Latvijas Zinātnes padome

L Ē M U M S Nr 3-3-1

Rīga, 2003.g. 13.maijā

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (20.05.98.), “Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem” (MK Noteikumi Nr. 134, 06.04.99) un LZP Promocijas padomju komisijas š.g. 23. aprīļa slēdzienu, nolemj:

  1. Apstiprināt par ekspertiem zinātņu nozares “Medicīna” apakšnozarē “Ķirurģija” šādus zinātniekus:
  2.  

  Nr.p.k.

  Vārds, uzvārds

  Zinātniskais grāds

  Darbavieta

  1.1. Romans Lācis Dr.habil.med. RSU
  1.2. Aigars Pētersons Dr.habil.med. RSU

  2. Iekļaut augšminētos ekspertus Rīgas Stradiņa universitātes medicīnas nozares ķirurģijas apakšnozares promocijas padomes sastāvā, apstiprinātā ar Latvijas Zinātnes padomes lēmumu Nr. 3-2-6 (29.02.2000.).

  Latvijas Zinātnes padomes
  priekšsēdētājs akadēmiķis J. Ekmanis