Latvijas Zinātnes padome

L Ē M U M S Nr. 4-4-3

 

Rīga, 2003.g. 1.jūlijā

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (20.05.98.), “Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem” (MK Noteikumi Nr. 134, 06.04.99) un LZP Promocijas padomju komisijas š.g. 19. jūnija slēdzienu, nolemj:

  1. Apstiprināt par ekspertiem zinātņu nozarē “Sporta zinātne” šādus zinātniekus:

  Nr. p.k.

  Vārds, uzvārds

  Zinātniskais grāds

  Darba- vieta

  1.1. Viesturs Krauksts Dr.paed. LSPA
  1.2. Jānis Lanka Dr.habil. paed. LSPA

  Eksperta tiesību pilnvaru laiks 1 gads.

   

  Latvijas Zinātnes padomes
  priekšsēdētājs akadēmiķis J. Ekmanis