Latvijas Zinātnes padome

L Ē M U M S Nr 3-5-1

 

Rīgā, 2002.g. 9. jūlijā

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (20.05.98.), “Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem” (MK Noteikumi Nr. 134, 06.04.99.) un LZP Promocijas padomju komisijas š.g. . jūnija slēdzienu, nolemj:

1. Apstiprināt par ekspertiem zinātņu nozares “Mākslas zinātne” apakšnozarē “Plastiskās mākslas vēsture un teorija” šādus zinātniekus:

Nr.
p.k.

Vārds, uzvārds

Zinātniskais grāds

1.1. Ruta Čaupova

Dr.art.

1.2. Elita Grosmane

Dr.art.

1.3. Rūta Kaminska

Dr.art.

1.4. Eduards Kļaviņš

Dr.habil.art.

1.5. Jānis Zilgalvis

Dr.arch.

2. Apstiprināt Latvijas Mākslas akadēmijas padomi ar promocijas tiesībām zinātņu nozares “Mākslas zinātne” apakšnozarē “Plastiskās mākslas vēsture un teorija” šādā sastāvā:

Nr.
p.k.

Vārds, uzvārds

Zinātniskais grāds

Darbavieta

2.1. Laila Bremša Dr.art.

LMA

2.2. Ruta Čaupova Dr.art.

LU LFMI

2.3. Elita Grosmane Dr.art.

LU LFMI

2.4. Rūta Kaminska Dr.art.

LU LFMI

2.5. Eduards Kļaviņš Dr.habil.art.

LMA

2.6. Andris Rubenis Dr.phil.

LMA

2.7. Ojārs Spārītis Dr.habil.art.

LMA

2.8. Jānis Zilgalvis Dr.arch. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija

 

Padome tiesīga piešķirt mākslas zinātņu doktora (Dr.art.) zinātnisko grādu.

Padomes pilnvaru laiks 2005.g. 9. jūlijs.

 

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J.Jansons