1. pielikums LZP 01.07.2003.g.
lēmumam Nr. 4-1-1

2003. gada fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu
konkursa rezultāti

Zinātnes nozare

2003.g. finansēto projektu
skaits

Pieteikumi 2004.gadam

2004.g. finansēto projektu skaits

Projektu turpinājumi

Jaunie projekti

Projektu turpinājumi

Jaunie projekti

Kopā

1.

Informātika

46

37

14

37

10

47

2.

Mehānika, mašīnbūve, enerģētika

60

33

34

32

32

64

3.

Fizika, matemātika, astronomija

90

74

20

74

16

90

4.

Ķīmija

65

53

15

53

9

62

5.

Tehnoloģijas zinātniskie pamati: ķīmijas, materiālu, farmācijas

33

23

12

23

10

33

6.

Bioloģija, vides un Zemes zinātnes

70

42

33

40

30

70

7.

Molekulārā bioloģija, mikrobioloģija, biotehnoloģija un virusoloģija

38

20

30

20

23

43

8.

Medicīna

99

50

74

50

43

93

9.

Lauksaimniecības zinātnes

44

28

29

28

17

45

10.

Vēsture (t.sk. kultūras vēsture)

14

10

4

10

3

13

11.

Valodniecība, literatūrzinātne, folkloristika, mākslas zinātnes

29

18

18

18

10

28

12.

Filozofija, socioloģija, psiholoģija, pedagoģija

64

33

27

29

24

53

13.

Ekonomikas un juridiskās zinātnes

32

19

20

19

16

35

14.

Mežzinātne

14

5

14

5

11

16

Kopā:

695

445

344

438

254

692