Latvijas Zinātnes padome

L Ē M U M S Nr 3-1-1

 

Rīgā 2003.g.13. maijā

Latvijas Zinātnes padome nolemj:

1. Kamēr netiek mainīts fundamentāliem un lietišķiem pētījumu projektiem piešķirtais valsts budžeta finansējums, saglabāt nemainīgas finansējuma proporcijas starp nozarēm

2. Noteikt, ka fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu izpildes termiņš nepārsniedz četrus gadus; projekta izpildes termiņš tiek uzrādīts projekta pirmajā (sākotnējā) pieteikumā un pieprasījumus par tā pagarināšanu NEK neizskata.

3. Izskatot projekta turpinājuma finansējuma pieprasījumu, ekspertiem jāvērtē iepriekšējā gadā piešķirtā finansējuma izmantošanas lietderība (par pamatu ņemot gada pārskatu).

4. Izskatot jauno projektu pieteikumus, jāņem vērā, ka, atbilstoši LZP 2000.g. 7.jūnija lēmumam No 6-1-1, prioritāri tiek finansēti:

Projekti ar jauno zinātnisko darbinieku piedalīšanos (projektos ne mazāk kā 20% no tajā iesaistītiem zinātniskiem darbiniekiem ir dzimuši pēc 02.06.1968.g. un saņem ne mazāku kā pusslodzes atalgojumu no granta līdzekļiem).

Pēcdoktorantūras projekti (projektus piesaka zinātņu doktori, kuri dzimuši pēc 02.06.1968.g. un aizstāvējuši savus promocijas darbus pēc 01.06.2000.g.). Finansējumu šiem zinātniskiem projektiem piešķir vismaz 5% apjomā no nozares kopējā finansējuma.

 

Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs
akadēmiķis J.Ekmanis