Latvijas Zinātnes padome

L Ē M U M S Nr 3-1-1

 

Rīgā 2002. g. 9. jūlijā

Latvijas Zinātnes padome nolemj:

1. Nemainīt proporcijas starp nozarēm 2003. gada fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu finansējumā;

2. Apstiprināt saskaņā ar izsludinātā konkursa rezultātiem un NEK lēmumiem finansējuma procentuālo sadalījumu nozaru ietvaros 2003. gada 698 fundamentālo un lietišķo pētījumu projektiem 14 zinātņu nozarēs (1.pielikums).

 

Latvijas zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J.Jansons


 

1. pielikums LZP 09.07.2002.g.
lēmumam Nr. 3-1-1

2003. gada fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu
konkursa rezultāti

 

Zinātnes nozare

2002.g. finansēto projektu
skaits

Pieteikumi 2003.gadam

2003.g. finansēto projektu skaits

Projektu turpināju-mu skaits

Jaunu projektu skaits

1.

Informātika

47

46

2

46

2.

Mehānika, mašīnbūve, enerģētika

60

58

10

60

3.

Fizika, matemātika, astronomija

89

87

7

90

4.

Ķīmija

66

66

1

65

5.

Tehnoloģijas zinātniskie pamati: ķīmijas, materiālu, farmācijas

33

33

3

33

6.

Bioloģija, vides un Zemes zinātnes

71

66

8

70

7.

Molekulārā bioloģija, mikrobioloģija, biotehnoloģija un virusoloģija

38

37

6

38

8.

Medicīna

101

95

20

99

9.

Lauksaimniecības zinātnes

44

44

2

44

10.

Vēsture (t.sk. kultūras vēsture)

14

13

3

14

11.

Valodniecība, literatūrzinātne, folkloristika, mākslas zinātnes

28

28

4

29

12.

Filozofija, socioloģija, psiholoģija, pedagoģija

56

50

18

64

13.

Ekonomikas un juridiskās zinātnes

34

31

2

32

14.

Mežzinātne

14

14

0

14

Kopā:

695

668

86

698