Latvijas Zinātnes padome

L Ē M U M S Nr 2-2-3

 

2003.g. 18. martā

Latvijas Zinātnes padome nolemj veikt sekojošu sadarbības projektu finansējumu 2003. gadā.

Sadarbības projekta Nr.

Sadarbības projekta nosaukums, izpildes termiņš, vadītājs

Piešķirtais LZP finansējums 2003. gadam, LVL

02.0001

Transporta intelektuālo sistēmu attīstība Latvijā, 2002–2005, Andris Gūtmanis

18000

02.0002

Latvijas informātikas ražotņu atbalsta pētījumi programmu inženierijas, datoru tīklu un signālu apstrādes jomā, 2002–2005, Jānis Bārzdiņš

92000

02.0003

Materiāli Latvijas tautsaimniecībai: tehnoloģiju izstrāde, īpašību izpēte, projektēšana, racionālas izmantošanas pamatprincipu izstrāde, 2002–2005, Mārtiņš Kalniņš

232330

02.0004

Organiskās sintēzes metožu izstrādāšana jaunu bioloģiski aktīvu vielu iegūšanai, 2002–2005, Edmunds Lukevics

71000

01.0005

Inteliģenti materiāli un struktūras mikroelektronikai un fotonikai, 2001–2004, Andris Krūmiņš

79667

02.0006

Racionālu enerģijas izmantošanas tehnoloģiju integrācija Latvijas kurināmā un enerģijas kompleksa līdzsvarotai attīstībai, 2002–2005,
Juris Ekmanis

44000

02.0007

Koksnes pārstrādes produktu inovatīvas tehnoloģijas, 2002–2005, Bruno Andersons

83000

02.0008

Resursu un procesu modelēšana ūdenskrātuvju sistēmās, 2002–2005, Hilelis Segals, Uldis Bethers

28000

02.0009

Latvijas dabas biodaudzveidība un ekosistēmu racionāla attīstība, 2002–2005, Viesturs Melecis

33000

02.0010

Atjaunojamo resursu biotehnoloģiskā konversija un tās produktu izmantošana, 2002–2005,
Mārtiņš Beķers

37000

02.0011

Infekcijas aģentu multirezistences un ģenētiskās mainības molekulārā un epidemioloģiskā izpēte, 2002–2005, Ludmila Vīksna, Agris Martinsons

80000

02.0012

Iedzīvotāju novecošanās biomedicīniskie un sociālie aspekti, 2002–2005, Iveta Ozolanta

61000

02.0013

Konkurētspējīgu laukaugu kultūru šķirņu veidošana un uzturošā selekcija, izmantojot tradicionālās un biotehnoloģijas metodes, 2002–2005,
Mārtiņš Belickis

72000

02.0014

Meža izpētes teorētiskie un tehnoloģiskie modeļi, 2002–2005, Pēteris Zālītis

44000

02.0015

Augu konversijas un dzīvnieku biotehnoloģisko procesu likumsakarību izpēte augstvērtīgas pārtikas ieguvei, 2002–2005, Aleksandrs Jemeļjanovs

79000

02.0016

Riska faktori, to izvērtēšana un riska vadība Latvijas lauksaimniecībā, 2002–2005, Pēteris Rivža

40000

02.0017

Latvijas integrācija Eiropas Savienībā, 2002–2005, Raita Karnīte

30000

02.0018

Latvijas novadu ekonomiskās, sociālās un kultūras attīstības stratēģijas globalizācijas kontekstā, 2002–2005, Pēteris Laķis

41000

02.0019

Letonika, 2002–2005, Viktors Hausmanis

148000

01.0020

Sociālas politikas, sociāli tiesiskas valsts veidošana Latvijā, 2002–2005,
Aivars Tabuns

50000

02.0023

Latvijas populācijas genofonda pētījumi un to izmantošana cilvēka patoloģijas diagnostikā un profilaksē, 2001–2004,
Astrīda Krūmiņa, Elmārs Grēns

100849

01.0024

Fundamentālie un pielietojamie pētījumi, bāzēti uz novērojumu iespējām ar Ventspils Starptautiskā Radioastronomijas centra radioteleskopiem un to izmantošanu kosmiskās informācijas uztveršanai, apstrādei un pārraidei, 2001–2004,
Juris Ekmanis

22432

01.0025

Rīgas līča bioloģisko resursu aizsardzība un saglabājošā izmantošana, 2001–2004,
Andris Andrušaitis

10940

Kopā: 1497218 LVL

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J.Ekmanis