Latvijas Zinātnes padome

L Ē M U M S Nr 2-3-2

 

2003. gada 18. martā

 

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību”(20.05.98), “Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem” (MK Noteikumi Nr. 134, 06.04.99.) un LZP promocijas padomju komisijas š.g. 17. februāra sēdes slēdzienu, nolemj:

1.1. Piešķirt eksperta tiesības zinātņu nozares “Vēsture” apakšnozarēs “Latvijas vēsture” un “Historiogrāfija un vēstures palīgzinātnes” LU Latvijas Vēstures institūta direktoram Dr.habil.hist. Jānim Bērziņam.

1.2. Iekļaut Dr.habil.hist. Jāni Bērziņu LU Vēstures nozares promocijas padomes sastāvā, apstiprinātā 25.01.2000., nosauktajās apakšnozarēs.

 

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J. Ekmanis