Latvijas Zinātnes padome

L Ē M U M S Nr 5-3-1

 

Rīgā, 2002.g. 27.decembrī

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (20.05.98.), “Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem” (MK Noteikumi Nr. 134, 06.04.99.) un LZP Promocijas padomju komisijas 2002.g. 19.decembra slēdzienu, nolemj:

1. Apstiprināt par ekspertiem zinātņu nozares “Mākslas zinātne” apakšnozarēs “Kultūras teorija” un “Teātra un kino vēsture un teorija” un zinātņu nozares “Vēsture” apakšnozarē “Kultūras un zinātnes vēsture ” šādus zinātniekus:

Nr.
p.k.

Vārds, uzvārds

Zinātniskais grāds

Nozare

Apakšnozare

1.1. Raimonds Briedis Dr.philol. Mākslas zinātne Teātra un kino vēsture un teorija
1.2. Valda Čakare Dr.philol. Mākslas zinātne

Kultūras teorija

1.3. Janīna Kursīte-Pakule Dr.habil.philol. Mākslas zinātne

Kultūras teorija

1.4. Anita Načiščione Dr.philol. Mākslas zinātne

Kultūras teorija

1.5. Jānis Stradiņš Dr.habil.chem., Dr.hist.h.c. Vēsture

Kultūras un zinātnes vēsture

1.6. Juris Tālivaldis Urtāns Dr. hist. Dr.habil.art. Vēsture

Kultūras un zinātnes vēsture

1.7. Arnis Vīksna Dr.med. Vēsture

Kultūras un zinātnes vēsture

2. Apstiprināt Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) padomi ar promocijas tiesībām zinātņu nozares “Mākslas zinātne” apakšnozarēs “Kultūras teorija” un “Teātra un kino vēsture un teorija” un zinātņu nozares “Vēsture” apakšnozarē “Kultūras un zinātnes vēsture ” šādā sastāvā:

Nr.
p.k.

Vārds, uzvārds

Zinātniskais grāds

Nozare

Apakšnozare

Darbavieta

2.1. Raimonds Briedis Dr.philol. Mākslas zinātne

Teātra un kino vēsture un teorija

LKA

2.2. Valda Čakare Dr.philol. Mākslas zinātne

Teātra un kino vēsture un teorija Kultūras teorija

LKA

2.3. Janīna Kursīte-Pakule Dr.habil.philol. Mākslas zinātne

Kultūras teorija

LU

2.4. Pēteris Laķis Dr.phil. Dr.habil.art. Mākslas zinātne

Kultūras teorija

LKA

2.5. Anita Načiščione Dr.philol. Mākslas zinātne

Kultūras teorija

LKA

2.6. Jānis Stradiņš Dr.habil.chem. Dr.hict.h.c. Vēsture

Kultūras un zinātnes vēsture

LU

2.7. Juris Tālivaldis Urtāns Dr. hist. Dr.habil.art. Vēsture

Mākslas zinātne

Kultūras un zinātnes vēsture Kultūras teorija

LKA

2.8. Arnis Vīksna Dr.med. Vēsture

Kultūras un zinātnes vēsture

LU

3. Padome tiesīga piešķirt mākslas zinātņu doktora (Dr.art.) zinātnisko grādu un vēstures zinātņu doktora (Dr. hist.) zinātnisko grādu norādītajās apakšnozarēs. Padomes pilnvaru laiks līdz 2007.g. 27.decembrim.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J.Jansons