Latvijas Zinātnes padome

L Ē M U M S Nr 3-3-5

Rīga, 2003.g. 13.maijā

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (20.05.98.), “Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem” (MK Noteikumi Nr. 134, 06.04.99) un LZP Promocijas padomju komisijas š.g. 23. aprīļa slēdzienu, nolemj:

Apstiprināt par ekspertu zinātņu nozares “Sporta zinātne” apakšnozarēs “Sporta teorija un vēsture” un “Sporta pedagoģija” Dr.habil.paed. Nikolaju Jaružniju, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas profesoru.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J. Ekmanis