Latvijas Zinātnes padome

L Ē M U M S Nr 3-6-1

 

Rīgā, 2002. g. 9. jūlijā

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz LZP Promocijas komisijas 2002.g. 11.jūnija slēdzienu, nolemj iekļaut Latvijas Zinātnes padomes vispāratzīto recenzējamo zinātnisko izdevumu sarakstā Latvijas Valsts vēstures arhīva žurnāla “Latvijas Arhīvi” regulāro sadaļu “Vēsture”.

 

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J.Jansons