Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 7-2-2

 

Rīga 27.12.2001

Latvijas Zinātnes padome nolemj apstiprināt sekojošo Mērķa finansējuma sadali 2002. gadam:

 

Finansēšanas objekts

Iedalīts 2002.g.
Ls

Akadēmiskā bibliotēka

160 333*)

Nacionālais Botāniskais dārzs

91 900

Latvijas Zinātņu akadēmija

120 330

LZP darbības nodrošināšana

79 000

LZA Nominālās balvas

6 000

LZA Valsts emeritēto zinātnieku pabalsti

133 000

Ventspils Starptautiskais Radioastronomijas Centrs

25 800

Valsts Zinātniskās kvalifikācijas komisija

8 000

LU BPSC Starptautiskais biomedicīnas un biotehnoloģijas centrs

14 246

LZP doktorantūra

125 100

Centralizētie izdevumi

218 918**)

Starptautiskā sadarbība

146 200

Latvijas-Taivanas-Lietuvas zin.fonds

15 900***)

LU CFI EK Ekselences centrs CAMART

18 993

Nesadalītie līdzekļi

160 332

Kopā:

1 324 052

*) 2002.g. 1. pusgadam

**) Saskaņā ar LZP 04.07.2001. lēmumu Nr 5-4-1 7 750 LVL no Centralizētiem izdevumiem jānovirza uz 3. NEK

***) IZM pārziņā

Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas
Valsts sekretāra vietnieks, Dr.sc.ing. V.Egle

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs, akadēmiķis J.Jansons