Latvijas Zinātnes padome

L Ē M U M S Nr 3-4-1

Rīgā, 2002. g. 9. jūlijā

Balstoties uz veikto Latvijas universitāšu periodiski izdodamo zinātnisko izdevumu atbilstības izvērtēšanu LZP Vispāratzīto recenzējamo zinātnisko izdevumu saraksta 7. un 8. punktā noteiktajām prasībām, Latvijas Zinātnes padome nolemj:

  1. Atzīt, ka izdevumi, kuri ir iekļauti LZP pārskata 1. grupā (1.pielikums), atbilst LZP Saraksta 7. un 8. punktā noteiktajām prasībām;
  2. Atzīt, ka izdevumos, kuri ir iekļauti LZP pārskata 2. grupā (2.pielikums), ir nepieciešami atsevišķi uzlabojumi, kuri ir jāveic līdz 2003. gada jūlijam;
  3. Uzskatīt, ka izdevumi, kuri ir pārskata 3. grupā (3.pielikums), pašreiz neatbilst LZP Vispāratzīto recenzējamo zinātnisko izdevumu saraksta prasībām. Atsevišķi, šajos izdevumos pubicētie materiāli (raksti) var tikt izvērtēti LZP Saraksta 9.punkta kārtībā.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J. Jansons

 


 

1. pielikums

LZP prasībām atbilstošie periodiskie izdevumi

Nr. p.k.

Augst-skolas nosau-kums

Izdevuma nosaukums, sērija

Izdošanas sākuma gads/skaits gadā

Redkolēģijas loc. kopskaits/ t.sk. ārvalstnieki,

Atb. redaktors

Recenzēšana

Rakstu valoda/Kopsavil-kumu valoda

LZP Promocijas komisijas vērtējums un piezīmes

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. LU Ceļš

1993./

1

12/8

Ph.D. E.Grīslis

nav datu

latviešu/ latviešu

Precizēt recenzēšanas kārtību. Neskaidrības izdošanas regularitātē. Latvijā nozīmīgs izdevums. Ir LZP sarakstā.
2. LU Letonica

1998./

2

8/3

Dr.māksl. E.Grosmane

doktorantu manuskriptus recenzē vadītājs un neatkarīgs eksperts, doktoru manuskriptus recenzē neatkarīgs eksperts

latviešu/

angļu, krievu, vācu

Iznāk regulāri. Tiek izplatīts centralizēti caur bibliotēku kolektoru un nosūtīts Polijas ZA. Citēšana ārzemju izdevumos nav skaidra. Ir LZP sarakstā.
3. LU Linguistica Lettica

1997./

2

10/2

Dr.filol. O.Bušs, Dr.h.filol. I.Jansone

katru rakstu recenzē 2 redkol. loc.

latviešu,

lietuviešu, krievu,

angļu,

vācu/

latviešu,

angļu, vācu, franču

Iznāk regulāri. Pieejams Latvijas bibliotēkās un kaimiņvalstīs, arī baltistikas centros Norvēģijā, Zviedrijā, Somijā, Vācijā, Polijā, Krievijā. Ir LZP sarakstā.
4. LU Automatic Control and Computer Science

1967./

6

14/4

Dr.h.dat. I.Biļinskis

manuskriptu recenzēšanu veic NEK eksperti

krievu, angļu/ angļu

Iznāk regulāri krievu un angļu valodā (USA). Starptautiski citējams, pieejams ārvalstu zinātniskās bibliotēkās. Ir LZP sarakstā.
5. LU Humanities and Social Sciences Latvia

1994./

4

11/4

Dr.h.filol. V.Ivbulis

tiek recenzēts

angļu/ angļu

Iznāk regulāri. Pieejams ārvalstu bibliotēkās. Recenzēšanas kārtība neskaidra. Ir LZP sarakstā.
6. LU Latvijas Vēsture. Jaunie un jaunākie laiki

1991./

4

13/1

Dr.vēst. L.Zīle

visus redakcijā saņemtos rakstus recenzē redkolēģijas loc. vai tēmas speciālisti

latviešu/

angļu vai vācu

Iznāk regulāri. Pieejams augstskolu u.c. bibliotēkās Latvijā. Centralizēti tiek sūtīts uz atsevišķām ārvalstu bibliotēkām. Ir LZP sarakstā.
7. LU Latvijas Vēstures institūta žurnāls

1991./

4

17/3

Dr.h.vēst.

A.Caune

katru rakstu recenzē 2 recenzenti

latviešu/

angļu vai vācu

Iznāk regulāri. Pieejams augstskolu u.c. bibliotēkās Latvijā. Nonāk apmaiņas ceļā ārvalstīs. Citē Herdera institūta izdevumā Vācijā. Ir LZP sarakstā.
8. LU Magnetohydro-dynamics

1965./

4

25/16

Dr.h.fiz. A.Cēbers

katru rakstu recenzē 2 recenzenti

angļu/ angļu

Iznāk regulāri, tiek citēts un pieejams ārvalstīs. Ir LZP sarakstā.
9. LU Mechanics of Composite Materials

1965./

6

Dr.h.inž. V.Tamužs

katram rakstam vismaz 1 recenzija

krievu angļu/ angļu vai krievu

Izdevums pieejams ārvalstīs un iekļauts citēšanas izdevumos. Ir LZP sarakstā.

2. pielikums

Izdevumi, kuros nepieciešami konkrēti uzlabojumi

Nr. p.k.

Augst-skolas nosau-kums

Izdevuma nosaukums, sērija

Izdošanas sākuma gads/skaits gadā

Redkolēģijas loc. kopskaits/ t.sk. ārvalstnieki,

Atb. redaktors

Recenzēšana

Rakstu valoda/Kopsavil-kumu valoda

LZP Promocijas komisijas vērtējums un piezīmes

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. LU LU Zinātniskie raksti

Baltu filoloģija

nav datu/ neregulāri

9/7

Dr.h.filol. P.Vanags

visi raksti tiek recenzēti

latviešu, lietuviešu, angļu / angļu, latviešu

Ir masīva nezinātnisku publikāciju daļa (rubrikas) Būtu vērtējama vienīgi sadaļa “Raksti”. Nav skaidrības pieejamībā ārpus Latvijas. Skatīt atkārtoti.
2. LU Baltijas Psiholoģijas Žurnāls

2000./

2

15/10

Dr.psih. S.Miezīte,

Dr.psih. M.Raščevska

rakstam 2 recenzenti

angļu, latviešu/

angļu

Neskaidra izdošanas regularitāte. Neatbilst vispārpieņemtai zinātnisko rakstu recenzēšanas kārtībai. Izskatīt pēc gada atkārtoti.
3. LU LU Zinātniskie raksti

Matemātika

1921./

2001./1

11/4

Dr.h.mat. A.Reinfelds

Nav datu

angļu/latviešu

Jauns perspektīvs izdevums. Izdošanas regularitāte neskaidra. Jāprecizē recenzēšanas kārtība. Izskatīt atkārtoti pēc gada.
4. LMA Zinātniskie raksti. Ķirurģija. Internā medicīna. Medicīnas bāzes zinātnes. Stomatoloģija. Farmācija.

1999./

1

15/6

Dr.h.med. I.Ozolanta

katram rakstam recenzentus nozīmē atbilstoša promocijas padome

latviešu angļu

vācu/angļu

Raksti pārsvarā latviešu valodā. Nav informatīvu, izvērstu kopsavilkumu angļu valodā. Publikācijas angļu valodā vidēji sastāda 13-15%. Nav skaidrības par pieejamības iespējām ārpus Latvijas.
5. LLU Latvijas Lauksaimnie-cības universitātes Raksti

1952./

4

19/3

Dr.h.lauks. V.Klāsens

katram manuskriptam redkolēģija nozīmē 2 recenzentus

latviešu/

vācu, angļu

Visi raksti latviešu valodā. Neapmierinoši (neizvērsti) kopsavilkumi angļu valodā. Tulkota informācija attēlos un tabulās vērtējama pozitīvi. Nav skaidrības par pieejamības iespējām ārpus Latvijas.
6. DU Slāvu lasījumi

2000./

1

2 gados

8/5

Dr.h.filol. F.Fjodorovs

nav datu

krievu/ nav

Tikko aizsākts rakstu krājums. Izskatīt atkārtoti pēc nākošo krājuma numuru iznākšanas kopumā.
7. DU Acta Biologica Universitatis Daugavpiliensis

2001./

2

8/4

Dr.biol. A.Barševskis

katram rakstam 2 recenzenti

angļu/angļu

Izdevums ir tikko aizsākts. Nav skaidrības par izdošanas regularitāti. Izskatīt pēc gada atkārtoti.
8. DU Baltic Journal of Coleopterology

2001./

2

13/12

Dr.biol. A.Barševskis

katram rakstam 2 recenzenti

angļu/angļu

Izdevuma zinātniskais saturs labs, arī recenzēšana. Iznākuši tikai 2 numuri. Nav skaidrības par izdošanas regularitāti. Vērtēt pēc gada.
9. RTU RTU zinātniskie raksti Arhitektūra un būvzinātne

2000./

1

18/7

 

 

Dr.h.arh.

J.Krastiņš,

Dr.h.inž.

K.Rocēns

tiek recenzēts

latviešu angļu krievu/ latviešu angļu krievu

Apm. 50% rakstu angļu valodā. Neapmierinoši kopsavilkumi. Precizēt recenzēšanas kārtību. Nav ziņu par pieejamību ārpus Latvijas.
10. RTU RTU zinātniskie raksti Datorzinātne

2000./

1

8/3

Dr.h.inž.

Z. Markovičs,

r.inž.

Ģ.Vulfs,

Dr.h.dat.

J.Grundspeņķis, Dr.inž.

A.Spalviņš

tiek recenzēts

latviešu angļu krievu/ latviešu angļu krievu

Apm. 50% rakstu angļu valodā. Neapmierinoši kopsavilkumi. Nav skaidra pieejamība ārpus Latvijas.
11. RTU RTU zinātniskie raksti Ekonomika un uzņēmējdarbība

2000./

2

11/3

Dr.h.ekon. A.Magidenko,

Dr.h.ekon.

R.Počs

tiek recenzēts

latviešu angļu krievu/ latviešu angļu krievu

 

Apm. 6% rakstu angļu valodā. Neapmierinoši kopsavilkumi. Nav pieejams ārpus Latvijas.
12. RTU RTU zinātniskie raksti; Enerģētika un elektrotehnika

2000./

4

17/3

Dr.h.inž. A.Sauhats

tiek recenzēts

latviešu angļu krievu/ latviešu angļu krievu

Apm. 6% rakstu angļu valodā. Neapmierinoši kopsavilkumi. Nav skaidra pieejamība ārpus Latvijas.
13. RTU RTU zinātniskie raksti Humanitārās un sociālās zinātnes (ar apakšsērijām): 1) Zinātņu un augstskolu vēsture;

2) Humanitārās un sociālās zinātnes

2001./

1

9/3

 

 

 

 

J.Briedis,

 

 

Dr. fil.

G.Ozolzīle

tiek recenzēts

latviešu angļu krievu/ latviešu angļu krievu

Galvenokārt latviešu valodā. Apm. 15% rakstu angļu valodā. Neapmierinoši (neinformatīvi) kopsavilkumi. Vietējā rakstura izdevums.
14. RTU RTU zinātniskie raksti Mašīnzinātne un transports

2000./

1

 

 

6/2

Dr.h.inž.

M.Kleinhofs,

Dr.h.inž.

J.Rudzītis,

Dr.h.inž. A.Urbahs,

Dr.h.inž. A.Baltskars, Dr.h.inž.

A.Kļaviņš,

D.h.inž.

N.Salenieks,

Dr.h.inž.

J.Vība

tiek recenzēts

latviešu angļu krievu/ latviešu angļu krievu

 

Apm. 50% rakstu angļu valodā. Neapmierinoši (neinformatīvi) kopsavilkumi. Nav atbildīga redaktora. Nav zināms, kur pieejams ārpus Latvijas.
15. RTU RTU zinātniskie raksti Materiālzinātne un lietišķā ķīmija

2000./

2

 

 

9/4

 

 

 

Dr.h.ķīm.

V.Kampars,

Dr.h.fiz.

M.Knite

tiek recenzēts

 

 

 

latviešu angļu krievu /latviešu angļu krievu

 

Galvenokārt latviešu valodā. Apm. 30% rakstu angļu valodā. Pilnveidot kopsavilkumus svešvalodā. Nav skaidras pieejamības iespējas ārvalstīs.
16. RTU RTU zinātniskie raksti Telekomunikācijas un elektronika

2001./

2

9/3

Dr.h.dat. J.Jankovskis

tiek recenzēts

latviešu angļu krievu/ latviešu angļu krievu

Vairums publikāciju (~ 90%) angļu valodā. Precizēt recenzēšanas kārtību. Nav skaidra pieejamība ārpus Latvijas.

 

3. pielikums

Izdevumi, kuros nepieciešami vairāki būtiski uzlabojumi

Nr. p.k.

Augst-skolas nosau-kums

Izdevuma nosaukums, sērija

Izdošanas sākuma gads/skaits gadā

Redkolēģijas loc. kopskaits/ t.sk. ārvalstnieki,

Atb. redaktors

Recenzēšana

Rakstu valoda/Kopsavil-kumu valoda

LZP Promocijas komisijas vērtējums un piezīmes

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. LU LU Zinātniskie raksti

Antiquitas viva Studia Classica

2001./ neregulāri

10/3

Dr.filol. O.Lāms

sējumam 2 recenzenti

latviešu/angļu

Recenzēšanas kārtība neatbilst pieņemtām prasībām. Nav apstiprinājums iznākšanas regularitātei. Skatīt atkārtoti pēc pilnveidošanas.
2. LU LU Zinātniskie raksti

Bibliotēka un sabiedrība

nav datu/ neregulāri

6/2

Z.Eglīte

sējumam 2 recenzenti

latviešu/

angļu vai vācu

Nav skaidrības pieejamībā ārpus Latvijas. Neapmierinoša recenzēšanas kārtība. Skatīt atkārtoti pēc pilnveidošanas.
3. LU LU Zinātniskie raksti

Ekonomikas un vadības zinību attīstības problēmas

nav datu/ neregulāri

6/3

Dr.ekon. E.Dubra

sējumam 1 recenzents

latviešu,

angļu, vācu/ angļu vai latviešu, arī vācu vai krievu

Zinātniskie raksti. Nav pastāvīgā atbildīgā redaktora. Apm. 1% rakstu angļu valodā. Neapmierinoša recenzēšanas kārtība. Pilnveidojams izdevums. Neatbilst LZP prasībām.
4. LU LU Zinātniskie raksti

Finanses un kredīts

nav datu/ neregulāri

6/4

Dr.h.ekon. E.Zelgalvis

sējumam 3 recenzenti

angļu/angļu latviešu

Trīs recenzenti izvērtē visu krājumu (~ 70 rakstu). Nav detalizētāku datu par izdevumu, piem., par pieejamību ārzemēs u.c. Neatbilst LZP prasībām.
5. LU LU Zinātniskie raksti

Izglītības kvalitāte un vadība

nav datu/ neregulāri

8/1

Dr.fiz. A.Grīnfelds

Dr.fiz. A.Kangro

sējumam 2 recenzenti

latviešu/angļu

Rakstu krājums, šķiet, dublē jau esošos pedagoģijas jomā. Neatbilst recenzēšanas kārtībai. Izskatīt izdošanas perspektīvas un pilnveidošanas iespējas. Iespējama atkārtota izskatīšana
6. LU LU Zinātniskie raksti

Izglītības zinātnes un pedagoģija mūsdienu pasaulē

2001./

1

10/4

Dr.h.fil. J.Kastiņš

sējumam 1 recenzents

latviešu angļu vācu/ angļu vai vācu vai krievu vai franču vai latviešu

Izdevuma zinātniskā kvalitāte nav pilnīgi skaidra. Neapmierinoša recenzēšanas kārtība. Kopsavilkumi pārāk īsi un formāli. Apm. 50% rakstu angļu valodā. Izdevums pilnveidojams. Skatīt atkārtoti, pēc gada vai diviem.

 

7. LU LU Zinātniskie raksti

Medicīna

nav datu/ neregulāri

6/2

Dr.h.med. M.Pilmane

nav datu

latviešu

angļu/ angļu latviešu

50% rakstu angļu valodā. Trūkst datu izdevuma detalizētākai raksturošanai. Neskaidra pieejamība ārpus Latvijas.
8. LU LU Zinātniskie raksti

Valoda un literatūra kultūras apritē

1991./

1

8/3

Dr.filol. K.Pokrotniece

sējumam 2 recenzenti

latviešu krievu lietuviešu/ angļu vai vācu

Tiek izplatīts Latvijā. Nav saprotama rakstu recenzēšanas kārtība. Ārvalstīs nenonāk. Vai nedublē jau esošos izdevumus. Pārāk konspektīvi kopsavilkumi. Izskatīt atkārtoti pēc gada.
9. LU LU Zinātniskie raksti

Zinātniskie raksti

pedagoģijā

nav datu/ neregulāri

9/4

Dr.h.ped.

I.Žogla

sējumam 2 recenzenti

latviešu/ angļu

Nav pastāvīgā atbildīgā redaktora. Neapmierina recenzēšanas kārtība. Apm. 15% rakstu angļu valodā.

Iespējams izskatīt atkārtoti pēc LU ierosinājuma.

Vai lietderīgi LU izdot trīs izdevumus pedagoģijas jomā?

10. DU L.Dobičina daiļradei veltīti lasījumi

1990./

1

2 gados (kopā 5)

7/3

Dr.h.filol. F.Fjodorovs

sējumam 2 recenzenti

krievu/ nav

Drīzāk reģionālas nozīmes izdevums – katedras līmeņa rakstu krājums. Neatbilst vispārpieņemtai zinātnisko rakstu recenzēšanas kārtībai. Izplata ārvalstu universitāšu slāvistikas nodaļās. Neviendabīgs zinātniskā ziņā.
11. DU Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas

1995./

1

2 gados

6/3

Dr.filol. V.Ķikāns

sējumam 2 recenzenti

latviešu

krievu/ angļu

Rakstu krājums – katedras izdevums. Pieejams Latvijā un pārējās Baltijas valstīs. Būtībā vietējā rakstura izdevums. Neatbilst vispārpieņemtai zinātnisko rakstu recenzēšanas kārtībai.
12. DU Telpa un laiks literatūrā un mākslā

1984., 1 vai 2 (kopā 10)

8/4

Dr.h.filol. F.Fjodorovs

sējumam 2 recenzenti

krievu latviešu poļu

lietuviešu/ krievu

Rakstu krājums. Pieejams Krievijā un citur Eiropas valstīs universitāšu slāvistikas nodaļās. Neatbilst vispārpieņemtai zinātnisko rakstu recenzēšanas kārtībai. Plašāka pieejamība neskaidra
13. DU Zinātniskie lasījumi. Valoda

1991./

1

9/5

Dr.filol. S.Murāne

sējumam 3 recenzenti

latviešu lietuviešu krievu angļu

vācu franču/angļu

Rakstu krājums, 1. laidiens. Trūkst pilnvērtīgu kopsavilkumu. Nav skaidra izdošanas regularitāte. Neatbilst vispārpieņemtai zinātnisko rakstu recenzēšanas kārtībai. Izskatīt atkārtoti.
14. DU Zinātniskie lasījumi. Vēstures sekcija

1990./

1

4/1

nav datu

sējumam 2 recenzenti

latviešu krievu angļu

vācu/angļu

Nav stingras regularitātes un vienotā nosaukuma. Neapmierinoši kopsavilkumi. Neatbilst vispārpieņemtai zinātnisko rakstu recenzēšanas kārtībai. Izskatīt pēc pilnveidošanas atkārtoti.
15. DU Journal of Teacher Education and Training

2002./

nav datu

14/9

Dr.psih. A.Pipere

nav datu

angļu/angļu

Pilnīgi jauns izdevums. Iespējams dublē jau esošos izdevumus pedagoģijā. Vērtēt regularitāti un kvalitāti pēc gada vai ilgāka laika posma.