Latvijas Zinātnes padome

L Ē M U M S Nr 3-2-1

 

Rīgā, 2002.g. 9.jūlijā

Pamatojoties uz LZP Doktorantūras komisijas 13.05.2002.g. lēmumu Latvijas Zinātnes padome nolemj:

1. Piešķirt LZP 2002.gada doktorantūras atbalsta grantus šādiem Latvijas augstskolu doktorantiem:

Nr. p.k.

Nozare

Vārds

Uzvārds

Augstskola

Vaditājs

Piešķirts, LVL

Termiņš

1

1.

Mārtiņš Gills LU Dr.h.sc.comp. J.Borzovs

713

6 mēn.no 01.07.02.līdz 31.12.02.
2

1.

Pēteris Grabusts RTU Dr.h.sc.comp. A.Borisovs

713

6 mēn.no 01.07.02. līdz 31.12.02.
3

1.

Jeļena Čaiko RTU Dr.h.phys. V.Popovs

713

6 mēn.no 01.07.02. līdz 31.12.02.
4

1.

Artūrs Pčolkins RTU Dr.h.sc.comp. A.Borisovs

713

6 mēn.no 01.07.02. līdz 31.12.02.
5

1.

Ilmārs Ozoliņš RTU Dr.h.sc.ing. V.Labendiks

713

6 mēn.no 01.07.02. līdz 31.12.02.
6

2.

Oļģerts Ozoliņš RTU Dr.sc.ing. A.Čate

713

6 mēn.no 01.07.02. līdz 31.12.02.
7

2.

Tatjana Ogurcova RTU Dr.sc.ing. J.Djukend?ijevs

713

6 mēn.no 01.07.02. līdz 31.12.02.
8

2.

Ēriks Ozoliņš RTU Dr.h.sc.ing. V.Pavelko

713

6 mēn.no 01.07.02. līdz 31.12.02.
9

2.

Svetlana Zimina RTU Dr.sc.ing. K.Ketners

713

6 mēn.no 01.07.02. līdz 31.12.02.
10

3.

Vadims Ogorodņiks LU Dr.h.phys. U.Rogulis

713

6 mēn.no 01.07.02. līdz 31.12.02.
11

3.

Maksims Kravcevs LU Dr.h.math. R.M.Freivalds

713

6 mēn.no 01.07.02. līdz 31.12.02.
12

4.

Marija Trifonova LU Dr.h.chem. I.Kalviņš, Dr.h.chem. A.Zicmanis

713

6 mēn.no 01.07.02. līdz 31.12.02.
13

4.

Aira Bartuseviča LU Dr.chem. D.Cēdere

713

6 mēn.no 01.07.02. līdz 31.12.02.
14

4.

Ilga Mutule RTU Dr.chem. E.Sūna, Dr.chem. M.Jure

713

6 mēn.no 01.07.02. līdz 31.12.02.
15

5.

Remo Merijs Meri RTU Dr.h.sc.ing. M.Kalniņš, Dr.sc.ing. J.Zicāns

713

6 mēn.no 01.07.02. līdz 31.12.02.
16

5.

Vivita Balode LLU Dr.h.chem. J.Hrols

713

6 mēn.no 01.07.02. līdz 31.12.02.
17

6.

Oskars Keišs LU Dr.biol. A.Mednis

713

6 mēn.no 01.07.02. līdz 31.12.02.
18

6.

Guntis Tabors LU Dr.biol. G.Brūmelis

713

6 mēn.no 01.07.02. līdz 31.12.02.
19

6.

Ilga Kokorīte LU Dr.h.chem. M.Kļaviņš

713

6 mēn.no 01.07.02. līdz 31.12.02.
20

6.

Bārbele Millere-Karulis LU Dr.h.chem.A.Jurkovskis

713

6 mēn.no 01.07.02. līdz 31.12.02.
21

6.

Ivars Zupiņš LU Dr.geol. E.Lukševics

713

6 mēn.no 01.07.02. līdz 31.12.02.
22

7.

Renāte Ranka LU Dr.biol. V.Baumanis

713

6 mēn.no 01.07.02. līdz 31.12.02.
23

7.

Olga Sinicka LU Dr.biol. L.Tihomirova

713

6 mēn.no 01.07.02. līdz 31.12.02.
24

8.

Evija Miglāne LMA Dr.h.med. G.Eniņa

713

6 mēn.no 01.07.02. līdz 31.12.02.
25

8.

Angelika Krūmiņa LMA Dr.h.med. L.Vīksna

713

6 mēn.no 01.07.02. līdz 31.12.02.
26

8.

Iveta Ivdra LMA Dr.med. I.Mikažāns

713

6 mēn.no 01.07.02. līdz 31.12.02.
27

8.

Gustavs Latkovskis LU Dr.med. U.Kalniņš

713

6 mēn.no 01.07.02. līdz 31.12.02.
28

9.

Gunita Bimšteine LLU Dr.h.agr. I.Turka

713

6 mēn.no 01.07.02. līdz 31.12.02.
29

9.

Sandra Muižniece-Brasava LLU Dr.h.sc.ing. L.Dukaļska

713

6 mēn.no 01.07.02. līdz 31.12.02.
30

9.

Jānis Kopmanis LLU Dr.agr. M.Ausmane

713

6 mēn.no 01.07.02. līdz 31.12.02.
31

9.

Ruta Medne LLU Dr.med.vet. E.Liepiņš

713

6 mēn.no 01.07.02. līdz 31.12.02.
32

10.

Irina Buša LU Dr.hist. A.Vijups

713

6 mēn.no 01.07.02. līdz 31.12.02.
33

10.

Inese Runce LU Dr.hist. A.Gavriļins

713

6 mēn.no 01.07.02. līdz 31.12.02.
34

11.

Deniss Hanovs LKA Dr.h.art. P.Laķis

713

6 mēn.no 01.07.02. līdz 31.12.02.
35

11.

Ilze Vancāne LU Dr.h.philol. V.Skujiņa

713

6 mēn.no 01.07.02. līdz 31.12.02.
36

12.

Vitālijs Raščevskis LU Dr.h.paed., Dr.h.psych. A.Vorobjovs

713

6 mēn.no 01.07.02. līdz 31.12.02.
37

12.

Ieva Lapinska LU Dr.phil. E.Freiberga

713

6 mēn.no 01.07.02. līdz 31.12.02.
38

12.

Ērika Vugule LU Dr.paed. A.Krūze

713

6 mēn.no 01.07.02. līdz 31.12.02.
39

12.

Ļubova Černova LU Dr.psych. I.Tiltiņa

713

6 mēn.no 01.07.02. līdz 31.12.02.
40

13.

Irēna Baraškina LLU Dr.h.oec. B.Rivža

713

6 mēn.no 01.07.02. līdz 31.12.02.
41

13.

Sergejs Babuškins LU Dr.oec. V.Baleviča

713

6 mēn.no 01.07.02. līdz 31.12.02.
42

13.

Elīna Gaile-Sarkane RTU Dr.h.oec. A.Magidenko

0*

no 01.02.2003.g.
43

14.

Kaspars Liepiņš LLU Dr.h.silv. P.Zālītis

713

6 mēn.no 01.07.02. līdz 31.12.02.
44

14.

Spodris Bērziņš LLU Dr.sc.ing. A.Treimanis

713

6 mēn.no 01.07.02. līdz 31.12.02.
KOPĀ:

30659

*E.Gailei-Sarkanei piešķirts akadēmiskais atvaļinājums līdz 01.02.2003.g.

2. Piešķirt pabalstu promocijas darba pabeigšanai šādiem doktorantiem:

1

1.

Ģirts Linde LU Dr.h.sc.comp. J.Bārzdiņš

475

4 mēn. no 01.07.02.līdz 31.10.02.
2

6.

Andris Čeirāns LU Dr.biol. J.Priednieks

238

2 mēn.no 01.07.02. līdz 31.08.02.
3

8.

Māris Bukovskis LU Dr.h.med. I.Taivans

594

5 mēn.no 01.07.02. līdz 30.11.02.
4

11.

Daina Lāce LMākslA Dr.art. E.Grosmane

356

3 mēn.no 01.07.02. līdz 30.09.02.
5

13.

Iveta Pavlina LU Dr.h.oec. P.Zvidriņš

416

3,5 mēn.no 01.07.02. līdz 15.10.02.
KOPĀ:

2079

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J.Jansons