Latvijas Zinātnes padome

L Ē M U M S Nr 3-3-4

Rīga, 2003.g. 13.maijā

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (20.05.98.), “Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem” (MK Noteikumi Nr. 134, 06.04.99) un LZP Promocijas padomju komisijas š.g. 23. aprīļa slēdzienu, nolemj:

Apstiprināt par ekspertu zinātņu nozares “Astronomija” apakšnozarē “Astrofizika un fundamentālā astronomija” Dr. phys. Laimonu Začu, Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes Atomfizikas un spektroskopijas institūta vadošo pētnieku.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J. Ekmanis