Latvijas Zinātnes padome

L Ē M U M S Nr. 4-4-1

 

Rīga, 2003.g. 1.jūlijā

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (20.05.98.), “Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem” (MK Noteikumi Nr. 134, 06.04.99) un LZP Promocijas padomju komisijas š.g. 19. jūnija slēdzienu, nolemj:

1. Apstiprināt par ekspertiem zinātņu nozares “Filozofija” apakšnozarēs “Ētika”, “Ideju vēsture”, “Filozofijas vēsture” un “Kultūras filozofija” un “Izziņas un apziņas teorija” šādus zinātniekus: 

Nr. p.k.

Vārds, uzvārds

Zinātniskais grāds

Apakšnozare

Darba- vieta

1.1. Skaidrīte Lasmane Dr.phil. Ētika;
Ideju vēsture
LU
1.2. Rihards Kūlis Dr.phil. Filozofijas vēsture;
Kultūras filozofija
LU
1.3. Andris Rubenis Dr.phil. Ētika;
Kultūras filozofija
LMA
1.4. Igors Šuvajevs Dr.phil. Filozofijas vēsture;
Izziņas un apziņas teorija
LU

2. Iekļaut augšminētos zinātniekus nosauktajās apakšnozarēs Latvijas Universitātes promocijas padomes sastāvā, apstiprinātajā ar Latvijas Zinātnes padomes lēmumu Nr. 3-2-4 (29.02.2000.).

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J. Ekmanis