Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 7-1-1

 

Rīgā 27.12.2001.

Latvijas Zinātnes padome nolemj:

1. Projektu, kuru izpildes termiņš beidzas 2001.gada 31.decembrī, vadītājiem līdz 2002.gada 1.februārim, kopā ar MK 2000.gada 26.09. noteikumos Nr. 342 paredzēto “Zinātniskā projekta gada pārskatu” (4.pielikums) par 2001.gadu, iesniegt “Pilno zinātnisko atskaiti” par visā projekta izpildes gaitā iegūtajiem rezultātiem, ietverot tajā:

    1. Galveno rezultātu īsu anotāciju (latviešu un angļu valodā);
    2. Galveno zinātnisko un/vai pielietojamo rezultātu izklāstu (apjoms pēc vadītāja ieskatiem);
    3. Nozīmīgāko publikāciju sarakstu.

“Pilnā zinātniskā atskaite” paredzēta glabāšanai LZP sekretariātā un Akadēmiskajā bibliotēkā.

2. “Zinātniskā projekta gada pārskatu” (4.pielikums) un “Pilno zinātnisko atskaiti” iesniegt 2 eksemplāros LZP sekretariātā (Rīgā, Akadēmijas laukumā 1- 334; tel./fakss 7223211; Dr. I.Solomenikova, M.Putniņa). Informācija elektroniskā veidā jānosūta pa E-pastu: putnina@lza.lv MS Word formātā (pielikuma attachement veidā) vai arī jāiesniedz diskete kopā ar izdrukām. Faila nosaukumā jābūt projekta numuram (piem., projekta Nr. 01.0456 faila nosaukums 0456.doc).

3. Atbilstoši MK 2000.gada 26.09. noteikumiem Nr. 342, visu projektu vadītājiem līdz 2002.g. 8. janvārim iesniegt ’’Ceturkšņa pārskatus par finansējuma izlietojumu’’, aizpildot LZP sēdē 30.01.2001. apstiprināto pārskata veidlapu (2 eks.);

4. ’’Pilno zinātnisko atskaiti’’ glabāt LZP sekretariātā (1 eks.) un Akadēmiskajā bibliotēkā (1 eks.).

 

Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs
akadēmiķis J.Jansons