Latvijas Zinātnes padome

L Ē M U M S Nr. 4-4-2

 

Rīga, 2003.g. 1.jūlijā

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (20.05.98.), “Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem” (MK Noteikumi Nr. 134, 06.04.99) un LZP Promocijas padomju komisijas š.g. 19. jūnija slēdzienu, nolemj:

1. Apstiprināt par ekspertiem zinātņu nozares “Transports un satiksme ” apakšnozarē “Telemātika un loģistika”:

Nr. p.k.

Vārds, uzvārds

Zinātniskais grāds

Darba- vieta

1.1. Arkādijs Borisovs Dr.habil.sc.comp.

RTU

1.2. Vitālijs Jeremejevs Dr.habil.sc.ing.

TSI

1.3. Igors Kabaškins Dr.habil.sc.ing.

TSI

1.4. Jevgenijs Kopitovs Dr.habil.sc.ing.

TSI

1.5. Valerijs Kutevs Dr.habil.sc.ing.

TSI

1.6. Aleksejs Latkovs Dr.habil.sc.ing.

TSI

1.7. Jurijs Merkurjevs Dr.habil.sc.ing.

RTU

1.8. Leonīds Novickis Dr.habil.sc.ing.

RTU

1.9. Nikolajs Ņečvaļs Dr.habil.sc.ing.

LU

2. Apstiprināt Transporta un sakaru institūta (TSI) padomi ar promocijas tiesībām zinātņu nozares “Transporta un satiksmes zinātne” apakšnozarē “Telemātika un loģistika”, iekļaujot tajā augšminētos ekspertus. Padome tiesīga piešķirt inženierzinātņu doktora (Dr.sc.ing.) zinātnisko grādu. Padomes pilnvaru laiks līdz 2008.g. 1. jūlijam.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J. Ekmanis