz iepriekš radiolizētu matricu īpašībā LU

4800

4320

480

24

09.1208

Kazimirs Lapuška Starptautiski koordinētu, augstas precizitātes Satelītu mērījumi optiskajā un radio diapazonā sadarbībā ar planētas Zeme globālā monitoringa observatorijām un starptautiskajiem dienestiem LU

6325

5693

632

25

09.1123

Ilze Manika Virsmas efekti un radiācijas inducētie virsmu modifikācijas procesi funkcionālos materiālos LU CFI

11060

9954

1106

26

09.1213

Ņina Mironova-Ulmane Magnētiskā mijiedarbība nanoizmēra pārejas metālu savienojumos LU CFI

5505

4955

550

27

09.1210

Inta Muzikante Foto- un elektrofizikālo procesu pētījumi multislāņu struktūrās un to komponentēs LU CFI

15280

13752

1528

28

09.1191

Juris Purāns Rentgena absorbcijas spektroskopija ar femtometru precizitāti LU CFI

5274

4747

527

29

09.1218

Atis Skudra Zemtemperatūras plazmas spektroskopiskā diagnostika un datormodelēšana LU

6512

5861

651

30

09.1026

Jānis Spīgulis Biofotonikas metodes un ierīces veselības stāvokļa kompleksam monitoringam LU

4800

4320

480

31

09.1193

Andris Šternbergs Funkcionālo dielektriķu sintēze un to mikrostruktūras un polarizācijas mehanismu pētījumi LU CFI

9520

8568

952

32

09.1252

Laimons Začs Oglekļa zvaigžņu spektroskopija LU

7625

6863

762

1.2. Matemātika

33

09.1033

Agnis Andžāns Modernās elementārās kombinatorikas un tās didaktikas sistematizācija LU

4800

4320

480

34

09.1057

Andris Buiķis Siltuma un masas pārneses procesu analīze un risināšana kā tiešās un inversās matemātiskās fizikas problēmas LU MII

11620

10458

1162

35

09.1437

Rūsiņš Mārtiņš Freivalds Kvantu automāti un to sarežģītība LU MII

7481

6733

748

36

09.1058

Uldis Raitums Nelinearitāšu iespaids optimālās vadības uzdevumos LU MII

5930

5337

593

37

09.1220

Felikss Sadirbajevs Mūsdienīgas metodes dinamisko sistēmu analīzē LU MII

19320

17388

1932

38

09.1061

Aleksandrs Šostaks Daudzvērtīgas struktūras topoloģijā, mēra teorijā un algebrā un to lietojumi finanšu riska analīzē LU MII

7120

6408

712

1.3. Ķīmija

39

09.1335

Edgars Ābele Jaunu bioloģiski aktīvu savienojumu sintēze izmantojot starpfāžu un metālkompleksu katalīzi LOSI

8741

7867

874

40

09.1215

Andris Actiņš Farmaceitiski aktīvo cietvielu sintēze, struktūra un fizikālķīmiskās īpašības LU

11147

10032

1115

41

09.1066

Bruno Andersons Biodegradācijas mehānismu agrīno stadiju izpēte un aizsarglīdzekļu izstrāde koksnes ilgizturības uzlabošanai LV KĶI

9769

8792

977

42

09.1337

Pāvels Arsenjans Farmakomodulātoru sintēze un pielietošana LOSI

5544

4990

554

43

09.1334

Sergejs Beļakovs Metālorganisko savienojumu struktūra un kristālķīmija LOSI

8009

7208

801

44

09.1053

Antonija Dindune Fāžu veidošanās likumsakarības daudzkomponentu neorganisko fosfātu sistēmās: cieto elektrolītu ar ātru jonu pārnesi un biokeramikas pētījumi RTU NĶI

8595

7736

859

45

09.1336

Aigars Jirgensons Vēlīno pārejas metālu katalizēta olefīnu aminēšana LOSI

6541

5887

654

46

09.1331

Ivars Kalviņš Jaunu antiproliferatīvo līdzekļu meklējumi, sintēze un īpašības LOSI

9387

8448

939

47

09.1332

Mārtiņš Katkevičs Metālu un to savienojumu nanodaļiņas kā katalizātori un reaģenti organiskajā sintēzē LOSI

8712

7841

871

48

09.1333

Aivars Krauze Ar glicerīna, cukura un aminoskābju fragmentiem sajūgtu enantiotīru N- un N,S-saturošu hidrētu heterociklu kā bioloģiski aktīvu savienojumu dizains LOSI

8947

8052

895

49

09.1063

Gunta Ķizāne Radiācijas defektu un radiolīzes produktu radītās izmaiņas neorganisko materiālu funkcionālajās īpašībās LU

8624

7762

862

50

09.1328

Edvards Liepiņš Olbaltumvielu, DNS un to kompleksu struktūras pētījumi, izmantojot KMR LOSI

10707

9636

1071

51

09.1329

Edmunds Lukevics Jonu šķidrumi silīcijorganiskajā un germānijorganiskajā ķīmija LOSI

9709

8738

971

52

09.1330

Viesturs Lūsis Policiklisku tetrahidropiridīnu oksidatīvās pārgrupēšanās reakcijas LOSI

8272

7445

827

53

09.1027

Pēteris Mekšs Jonu šķidrumu hromatogrāfisko un masspektrometrisko analīzes metožu izstrāde LU

8331

7498

833

54

09.1318

Anatolijs Mišņevs Jauno bioloģiski aktīvo vielu polimorfo formu, solvātu un sāļu meklēšana, iegūšana, raksturošana un kontrole LOSI

6776

6098

678

55

09.1325

Vita Ozola Farmaceitiski nozīmīgu heterociklu funkcionalizēšana C-H aktivācijas reakcijā LOSI

8947

8052

895

56

09.1326

Aiva Plotniece Pašorganizējošos polifunkcionālo piridīnija savienojumu uz 1,4-dihidropiridīna bāzes sintēze gēnu terapijas aģentu izstrādei un to veidoto nanostruktūru pētījumi LOSI

9240

8316

924

57

09.1055

Vera Serga Platīna grupas metālu nanokompozītu veidošanās ekstrakcijas–pirolītiskā procesa mehānisms un šo savienojumu fizikāli ķīmiskās, katalītiskās īpašības RTU NĶI

6453

5808

645

58

09.1327

Arkādijs Soboļevs Enzimātiskās katalīzes pētījumi un pielietojums esteros un nitrilos ar attālinātiem hirāliem centriem LOSI

8917

8025

892

59

09.1323

Vladislavs Stonkus Alifātisko, aromātisko un heterociklisko spirtu, aldehīdu, skābju un esteru ketonizācija LOSI

7949

7154

795

60

09.1222

Inta Strakova [3+2]Ciklopievienošanās reakcijas un stereoselektīva savienojumu ieguve 4,5,6,7-tetrahidroindazola rindā RTU

5427

4884

543

61

09.1064

Gaļina Teliševa Videi draudzīgo funkcionālo produktu un hibrīdo materiālu dizains uz koksnes polifenolu bāzes LV KĶI

9181

8263

918

62

09.1322

Pēteris Trapencieris Azacukuru pētījumi 1,2-oksazīnu rindā LOSI

8565

7709

856

63

09.1065

Arnis Treimanis Hromoforo grupu un savienojumu veidošanās un destrukcija papīrmasas šķiedrās LV KĶI

6541

5887

654

64

09.1224

Māris Turks Jaunu karbopeptoīdu un to triazolanalogu sintēze un otrējo struktūru izpēte RTU

9093

8184

909

65

09.1319

Baiba Turovska Optiski aktīvu 1,4-dihidropiridīnu iegūšana, to elektroķimiskā izpēte LOSI

9064

8158

906

66

09.1219

Raimonds Valters Heterilaizvietotu 1,4-benzohinonu, kas ar kondensēti heterocikliem, sintēzes metožu izstrāde un īpašību izpēte RTU

6072

5465

607

67

09.1324

Grigorijs Veinbergs b-Laktāma atvasinājumu sintēze un bioloģiskā pētīšana LOSI

8800

7920

880

68

09.1320

Brigita Vīgante Mitohondriotropu anjonus un katjonus saturošu amfifīlu dihidroazīnu sintēze un to pielietojums ārstniecības vielu transporta sistēmu pētījumos LOSI

8712

7841

871

69

09.1216

Arturs Vīksna Atmosfēras piesārņojuma izvērtēšana dedzinot kurināmo un metožu pilnveidošana radušos aerosolu paātrinātai koagulācijai LU

9034

8131

903

70

09.1054

Ingrīda Vītiņa Funkcionālo komplekso savienojumu sintēze, to uzbūve un īpašības, rentgenamorfo sakausējumu un metāls/neorganiskais savienojums slāņu struktūras un fāžu sastāva veidošana komplekso elektrolītu katodprocesā RTU NĶI

8243

7419

824

71

09.1321

Alla Zablocka Bioloģiski aktīvie elementsaturošie N-heterocikliskie savienojumi un sintētiskas magnetosomas zāļu piegādes (‘drug delivery’) problēmas risināšanā LOSI

7187

6468

719

72

09.1214

Daina Zicāne Racemisku un hirālu b-aminoskābju atvasinājumu sintēze RTU

9035

8132

903

73

09.1018

Andris Zicmanis Ambidento anjonu nukleofīlās reakcijas jonu šķidrumu vidēs LU

9064

8158

906

2. Inženierzinātnes un datorzinātne

74

05.0024

Juris Ekmanis VSRC pētniecisko iekārtu un zinātniski tehniskās infrastruktūras pilnveidošana ilglaicīgai radioastronomisko novērojumu datu un satelītinformācijas iegūšanai Latvijas un starptautiskās programmās LZA, LU, VentA, FEI

19 906

17915

1 991

75

06.0027

Igors Kabaškins Intelektuālā rajona tīkla un tā realizācijas pilotprojekta funkcionēšanas koncepcijas un nacionālā modeļa izstrāde uz Daugavpils Akadēmiskā parka bāzes TSI

15 443

13899

1 544

76

06.0028

Jānis Bārzdiņš Programminženierijas, datoru tīklu un signālu apstrādes jaunās tehnoloģijas LU MII, EDI, LU, RITI

78 922

71030

7 892

77

06.0029

Mārtiņš Kalniņš Inovatīvi strukturāli integrēti kompozītmateriāli: dizains, iegūšanas un pārstrādes tehnoloģijas, ilgmūžība RTU, RTU NĶI, LU PMI, LU CFI, LU FI, LU

217 499

195749

21 750

78

06.0030

Juris Ekmanis Enerģijas efektivitātes paaugstināšana un atjaunojamie enerģijas resursi kā pamats Latvijas enerģijas un kurināmā apgādes drošuma paaugstināšanai un ilgspējīgai attīstībai FEI, RTU, LU CFI

37 713

33942

3 771

79

06.0031

Bruno Andersons Atjaunojamo izejvielu kompleksas izmantošanas zinātniskie pamati LV KĶI, RTU, LLU, LU

71 270

64143

7 127

2.1. Datorzinātne

80

09.1345

Aldis Baums Dalītu iegultu sistēmu veiktspējas un enerģijas patēriņa optimizācija EDI

11219

10097

1122

81

09.1243

Jānis Grabis Darbderīgas programmatūras izmantošanas pastāvīgas uzlabošanas teorija RTU

4800

4320

480

82

09.1237

Modris Greitāns Signālu apstrādes metodes radiofrekvenču identifikācijas (RFID) tehnoloģijas attīstībai EDI

11219

10097

1122

83

09.1269

Jānis Grundspeņķis Uz izkliedēta mākslīgā intelekta un tīmekļa tehnoloģijām balstītas intelektuālas lietišķās programmatūras izstrāde RTU

13431

12088

1343

84

09.1091

Jānis Jankovskis Elektromagnētisko procesu izpēte elektronikas iekārtās, komponentos un materiālos RTU

5898

5308

590

85

09.1014

Edvīns Karnītis Informātikas instrumentu īpašais nozīmīgums un funkcijas Latvijas tālākai izaugsmei LU

4800

4320

480

86

09.1245

Mārīte Kirikova Spējo informācijas sistēmu izstrādes un vadības metodes, modeļi un rīki RTU

6838

6154

684

87

09.1340

Kārlis Krūmiņš Transformētā laika signālu apstrāde EDI

15225

13703

1522

88

09.1342

Ints Mednieks Diskrēto attēlu apstrāde reālā laika sistēmās EDI

9616

8654

962

89

09.1201

Jurijs Merkurjevs Imitācijas modelēšanā bāzēta optimizācija, pielietojot skaitļošanas intelektu RTU

11395

10256

1139

90

09.1122

Pēteris Misāns Uz rotācijas leņķiem balstītu ciparu signālu apstrādes metodes un algoritmi, un to realizācijas problēmas integrālajās shēmās RTU

9152

8237

915

91

09.1199

Jānis Osis Modeļu vadāmās arhitektūras programmatūras kvalitātes uzlabošana un izstrādes izmaksu samazināšana ar topoloģisko funkcionēšanas modeli RTU

5610

5049

561

92

09.1200

Ernests Pētersons Kustīgo objektu komunikāciju un pozicionēšanas sistēmu precizitātes un veiktspējas pētīšana RTU

6651

5986

665

93

09.1248

Inguna Skadiņa Faktorizēto metožu lietojums angļu-latviešu statistiskajā mašīntulkošanas sistēmā LU MII

14424

12982

1442

94

09.1524

Egils Stalidzāns Šūnu vadības tīklu pielietojumi bioprocesu vadībā LLU

4800

4320

480

95

09.1235

Vairis Štrauss Diskrētu signālu apstrādes metodes materiālu pētniecībai LU PMI

4800

4320

480

96

09.1247

Juris Vīksna Algoritmisko modeļu izstrāde un analīze bioloģisko un programmatūras sistēmu aprakstīšanai LU MII

14440

12996

1444

97

09.1240

Māris Ziema Elektronisko pakalpojumu intelektuāla vadība RTU

6138

5524

614

2.2. Inženierzinātnes
2.2.1. Mehānika

98

09.1229

Jānis Andersons Plaisu stabilitāte polimērkompozītos LU PMI

4800

4320

480

99

09.1227

Andrejs Aņiskevičs Uzlabotu mehānisko raksturlielumu hibrīdu pultruzijas materiālu izstrādāšana civilai celtniecībai un infrastruktūras attīstībai LU PMI

6000

5400

600

100

09.1262

Andris Čate Inovatīvu projektēšanas metodiku izstrāde kompozīto konstrukciju ražošanai ietverot eksperimentālu validāciju RTU

15500

13950

1550

101

09.1231

Juris Jansons Dažādas sīkdispersas, t. sk. nanoizmēru, pildvielas saturošu jaunāko kompozītmateriālu fizikāli-mehāniskās īpašības un to prognozēšana LU PMI

16550

14895

1655

102

09.1074

Normunds Jēkabsons Sīkgraudainu kompozītu materiālu termomehānisko īpašību izpēte un mikromehānisko modeļu izveide VentA

4800

4320

480

103

09.1253

Valdis Kaļķis Polimēru un to kompozīciju fizikāli-mehānisko īpašību izmaiņu izpēte lielu magnētisko lauku, jonizējošā starojuma un to mijiedarbības efektu ietekmē LU

11400

10260

1140

104

09.1263

Imants Matīss Materiālu virsmas un iekšējās struktūras identificēšana ar fizikālu lauku (mehānisku un elektrisku) testēšanas metodēm RTU

4800

4320

480

105

09.1236

Oļesja Starkova Ilglaicīgās deformācijas prognozēšana ar nanodaļiņām pildītām polimēru sistēmām, ievērojot to struktūras īpatnības LU PMI

4800

4320

480

106

09.1230

Vitauts Tamužs Cieto vielu deformāciju, bojājumu un izturības nelineārā analīze LU PMI

14000

12600

1400

107

09.1073

Mihails Zakrževskis Retie Atraktori un reto dinamisko parādību Fundamentāla Teorija un pielietojumi – RAFT RTU

9000

8100

900

2.2.2. Mašīnzinātne

108

09.1526

Edgars Bervalds Heksagonu telpisko analogu tipa makrostruktūru ģeometrisko, topoloģisko un mehānisko īpašību izpēte LZA

4800

4320

480

109

09.1087

Aleksandrs Korjakins Būvniecības sektora otrreizējo izejvielu, ražošanas atlikumu un blakusproduktu, kā arī videi bīstamu rūpniecības atkritumu pārstrāde jaunu, ekonomisku un funkcionālu (EF) būvmateriālu ieguvei RTU

4800

4320

480

110

09.1072

Viktors Mironovs Smalki disperso feromagnētisko pulveru pielietošana ar naftas produktiem piesārņotas grunts un ūdens attīrīšanai RTU

7800

7020

780

111

09.1090

Vitālijs Pavelko Plānsienu konstrukciju nesagraujošās kontroles ultraskaņa viļņu modernās teorija un tehnoloģija RTU

4800

4320

480

112

09.1002

Georgijs Portnovs Ar augstražīgām tehnoloģijām izgatavotu jaunākās paaudzes kompozītu būvkonstrukciju elementu ar efektīvu pašsvara un slodzes attiecību izstrāde LU PMI, RTU

4800

4320

480

113

09.1264

Jānis Rudzītis Metāla virsmu raksturojumu tehnoloģiskie un metroloģiskie pētījumi cilindrisku berzes pāru kvalitātes nodrošināšanai RTU

13409

12068

1341

114

09.1088

Aleksandrs Urbahs Daudzkomponentu jonu - plazmas pārklājumu izveide mašīnbūves izstrādājumu aizsardzībai un atjaunošanai RTU

5700

5130

570

115

09.1267

Jānis Vība Inovatīvu diskrētu un nepārtrauktu sistēmu, tehnoloģiju, kompozītu materiālu un mehatronisku sistēmu radīšana, pielietojot dinamiskās analīzes, multidisciplinārās optimizācijas un strukturālās sintēzes metodes RTU

17684

15916

1768

2.2.3. Enerģētika

116

09.1241

Andra Blumberga Ilgtspējīga ēku enerģijas patēriņa samazināšanas iespēju izpēte. Stratēģija. Nulles emisijas ēka RTU

6500

5850

650

117

09.1246

Kārlis Briņķis Energosistēmu totālo avāriju novēršanas tehnoloģiju izstrāde FEI

4800

4320

480

118

09.1251

Jānis Dirba Enerģētikā izmantojamo elektrisko mašīnu efektivitātes uzlabošana un tehniskā stāvokļa diagnostika RTU

4800

4320

480

119

09.1079

Andris Jakovičs Mūsdienīgu mērījumu un modelēšanas sistēmu izveide ēku siltumfizikālo parametru analīzei LU

4800

4320

480

120

09.1086

Anatolijs Ļevčenkovs Intelektuālās lēmuma atbalsta sistēmas elektriskā transportā RTU

4800

4320

480

121

09.1089

Ivars Raņķis Elektronisko iekārtu un sistēmu vadība un optimizācija RTU

14500

13050

1450

122

09.1271

Antans Sauhats Energosistēmu ar viediem tīkliem vadība un optimizācija RTU

6000

5400

600

123

09.1070

Pēteris Šipkovs Energointensitātes pazemināšanas tehnoloģiju sistēmanalīze enerģijas sektora attīstībai FEI

12578

11320

1258

2.3. Ķīmijas inženierzinātne, materiālzinātne

124

09.1082

Bruno Andersons Koksnes ilgizturības uzlabošana ar termiskās modifikācijas paņēmienu LV KĶI

4800

4320

480

125

09.1242

Līga Bērziņa-Cimdiņa Diferencēta sastāva un struktūras biokeramisko implantu izstrāde rekonstruktīvai ķirurģijai RTU

8192

7373

819

126

09.1085

Gaļina Dobele Aktīvās ogles uz lignoceluložu bāzes ar regulējamiem porainās struktūras parametriem elektroķīmisko divslāņu superkondensatoriem LV KĶI

4800

4320

480

127

09.1076

Donāts Erts Uz nanoporainām matricām bāzētu sakārtotu struktūru elektroķīmiska veidošana un izpēte LU

4800

4320

480

128

09.1270

Māra Jure Antioksidantu ieguves tehnoloģiju izstrāde oksidatīvā stresa izraisīto slimību novēršanai RTU

7000

6300

700

129

09.1268

Mārtiņš Kalniņš Šķidrkristālisku polimēru un submikrolīmeņa daļiņas saturoši termoplastiski hibrīdkompozīti RTU

13500

12150

1350

130

09.1254

Valdis Kaļķis Lielas intensitātes magnētiskā lauka un jonizējošā starojuma ietekmes un mijiedarbības efektu izmantošana polimēru īpašību modificēšanā un jaunu kompozītmateriālu izstrādē LU

4800

4320

480

131

09.1209

Jeļena Kirilova Jaunu fluorescentu krāsvielu izstrāde fluorescentās tehnoloģijas mērķiem DU

4800

4320

480

132

09.1195

Jānis Kleperis Protonus vadošu PEEK polimēru un kompozītu membrānu, un tām atbilstošu katalizatoru izveide, pētījumi un optimizēšana metanola un ūdeņraža kurināmā elementiem LU CFI

4800

4320

480

133

09.1183

Remo Merijs Meri Uz nolietotiem inženiermateriāliem bāzētu inovatīvu polimērkompozītu iegūšana, starpfāzu mijiedarbības regulēšanas mehānisma izstrāde, tehnoloģisko un ekspluatācijas īpašību optimizācija un prognozēšana RTU

5500

4950

550

134

09.1238

Gundars Mežinskis Nanostrukturētu sola-gēla pārklājumu izstrāde stikla šķiedrām un emaljām RTU

5000

4500

500

135

09.1051

Andris Morozovs Koksnes adhēzijas, mehānisko īpašību, bioloģiskās noturības un reakcijas uz uguni izmaiņa ar virsmas apstrādi un modifikāciju MeKA

4800

4320

480

136

09.1078

Ēriks Palčevskis Ar plazmā sintezētiem nanopulveriem modificēta alumīnija oksīda poraina keramika enerģētikas un ķīmijas tehnoloģijām RTU NĶI

4800

4320

480

137

09.1042

Valdis Segliņš Latvijas minerālie resursi un inovatīvi funkcionāli materiāli uz minerālo un sintētisko izejvielu bāzes LU, RTU NĶI, RTU

12000

10800

1200

138

09.1173

Uldis Stirna Pētījumi par polimēra makromolekulu arhitektūras un ķīmiskās struktūras, kā arī dispersu pildvielu un nanodaļiņu iespaidu uz cieto putu poliuretānu īpašībām pie kriogenām temperatūrām LV KĶI

4800

4320

480

139

09.1266

Andris Strakovs N-Aizvietotu antranilamīdu, antranilhidrazīdu un 3-amino-4(3H)-hinazolinonu sintēzes metožu izstrāde un optimizācija RTU

4800

4320

480

140

09.1080

Galija Šuļga Jaunu zinātņu ietilpīgu daudzfunkcionālu polimēru produktu radīšana no lignīniem un lignocelulozes atlikumiem, kas izveidojušies koksnes pārstrādes procesā Latvijas uzņēmumos LV KĶI

4800

4320

480

141

09.1203

Visvaldis Švinka TiO2 saturoši keramikas materiāli ar fotoelektronu efektu RTU

4800

4320

480

142

09.1083

Arnis Treimanis Papīra modificēšana ar nanocelulozi un hitozānu LV KĶI

4800

4320

480

143

09.1081

Nikolajs Vederņikovs Bērza koksnes atlieku hidrolīze bioetanola iegūšanai LV KĶI

6000

5400

600

144

09.1077

Ilmārs Zālīte Jaunu augsttemperatūru materiālu ieguve no nanopulveriem, izmantojot jaunākās mūsdienu kompaktēšanas metodes RTU NĶI

4800

4320

480

145

09.1084

Jānis Zandersons Cukuru anhidrīdi un fenoli no lignocelulozi saturošas biomasas termiski rafinējot ar dažādiem siltumnesējiem LV KĶI

4800

4320

480

146

09.1092

Juris Zoldners Bioloģiski noārdošies daudzkomponentu polimērie materiāli no modificētiem dabas polisaharīdiem LV KĶI

4800

4320

480

3. Bioloģija un medicīna

147

05.0023

Astrīda Krūmiņa Latvijas populācijas genofonda izpēte LBMC, StradiņaKUS, RSU, LU

86 037

77 433

8 604

Jānis Kloviņš

148

06.0033

Viesturs Melecis Klimata izmaiņu ietekme uz Latvijas dabu LU BI, LU

28 318

25 486

2 832

Māris Kļaviņš

149

06.0034

Mārtiņš Beķers Biomasas netradicionālā izmantošana LU, FEI, RTU

31 810

28 629

3 181

150

06.0035

Ludmila Vīksna Akūtas un hroniskas infekcijas: to ierosinātāju patoģenitātes, persistences un rezistences attīstības mehānismi, efektīvas diagnostikas un ārstēšanas ceļi LIC, StradiņaKUS, LBMC, RSU, TubVA

68 716

61 844

6 872

Agris Martinsons

151

06.0036

Iveta Ozolanta Latvijas iedzīvotāju novecošanās procesa medicīnisko un sociāli demogrāfisko likumsakarību izpēte RSU, LU, LZA EI

52 343

47 109

5 234

3.1. Bioloģija

152

09.1275

Austra Āboliņa Latvijas briofloras horoloģija un precizēšana "Silava"

4800

4320

480

153

09.1373

Jūris Imants Aivars Miokīnu un muskuļu metaboreceptoru aferentācijas efektu atkarība no fiziskās aktivitātes veida un organisma uzbūves un metabolisma īpatnībām LU

4800

4320

480

154

09.1185

Maija Balode Biotestēšanas un biomarķēšanas izmantošanas iespējas ķīmiski piesārņotu rajonu identificēšanā Baltijas jūras piekrastes ūdeņos LHEI

5700

5130

570

155

09.1350

Nadežda Bērziņa Dzīvnieku audu adaptīvo reakciju likumsakarības barības vielu komponentu (smago metālu, vitamīnu) izraisītā oksidatīvā stresa apstākļos LU BI

16700

15030

1670

156

09.1339

Elmīra Boikova Baltijas jūras un Rīgas līča litorāla biokopu funkcionāli bioloģiskā daudzveidība antropogēnās slodzes apstākļos LU BI

10400

9360

1040

157

09.1182

Guntis Brūmelis Zemes izmantošanas vēstures ietekme uz ainavu un bioloģisko daudzveidību LU

11600

10440

1160

158

09.1094

Ivars Druvietis Perifitona sabiedrības kā Latvijas iekšējo ūdeņu vides ekoloģiskā stāvokļa indikators LU

4800

4320

480

159

09.1296

Ģederts Ieviņš Augu bioloģisko mijiedarbību regulācija: inducējamo un konstitutīvo aizsargreakciju nozīme LU

11300

10170

1130

160

09.1314

Anda Ikauniece Asaru (Perca fluviatilis) barošanās ekoloģija Latvijas jūras piekrastē LHEI

4800

4320

480

161

09.1295

Gunta Jakobsone Savvaļas orhideju sugu ekoloģiskā un bioloģiskā izpēte kā pamats orhideju dzimtas bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai Latvijā NBD

5100

4590

510

162

09.1359

Līga Jankevica Entomopatogēno toksīnus veidojošo baktēriju ekoloģiskais risks un perspektīva bioloģiskajā augu aizsardzībā Latvijā LU BI

8770

7893

877

163

09.1372

Uldis Kondratovičs Rhododendron L. ģints augu selekcija un reprodukcijas pētījumi LU

5500

4950

550

164

09.1186

Tatjana Krama Sociālās uzvedības izcelšanās un evolūcijas eksperimentāla izpēte DU

7700

6930

770

165

09.1348

Māris Laiviņš Latvijas veģetācijas sintaksonomiskā sistēma: hemiboreālās starpzonas augu sugu un augu sabiedrību gradientanalīze lokālā un reģionālā dimensijā LU BI

4800

4320

480

166

09.1351

Viesturs Melecis Sugu daudzveidības izmaiņas uz klimatisko svārstību un antropogēno faktoru fona (Latvijas Nacionālā ilgtermiņa ekoloģisko pētījumu tīkla projekts) LU BI

14000

12600

1400

167

09.1361

Anita Osvalde Minerālās barošanās funkcionālā nozīmība augu adaptīvajās reakcijās globālo klimata izmaiņu un antropogēnā piesārņojuma izraisītā stresa apstākļos LU BI

6100

5490

610

168

09.1174

Jānis Priednieks Bioloģiskās daudzveidības izmaiņas mežos un agroainavā Baltijas reģionā – lokālo, reģionālo un globālo faktoru mijiedarbība LU

4800

4320

480

169

09.1352

Īzaks Rašals Kultūraugu uz pielāgotību vērstās ģenētiskā polimorfisma izmaiņas selekcijas un ārējas vides ietekmē LU BI

14000

12600

1400

170

09.1368

Tatjana Sjakste Strukturālās izmaiņas mikrosatelītus saturošās nekodējošās sekvencēs un to funkcionālā nozīme LU BI

4800

4320

480

171

09.1353

Gunta Spriņģe Vides izmaiņu ietekme uz saldūdens biocenožu attīstību un hidroekosistēmu kvalitāti LU BI

10000

9000

1000

172

09.1040

Voldemārs Spuņģis Bezmugurkaulnieku sugu un sabiedrību un to limitējošo faktoru izpēte subboreālajos zemajos purvos LU

4800

4320

480

173

09.1358

Viesturs Šulcs Latvijas vaskulāro augu flora LU BI

16000

14400

1600

174

09.1098

Signe Tomsone Endofīto un patogēno mikroorganismu attiecības, to ietekme uz augu fizioloģiju un attīstību audu kultūrās un in vivo LU

9800

8820

980

175

09.1346

Jānis Vīksne Ūdensputnu populāciju demogrāfisko parametru izmaiņas biotopu un plēsonības struktūras pārmaiņu rezultātā (Latvijas Nacionālā ilgtermiņa ekoloģisko pētījumu tīkla projekts) LU BI

14200

12780

1420

176

09.1367

Henriks Zenkevičs Zivju vairošanās stimulatora –gonadotropā hormona bioķīmisko un hormonālo īpašību izpēte saistībā ar antropogēniem faktoriem LU BI

10000

9000

1000

177

09.1354

Tatjana Zorenko Sīko zīdītāju pielāgošanās pilsētas apstākļiem LU

4800

4320

480

3.2. Molekulārā bioloģija un virusoloģija, mikrobioloģija un biotehnoloģija

178

09.1286

Viesturs Baumanis Latvijā sastopamo patogēno un nosacīti patogēno mikobaktēriju īpašību un ģenētiskās daudzveidības pētījumi LBMC

15705

14134

1571

179

09.1392

Irina Holodņuka Beta-herpesvīrusu HHV-6A, HHV-6B un HHV-7 loma augstas malignitātes pakāpes ne-Hodžkina limfomu attīstībā RSU

15705

14134

1571

180

09.1306

Uldis Kalnenieks Enerģētiski atjūgtas elpošanas fizioloģiskā loma baktērijās: Zymomonas mobilis piemērs LU

15705

14134

1571

181

09.1280

Jānis Kloviņš Adipocītu adipoģenēzes, lipolīzes un adipokīnu sintēzes regulācijā iesaistītu jaunu G-proteīnu saistošo receptoru funkcionāla un ģenētiska izpēte LBMC

15705

14134

1571

182

09.1257

Svetlana Kozireva Vīrusa-saimnieka šūnu mijiedarbība: parvovīrusa B19 ietekme uz saimnieka šūnu gēnu ekspresiju RSU

15312

13781

1531

183

09.1283

Tatjana Kozlovska Cilvēka cilmes šūnu imunomodulatīvā aktivitāte in vitro un drošības profils pacientiem ar 1. tipa cukura diabētu LBMC, Stradiņa KUS

14239

12815

1424

184

09.1288

Aija Linē Autoantivielu veidošanās mehānismi un to loma pret-vēža imūnajā atbildē LBMC

15705

14134

1571

185

09.1284

Liana Pliss Ilgdzīvotības molekulāri ģenētisko pamatu padziļinātā izpēte Latvijas populācijā LBMC

15705

14134

1571

186

09.1273

Pauls Pumpēns Transkripcijas faktoru kvantitatīvu izmaiņu molekulārie efekti vēža šūnās in vitro LBMC

15705

14134

1571

187

09.1095

Nils Rostoks Miežu (Hordeum vulgare L.) slimībizturības un hipersensitīvās atbildes molekulāro mehānismu identificēšana un funkcionāla raksturošana LU

15312

13781

1531

188

09.1290

Irina Sominska HCV NS3/4A saturošie himērie proteīni- jauni HCV terapijas līdzekļi LBMC

15312

13781

1531

189

09.1294

Kaspars Tārs Vīrusveidīgo daļiņu strukturālie pētījumi LBMC

15705

14134

1571

190

09.1177

Uldis Viesturs Cietfāzes un dziļuma fermentācijas procesu izpēte LU, LV KĶI

15312

13781

1531

3.3. Medicīna

191

09.1302

Uga Dumpis Karbapenēmrezistentās Acinetobacter baumanii izplatība Latvijas slimnīcās un tās molekulārepidemioloģiskais raksturojums StradiņaKUS

15856

14270

1586

192

09.1102

Vilnis Dzērve Sirds kambaru resinhronizācijas terapijas efektivitātes novērtēšana hroniskas sirds mazspējas slimniekiem LU

15046

13541

1505

193

09.1317

Tālivaldis Freivalds Vēža cilmes šūnu rašanās mehānisma morfoloģiskie un molekulārie aspekti LU

15856

14270

1586

194

09.1388

Dace Gardovska Bērniem nozīmīgo pneimovīrusu (RSV un hMPV) izraisītās dziļās elpceļu infekcijas, to klīniskais un molekulārais raksturojums terciārā līmeņa hospitālī Latvijā RSU

10856

9770

1086

195

09.1389

Jānis Gardovskis Krūts vēža klīnisko, morfoloģisko un molekulāro īpatnību korelāciju izpēte terapijas efektivitātes un prognozes optimizācijā RSU

10856

9770

1086

196

09.1383

Vladimirs Kasjanovs Jaunu nanostrukturēto un kompozīto biomateriālu biomehānisko īpašību un biosaderības pētījumi klīniskai pielietošanai sirds-asinsvadu ķirurģijā RSU

15856

14270

1586

197

09.1384

Jāzeps Keišs Aknu metabolisma ģenētiski determinēto modulāciju ekspresija dažādu aknu patoloģiju gadījumā RSU

15856

14270

1586

198

09.1025

Vija Kluša Uz mitohondrijiem mērķētu mazo molekulu reģeneratīvie efekti neirodeģenerācijas modeļos LU

15045

13540

1505

199

09.1116

Astrīda Krūmiņa Mitohondriālās DNS mutāciju izraisītās cilvēka patoloģijas diagnostika un etiopatoģenēzes izpēte RSU

16856

15170

1686

200

09.1115

Baiba Lāce Riska faktoru nozīme Latvijas populācijā nesindromālas aukslēju, lūpu un/vai aukslēju šķeltnes attīstībā RSU

14756

13280

1476

201

09.1111

Guna Laganovska Dislocētu lēcu ārstēšanas stratēģija, vēlīnie rezultāti RSU

10856

9770

1086

202

09.1112

Aivars Leinieks Latentu/persistentu vīrusu infekciju iesaistes mehānismi reimatoīdā artrīta un osteoartrīta etiopatoģenēzē RSU

18355

16519

1836

203

09.1037

Ruta Muceniece Neiropeptīdu, augšanas faktoru un hemokīnu ietekme uz šūnu migrāciju, diferenciāciju un funkcionalitāti in vitro LU

15856

14270

1586

204

09.1394

Modra Murovska Hroniskā noguruma sindroma, pēcinfekcijas un neprecizētu encefalopātiju etiopatoģenēzes izpēte un diagnostisko kritēriju izstrāde RSU

18355

16519

1836

205

09.1405

Māra Pilmane Implantācijai nederīgu un abnormālas implantācijas cilvēka embriju struktūru morfopatoģenētiskā izpēte sievietes neauglības profilaksei RSU

15045

13541

1504

206

09.1310

Valdis Pīrāgs Vairogdziedzera audzēju veidošanās molekulāro mehānismu izpēte un kompleksa biomarķieru identificēšana LU, LBMC

18355

16519

1836

207

09.1028

Nikolajs Sjakste Slāpekļa oksīda izsauktie DNS pārrāvumi diferencēšanās procesā un cukura diabēta komplikāciju patoģenēzē LU

15856

14270

1586

208

09.1408

Ilga Urtāne Sejas žokļu deformāciju kaulaudu un mīksto audu radioloģiskā un imunohistoķīmiskā izpēte RSU

16856

15170

1686

209

09.1401

Jānis Vētra Saaugumu slimības veidošanās un norises kompleksie morfopatoģenētiskie aspekti ontoģenēzē RSU

15856

14270

1586

210

09.1402

Ludmila Vīksna Akūtas un hroniskas boreliozes (Laimas slimības) specifiskā, imūnģenētiskā, bioķīmiskā, klīniskā, radioloģiskā diagnostika un diferenciāldiagnostika, slimības gaitas prognozēšana, pacientu dzīves kvalitātes verificēšana boreliožu izraisītas invaliditātes profilaksei un sabiedrības veselībai radītā sloga mazināšanai Latvijā RSU

10856

9770

1086

4. Lauksaimniecības, vides, Zemes un meža zinātnes

211

06.0037

Sanita Zute Konkurētspējīgu laukaugu kultūru šķirņu veidošana konvenciālai un bioloģiskai lauksaimniecībai, izmantojot tradicionālās un biotehnoloģijas metodes VStendesGSI, VPriekuļuLSI, LLU ZZI, LU BI

61 745

55570

6 175

212

06.0038

Pēteris Zālītis Teorētiskie priekšnoteikumi skujkoku mežu racionālai apsaimniekošanai "Silava", LV KĶI, LLU

37 712

33941

3 771

213

06.0039

Aleksandrs Jemeļjanovs Agrotehnoloģisko faktoru, mājdzīvnieku veselības un labturības ietekme uz ilgtspējīgas pārtikas produktu drošību un kvalitāti "Sigra", LLU, GPRI

67 780

61002

6 778

214

06.0040

Pēteris Rivža Latvijas lauksaimniecības risku un krīžu vadības sistēmas LLU, RTU, RITI

34 355

30920

3 435

4.1. Lauksaimniecības zinātnes

215

09.1465

Mintauts Āboliņš Vaccinium spp. ziemcietības bioloģiskie aspekti LLU

5506

4955

551

216

09.1456

Ina Alsiņa Fizioloģiski aktīvu savienojumu akumulācijas stimulēšanas iespējas Latvijā audzētos dārzeņos LLU

17000

15300

1700

217

09.1447

Vita Antāne Pētījumi par govju tesmeņa veselību un piena kvalitāti pielietojot slaukšanas robotu tehnoloģiju LLU

5458

4912

546

218

09.1442

Antra Balode Skuju koku potēšanu ietekmējošie faktori un potējuma pieauguma izpēte LLU

7292

6563

729

219

09.1462

Biruta Bankina Postīgu, Latvijā maz pētītu augu patogēnu populāciju monitorings un attīstības īpatnības dažādās agrocenozēs LLU

13412

12071

1341

220

09.1451

Edīte Birģele Gremošanas orgānu morfofunkcionālā attīstība postnatālajā ontoģenēzē netradicionāliem produktīviem dzīvniekiem Latvijā saistībā ar to veselību un labturību LLU

16244

14620

1624

221

09.1470

Gints Birzietis Biodegvielu paplašinātas izmantošanas iespēju pētījumi Latvijas tautsaimniecībā izmantotajos iekšdedzes motoros LLU

17874

16087

1787

222

09.1521

Inga Ciproviča Siera funkcionalitātes pētījumi LLU

11151

10036

1115

223

09.1461

Ziedonis Grīslis Biotehnoloģijas metodes Latvijā audzējamo šķirņu govju piena proteīna gēnu polimorfisma novērtēšanā un proteīna gēnu ietekme uz govju produktivitāti LLU

15860

14274

1586

224

09.1441

Viesturs Jansons Iekšzemes ūdeņu kvalitātes modelēšana atbilstoši Baltijas jūras baseina reģiona prasībām LLU

8894

8005

889

225

09.1418

Aleksandrs Jemeļjanovs Govs piena lipīdu sastāva un to ietekmējošo fermentu pētījumi saistībā ar izēdinātās barības karotinoīdu un tokoferolu saturu "Sigra"

16836

15152

1684

226

09.1464

Aldis Kārkliņš Augsnes īpašību izmaiņas LIZ netradicionālas izmantošanas rezultātā LLU

12327

11094

1233

227

09.1067

Edīte Kaufmane Ābeļu, ķiršu un plūmju selekcijas materiāla izpēte un uzlabošana, attīstot un pielietojot molekulārās ģenētikas tehnoloģijas LVAugļI

20093

18084

2009

228

09.1434

Arta Kronberga Molekulāro marķieru tehnoloģiju pielietošana laukaugu sākotnējā sēklaudzēšanā VPriekLSI

19202

17282

1920

229

09.1466

Ēriks Kronbergs Mehanizācija enerģētisko augu biomasas maisījumu gatavošanā un kompaktēšanā LLU

12455

11210

1245

230

09.1448

Dainis Lapiņš Kultūraugu augšanas apstākļu nozīmības vērtējums tehnoloģiju optimizācijas pamatojumam LLU

6395

5756

639

231

09.1523

Laima Liepa Jauna preparāta KL izstrāde kuiļu un buļļu natīvās un saldētās spermas kvalitātes uzlabošanai LLU

8269

7442

827

232

09.1119

Jānis Mičulis Policiklisko aromātisko ogļūdeņražu marķieru – benzo(a)antracēna, benzo(a)pirēna, benzo(b)fluorantrēna un krizēna veidošanos ietekmējošie faktori, lietojot Latvijas tradicionālās gaļas un zivju kūpināšanas metodes "Sigra"

14013

12612

1401

233

09.1455

Genādijs Moskvins Energotaupīgo tehnoloģiju attīstība lauksaimniecības enerģētikas efektivitātes paaugstināšanai LLU

6629

5966

663

234

09.1463

Juris Priekulis Tehnoloģisko sistēmu izpēte un izstrāde nākotnes slaucamo govju fermai LLU

17694

15925

1769

235

09.1047

Vilhelmīne Šteinberga Augsnes bioloģiskās aktivitātes izmaiņas graudaugu sējumos dažādās lauksaimniecības saimniekošanas sistēmās LLU

6493

5844

649

236

09.1426

Jānis Valters Zinātniskā pamatojuma izstrāde meliorācijas tīkla renovācijas, intensīvo augļu dārzu augsnes mitrināšanas sistēmu pilnveidošanas un ekobioaizsardzības pasākumu realizācijai Latvijā LLU ŪZZI

18065

16258

1807

237

09.1049

Dainis Viesturs Laukkopības tehnikas atbilstības pētījumi un efektīvas izmantošanas metožu un funkcionēšanas modeļu izstrāde konvencionālajai un ekoloģiskajai saimniekošanai LLU LTZI

18202

16382

1820

238

09.1120

Jānis Vigovskis Laukaugu ražas nodrošināšana un agrovides piesārņojuma ierobežošana integrētajā lauksaimniecībā LLU ZZI

7227

6504

723

239

09.1048

Imants Ziemelis Atjaunojamās enerģijas avotu izmantošana kombinētai siltumapgādei LLU LTZI

10798

9718

1080

4.2. Zemes zinātnes

240

09.1438

Laimdota Kalniņa Purvu stratigrāfija Latvijā: liecības par leduslaikmeta beigu posma un holocēna klimata izmaiņām un kūdras uzkrāšanos LU

4815

4334

481

241

09.1423

Zaiga Krišjāne Latvijas apdzīvojuma koncentrācijas un dekoncentrācijas izpausmes un ietekme uz ilgtspējīgu telpisko attīstību LU

4800

4320

480

242

09.1032

Ervīns Lukševičs Vēlā devona jūras līmeņa svārstības, klimats un notikumi Latvijā LU

5055

4550

505

243

09.1118

Oļģerts Nikodemus Lauksaimniecībā izmantojamo zemju apmežošanas ainavekoloģisks vērtējums LU

7927

7134

793

244

09.1420

Vitālijs Zelčs Ledājkušanas ūdeņu radītā ledāja gultnes modifikācija politermāla ledāja malas joslā Fenoskandijas ledusvairoga dienvidaustrumu sektora Latvijas daļā LU

6376

5738

638

4.3. Vides zinātne

245

09.1011

Juris Aigars Upju aizsprostu ietekme uz bioloģiski pieejamā silīcija apriti upju ekosistēmā LHEI

6273

5646

627

246

09.1422

Dagnija Blumberga Klimata tehnoloģiju integrēšanas risinājumu izpēte Latvijas tautsaimniecības inovācijas un konkurētspējas palielināšanai. RTU

6135

5522

613

247

09.1366

Agrita Briede Latvijas klimata un tā izmaiņu raksturojošo tendenču izpēte LU BI

9832

8849

983

248

09.1020

Māris Kļaviņš Vides faktoru ietekme uz organiskās vielas humifikācijas raksturu un vietu oglekļa bioģeoķīmiskās aprites ciklā LU BI

9239

8315

924

4.4. Mežzinātne

249

09.1427

Imants Baumanis Skuju koku ražības, rezistences, ģenētiskās daudzveidības saglabāšanas un uzlabošanas iespējas globālo klimata izmaiņu apstākļos "Silava"

9533

8580

953

250

09.1431

Mudrīte Daugaviete Minerālo barības vielu un oglekļa akumulācijas dinamika virszemes un sakņu masā dabiskas un mākslīgas izcelsmes jaunaudžu vecuma audzēs "Silava"

5782

5204

578

251

09.1428

Māris Daugavietis Galveno koku sugu fenolsavie­nojumi un to izmantošanas iespējas "Silava"

6459

5813

646

252

09.1360

Līga Jankevica Kaitēkļu patogēnu izplatības un transmisijas mehānismu izpēte meža kaitēkļu populācijās LU BI

7501

6751

750

253

09.1432

Jānis Ozoliņš Latvijas medījamo zīdītāju populāciju attīstība un to ietekmējošie faktori "Silava"

7085

6377

708

254

09.1430

Agnis Šmits Klimata izmaiņu ietekme uz meža kaitēkļu attīstības tendencēm "Silava"

5366

4829

537

255

09.1429

Pēteris Zālītis Meža ekosistēmas un ūdens resursi "Silava"

10366

9329

1037

5. Humanitārās un sociālās zinātnes

256

06.0041

Raita Karnīte Latvija Eiropas Savienībā: ekonomikas un kultūras mijiedarbība zināšanu sabiedrības veidošanā LZA EI, LU FSI

47 239

42515

4 724

257

06.0042

Janīna Kursīte-Pakule Latvijas novadu attīstība. Humanitārā un sociālā dimensija Letonikas fonds

35 165

31649

3 516

258

06.0043

Viktors Hausmanis Latvijas kultūrtelpa Eiropas kontekstā LU LFMI, LU LVI, LU LValI, LU FSI, LU MII

148 532

133679

14 853

5.1. Humanitārās zinātnes
5.1.1. Vēsture

259

09.1493

Muntis Auns Latvija agrajos jaunajos laikos un jaunāko laiku sākumā (16.—19. gs.) LU LVI

8807

7926

881

260

09.1149

Jānis Bērziņš Sabiedriski politiskās un ekonomiskās vēstures problēmas Latvijā 1900. – 1940. g. LU LVI

10584

9526

1058

261

09.1494

Guntis Gerhards Latvijas 13. -18. gadsimta kultūrvēsturiskā mantojuma dendrohronoloģiskā un bioarheoloģiskā izpēte LU LVI

9498

8548

950

262

09.1147

Aija Jansone Tradicionālais un mainīgais Latvijas iedzīvotāju dzīvesveidā un kultūrā 19.- 21.gs LU LVI

9741

8767

974

263

09.1150

Kārlis Kangeris „Valsts nodevība?”: Vilhelma Muntera vadītā Latvijas Republikas ārpolitika (1936–1940) LU LVI

9602

8642

960

264

09.1491

Ieva Ose Latvijas viduslaiku un jauno laiku arheoloģijas aktuālas problēmas LU LVI

9146

8231

915

265

09.1151

Irēne Šneidere Totalitārisms Latvijā: politiskie un sociālie apstākļi LU LVI

10243

9219

1024

266

09.1148

Andrejs Vasks Sabiedrība un materiālā kultūra mijiedarbībā ar apkārtējo vidi akmens un metālu laikmetā Latvijas teritorijā LU LVI

9888

8899

989

267

09.1492

Antonija Vilcāne Materiālās un garīgās kultūras attīstības tendences Latvijā 9.-12.gs. LU LVI

9741

8767

974

5.1.2. Valodniecība

268

09.1129

Dace Markus Latviešu valodas fonētika: teorija vs. prakse RPIVA

15000

13500

1500

269

09.1169

Daina Nītiņa Latviešu valodas gramatika 1959-2009 LU LValI

14013

12612

1401

270

09.1170

Anna Stafecka Latviešu valodas leksikas, morfoloģijas un fonētikas izpēte diahroniskā un areālā aspektā LU LValI

14000

12600

1400

5.1.3. Literatūrzinātne un folkloristika

271

09.1136

Dace Bula Latviešu folkloristika: nozares intelektuālā vēsture LU LFMI

10500

9450

1050

272

09.1138

Viktors Hausmanis Latviešu teātris un drāma trimdā – attīstības process un pamatproblēmas LU LFMI

3000

2700

300

273

09.1130

Benedikts Kalnačs Baltijas literatūra: salīdzināmie aspekti LU LFMI

6900

6210

690

274

09.1137

Ieva Kalniņa Latviešu literatūra un literatūras teorija: literatūrteorētiskās skolas un literatūras veidu poētika LU LFMI

13420

12078

1342

275

09.1166

Baiba Krogzeme-Mosgorda Latviešu tautasdziesmas. Klasiskā mantojuma izpēte un akadēmiskais izdevums LU LFMI

10720

9648

1072

276

09.1495

Juris Urtāns Latvijas pilskalnu teikas. 1.kārta LKA

3000

2700

300

5.1.4. Mākslas zinātnes

277

09.1155

Jānis Krastiņš Mūsdienu telpiskās vides transformācija kultūrvēsturiskā mantojuma kontekstā RTU

4500

4050

450

278

09.1500

Kristīne Ogle Latvijas arhitektūras un mākslas mantojuma reģionālie sakrālie aspekti LMA

3000

2700

300

279

09.1501

Stella Pelše Vadošie centri un ietekmju maršruti Latvijas mākslas un tās interpretācijas ģenēzē LMA

3000

2700

300

280

09.1139

Guna Zeltiņa Latviešu teātris, mūzika un kino: vēsture un aktualitātes LU LFMI

12135

10922

1213

5.1.5. Filozofija

281

09.1511

Jānis Broks Eiropeiskā cilvēces tipa sākotnes un perspektīvas LU FSI

8670

7803

867

282

09.1510

Ella Buceniece Ideju vēsture Latvijā: intelektuālās identitātes veidošanās XX gadsimta 20. - 40. gados LU FSI

14115

12704

1411

283

09.1487

Ausma Cimdiņa Dzimums filosofijā un literatūrā: sievietes devums tradīcijā un jaunradē LU

8180

7362

818

284

09.1043

Solveiga Krūmiņa-Koņkova Reliģiski filozofisko ideju attīstība Rietumu kultūrā 20.-21. gadsimtā un to iespaidi Latvijā LU FSI

13256

11930

1326

285

09.1514

Maija Kūle Fenomenoloģija un vērtību hermeneitika LU FSI

14120

12708

1412

286

09.1512

Rihards Kūlis Pasaules ainu veidošanās filosofiskie un kultūrantropoloģiskie aspekti LU FSI

14110

12699

1411

287

09.1525

Māra Rubene Filozofija, literatūra, tiesiskais diskurss: konvencija un dokuments LU FSI

8640

7776

864

5.2. Sociālās zinātnes
5.2.1. Socioloģija

288

09.1046

Baiba Bela-Krūmiņa Nacionālās mutvārdu vēstures avoti sociālās dzīves un procesu analīzē LU FSI

9834

8851

983

289

09.1476

Signe Dobelniece Ģimenei draudzīgas darba vides veidošana Latvijā: biznesa organizāciju redzējums LLU

3060

2754

306

290

09.1044

Leo Dribins Jaunas nacionālas identitātes veidošanās Latvijā pēc neatkarīgas valsts atjaunošanas. (Process, rezultāti, perspektīva) LU FSI

7200

6480

720

291

09.1156

Anita Kalniņa Augsti kvalificēta darbaspēka starpvalstu migrācija LU

3060

2754

306

292

09.1513

Ritma Rungule Jaunieši mūsdienu riska sabiedrībā: patstāvīgas dzīves uzsākšanu ietekmējošie faktori un problēmas LU FSI

7436

6692

744

293

09.1515

Aivars Tabuns Latvijas sociālo zinātņu datu pieejamība un saglabāšana LU

4672

4205

467

294

09.1141

Andrejs Vilks Atkarību veidošanās riski: sociālo un individuālo ietekmju modeļi Latvijā un pasaulē LU FSI

4474

4027

447

295

09.1069

Vladislavs Volkovs Latvijas etnisko grupu kolektīvās un individuālās identitātes mijiedarbības kā pilsoniskās sabiedrības attīstības faktors DU

3000

2700

300

296

09.1039

Aija Zobena Reģionu policentriska attīstība LU

3000

2700

300

5.2.2. Pedagoģija

297

09.1519

Andris Kangro Latvijas pamata un vidējās izglītības sistēmas kvalitātes analīze un izvērtējums starptautisko salīdzinošo izglītības pētījumu kontekstā LU

3090

2781

309

298

09.1483

Aīda Krūze Mediju pedagoģijas attīstība informācijas sabiedrībā: Latvijas konteksts LU

4580

4122

458

299

09.1021

Daina Lieģeniece Pāreja no pirmsskolas uz sākumskolu kā pedagoģiska un sociālpedagoģiska problēma LiepU

3032

2729

303

300

09.1128

Māra Marnauza Kognitīvo funkciju attīstības metodes izstrāde pusaudžiem ar mācīšanās un kustību traucējumiem RPIVA

3900

3510

390

301

09.1131

Irīna Maslo Iekļaušanās pedagoģija versus normatīvai pedagoģijai LU

3766

3389

377

302

09.1168

Ilga Salīte Ilgtspējīgas izglītības teorijas radīšana izglītības darbības pētījumā augstskolā DU

3122

2810

312

303

09.1444

Anda Zeidmane Inženieriem nepieciešamo kompetenču attīstības iespējas studiju procesā LLU

3000

2700

300

5.2.3. Psiholoģija

304

09.1509

Ivars Austers Globalizācijas procesa psiholoģiskie aspekt LU

3060

2754

306

305

09.1034

Ārija Karpova Veselīgas novecošanās sociāli psiholoģiskie un medicīniski bioloģiskie indikatori un tās optimizācijas iespējas nodarbinātajiem sistēmā „cilvēks – cilvēks” LU

6272

5645

627

306

09.1508

Viesturs Reņģe Kultūras, sociāli ekonomisko, psihofizioloģisko un personības faktoru nozīme ceļu satiksmes drošībā LU

6858

6172

686

5.2.4. Demogrāfija

307

09.1022

Pārsla Eglīte Ieguldījums iedzīvotāju ataudzē un tā ekonomiskā atdeve LZA EI

10791

9712

1079

308

09.1030

Pēteris Zvidriņš Depopulācija Latvijā : attīstība, cēloņi un sekas LU

10209

9188

1021

5.2.6. Ekonomika

309

09.1485

Inta Ciemiņa Statistikas indikatori iedzīvotāju veselības, izglītības un labklājības savstarpējās mijiedarbības izpētē LU

10601

9541

1060

310

09.1498

Raita Karnīte Mazas valsts attīstības iespējas un draudi globalizācijas apstākļos: Latvijas piemērs LZA EI

5183

4665

518

311

09.1146

Staņislavs Keišs Sociālekonomiskie centri un to vieta reģionālā attīstībā Latvijā LZA EI

4397

3957

440

312

09.1144

Anatolijs Magidenko Inovatīvas darbības attīstības ekonomiskie aspekti Latvijā RTU

3060

2754

306

313

09.1143

Ligita Melece Ilgtspējīgas uzņēmējdarbības iespējas Latvijas agrārajā sektorā saistībā ar jaunajām Eiropas Savienības politikas pamatnostādnēm LVAEI

9923

8931

992

314

09.1159

Ligita Melece Pārtikas patēriņš, tā tendences un ietekmējošie faktori ilgtspējīgas attīstības kontekstā LVAEI

9053

8148

905

315

09.1001

Grigorijs Oļevskis Uzņēmējdarbības attīstība Latvijas virzībā uz zināšanām balstītu sabiedrību LU

4961

4465

496

316

09.1475

Irina Pilvere Protekcionisma instrumentu ietekme primāro un sekundāro sfēru ilgtspējīgā attīstībā LLU

3060

2754

306

317

09.1518

Remigijs Počs Latvijas tautsaimniecības nozaru attīstības un konkurētspējas prognozēšana, izmantojot modelēšanas instrumentāriju RTU

8638

7774

864

318

09.1477

Baiba Rivža Partnerības modeļi lauku sieviešu uzņēmējdarbības veicināšanai LLU

6439

5795

644

319

09.1179

Andris Sproģis Latvijas tautsaimniecības resursi un tautsaimniecības attīstības iespējas TAI

15970

14373

1597

320

09.1180

Andris Sproģis Ekonomikas un juridisko zinātņu aktualitātes jautājumi TAI

4998

4498

500

321

09.1473

Voldemārs Strīķis Lauksaimnieciskas izcelsmes energoresursu ražošanas un izmantošanas ekonomiskie nosacījumi LLU

4712

4241

471

322

09.1468

Kazimirs Špoģis Lauksaimniecības strukturālā mainība, tās transformācijas un diversifikācijas procesi, faktori, sekas un vīzijas LLU

5080

4572

508

323

09.1181

Olga Šulca Baltijas valstu ekonomiskās attīstības izaugsmes iespējas TAI

7992

7193

799

324

09.1012

Edvīns Vanags Teritoriju attīstības vērtēšanas metodikas un iegūto rezultātu analīzes pilnveidošana LR CSP

16009

14408

1601

325

09.1478

Īrija Vītola Latvijas nodokļu sistēmas problēmas un tās pilnveidošana tautsaimniecības attīstībai LLU

3152

2837

315

326

09.1015

Elmārs Zelgalvis Finanšu un kredīta politika un atbilstošu instrumentu izmantošana ekonomikas cikliskās attīstības apstākļos TAI

7853

7068

785

5.2.8. Komunikāciju zinātne

327

09.1140

Inta Brikše Vēlēšanu kampaņas: vēstījumi, stratēģijas, mediju atspoguļojums un efekti LU

3000

2700

300

328

09.1133

Ainārs Dimants Latviešu un krievu valodas masu mediju tirgus un auditorija Latvijā Turība

3019

2717

302

329

09.1486

Vita Zelče Publiskā komemorācija un tās politika: Latvijas pieredzes analīze LU

3060

2754

306

5.2.9. Juridiskās zinātnes

330

09.1507

Ilma Čepāne Tiesību attīstība Latvijā ilgtspējīgas attīstības kontekstā LU

3060

2754

306

331

09.1003

Tālavs Jundzis Latvijas drošība Eiropas Savienībā: politikas un tiesību problēmas BALTSTRAT

4713

4242

471

332

09.1506

Ārija Meikališa Kriminālprocesa modernizācijas rezultāti un turpmākās attīstības virzieni LU

4086

3677

409

333

09.1504

Kalvis Torgāns Latvijas Civillikuma Saistību tiesību daļas pieskaņošana Eiropas Savienības Kopējam modelim (Common Frame of Reference) LU

4476

4028

448

PAVISAM KOPĀ:

4 154 100

3 738 690

415 410