Latvijas Zinātnes padome

  L Ē M U M S Nr 3-3-2

  Rīga, 2003.g. 13.maijā

  Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (20.05.98.), “Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem” (MK Noteikumi Nr. 134, 06.04.99) un LZP Promocijas padomju komisijas š.g. 23. aprīļa slēdzienu, nolemj:

  1. Apstiprināt par ekspertiem zinātņu nozares “Juridiskā zinātne” apakšnozarēs “Civiltiesības”, “Krimināltiesības”, “Valsts tiesības” un “Starptautiskās tiesības” šādus zinātniekus:

   

  Nr. p.k.

  Vārds, uzvārds

  Zinātniskais grāds

  Apakšnozare

  Darba- vieta

  1.1. Ilma Čepāne Dr.iur. Civiltiesības;
  Valsts tiesības
  LU
  1.2. Valentija Liholaja Dr.iur. Krimināltiesības LU
  1.3. Anita Ušacka Dr.iur. Valsts tiesības; Starptautiskās tiesības Satversmes tiesa
 1. Iekļaut augšminētos ekspertus Latvijas Universitātes juridisko zinātņu promocijas padomes sastāvā, apstiprinātā ar Latvijas Zinātnes padomes lēmumu Nr. 8-2-1 (15.12.2000.).
 2. Pagarināt eksperta tiesību pilnvaru laiku minētās padomes locekļiem U. Krastiņam un K. Torgānam.
 3. Izslēgt no minētās padomes sastāva E. Meļķisi un A. Niedri sakarā ar aktīvās zinātniskās darbības pārtraukšanu.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J. Ekmanis