Latvijas Zinātnes padome

    L Ē M U M S Nr. 4-4-4

     

    Rīga, 2003.g. 1.jūlijā

    Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (20.05.98.), “Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem” (MK Noteikumi Nr. 134, 06.04.99) un LZP Promocijas padomju komisijas š.g. 19. jūnija slēdzienu, nolemj:

  1. Apstiprināt par ekspertu zinātņu nozares “Astronomija” apakšnozarē “Astrofizika un fundamentālā astronomija” Dr.habil. phys. Juri Žagaru, Ventspils Augstskolas asociēto profesoru.

 

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J. Ekmanis