Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 7-2-1

 

Rīgā 2001.g. 27. decembrī

Latvijas Zinātnes padome nolemj apstiprināt sekojošu sadarbības projektu finansējumu 2002.gadā.

Sadarbības projekta Nr.

Sadarbības projekta nosaukums

Vadītāja
vārds, uzvārds

Piešķirtais LZP finansējums 2002.gadam, LVL

02.0001

Transporta intelektuālo sistēmu attīstība Latvijā

Andris Gūtmanis

18000

02.0002

Latvijas informātikas ražotņu atbalsta pētījumi programmu inženierijas, datoru tīklu un signālu apstrādes jomā

Jānis Bārzdiņš

92000

02.0003

Materiāli Latvijas tautsaimniecībai: tehnoloģiju izstrāde, īpašību izpēte, projektēšana, racionālas izmantošanas pamatprincipu izstrāde

Mārtiņš Kalniņš

203000

02.0004

Organiskās sintēzes metožu izstrādāšana jaunu bioloģiski aktīvu vielu iegūšanai

Edmunds Lukevics

71000

01.0005

Inteliģenti materiāli un struktūras mikroelektronikai un fotonikai

Andris Krūmiņš

79667

02.0006

Racionālu enerģijas izmantošanas tehnoloģiju integrācija Latvijas kurināmā un enerģijas kompleksa līdzsvarotai attīstībai

Juris Ekmanis

44000

02.0007

Koksnes pārstrādes produktu inovatīvas tehnoloģijas

Bruno Andersons

83000

02.0008

Resursu un procesu modelēšana ūdenskrātuvju sistēmās

Hilelis Segals,
Uldis Bethers

28000

02.0009

Latvijas dabas biodaudzveidība un ekosistēmu racionāla attīstība

Viesturs Melecis

33000

02.0010

Atjaunojamo resursu biotehnoloģiskā konversija un tās produktu izmantošana

Mārtiņš Beķers

37000

02.0011

Infekcijas aģentu multirezistences un ģenētiskās mainības molekulārā un epidemioloģiskā izpēte

Ludmila Vīksna,
Agris Martinsons

80000

02.0012

Iedzīvotāju novecošanās biomedicīniskie un sociālie aspekti

Iveta Ozolanta

61000

02.0013

Konkurētspējīgu laukaugu kultūru šķirņu veidošana un uzturošā selekcija, izmantojot tradicionālās un biotehnoloģijas metodes

Mārtiņš Belickis

72000

02.0014

Meža izpētes teorētiskie un tehnoloģiskie modeļi

Pēteris Zālītis

44000

02.0015

Augu konversijas un dzīvnieku biotehnoloģisko procesu likumsakarību izpēte augstvērtīgas pārtikas ieguvei

Aleksandrs Jemeļjanovs

79000

02.0016

Riska faktori, to izvērtēšana un riska vadība Latvijas lauksaimniecībā

Pēteris Rivža

40000

02.0017

Latvijas integrācija Eiropas Savienībā

Raita Karnīte

30000

02.0018

Latvijas novadu ekonomiskās, sociālās un kultūras attīstības stratēģijas globalizācijas kontekstā

Pēteris Laķis

41000

02.0019

Letonika

Viktors Hausmanis

148000

01.0020

Sociālas politikas, sociāli tiesiskas valsts veidošana Latvijā

Aivars Tabuns

50000

02.0023

Latvijas populācijas genofonda pētījumi un to izmantošana cilvēka patoloģijas diagnostikā un profilaksē

Astrīda Krūmiņa,
Elmārs Grēns

100849

01.0024

Fundamentālie un pielietojamie pētījumi, bāzēti uz novērojumu iespējām ar Ventspils Starptautiskā Radioastronomijas centra radioteleskopiem un to izmantošanu kosmiskās informācijas uztveršanai, apstrādei un pārraidei

Juris Ekmanis

22432

01.0025

Rīgas līča bioloģisko resursu aizsardzība un saglabājošā izmantošana

Andris Andrušaitis

10940

Kopā:

1467888

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs, akadēmiķis J.Jansons