Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 1-1-1

 

Rīga, 2002.gada 15. janvārī

 

Latvijas Zinātnes padome nolemj apstiprināt sekojošo Fundamentālo, lietišķo un sadarbības projektu finansējumu 2002.gadam:

Nr.
p.k.

Nozares
nosaukums

Projekti
(Granti)

Sadarbības projekti

Projekti kopā

% no kopējas summas

Finansējums
(Ls)

Finansējums
(Ls)

Finansējums
(Ls)

%
no kop-
summas

1. Informātika 5,57 % 187 944 122 000

309 944

6,401 %

2.

Mehānika, mašīnbūve, enerģētika

7,43 % 250 694 113 923

364 617

7,530 %

3.

Fizika, matemātika, astronomija

13,289 % 448 374 95 589

543 963

11,234 %

4. Ķīmija 10,179 % 343 437 85 133

428 570

8,851 %

5. Tehnoloģijas zinātnes pamati 4,651 % 156 940 206 723

363 663

7,511 %

6. Bioloģija, vides zinātne un hidroinženierzinātne, zemes zinātnes 9,719 % 327 918 63 671

391 589

8,087 %

7. Molekulārā bioloģija, mikrobioloģija, biotehnoloģija, virusoloģija 7,207 % 243 187 116 699

359 886

7,433 %

8. Medicīna 10,355 % 349 396 138 150

487 546

10,069 %

9. Lauksaimniecības zinātnes 10,874 % 366 901 194 000

560 901

11,584 %

10.

Vēsture (t.sk. kultūras vēsture)

3,026 % 102 102 60 000

162 102

3,348 %

11.

Valodniecība, literatūrzinātne, folkloristika, mākslas zinātnes

3,926 % 132 467 103 555

236 022

4,875 %

12.

Filozofija, socioloģija, psiholoģija, pedagoģija

6,125 % 206 661 65 435

272 096

5,620 %

13.

Ekonomikas zinātnes, juridiskās zinātnes

5,842 % 197 101 59 010

256 111

5,289 %

14. Mežzinātnes 1,807 % 60 999 44 000

104 990

2,168 %

Kopā: 100 % 3 374 121 1 467 888

4 842 009

100 %

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs, akadēmiķis J.Jansons

Centralizētā un mērķa finansējuma
komisijas priekšsēdētājs, akadēmiķis A.Siliņš