Latvijas Zinātnes padome

L Ē M U M S Nr 2-3-1

 

2003. gada 18. martā

 

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz LZP promocijas padomju komisijas š.g. 17. februāra sēdes slēdzienu, nolemj:

1. Iekļaut LZP Vispāratzīto recenzējamo zinātnisko izdevumu saraksta 2. daļā šādus žurnālus:

1.1. Journal of Baltic Science Education. Izd. Scientific Methodical Center “Scientia Educologica”, Lietuva.

1.2. Journal of Dispersion Science and Technology. Izd. Marcel Dekker, Inc.

 

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J.Ekmanis