Latvijas Zinātnes padome

L Ē M U M S Nr 4-4-5

 

Rīga 2003.g. 1.jūlijā

Pamatojoties uz promocijas padomju ekspertu atbilstības izvērtēšanas rezultātiem saskaņā ar LZP lēmumu Nr. 1-3-4 (30.01.2001.g.), Latvijas Zinātnes padome nolemj:

1. Akceptēt līdzšinējo ekspertu sastāvu līdz darbības pilnvaru laika beigām sekojošās promocijas padomēs:

  Nr. p.k. Iestāde Zinātnes nozare
  1. LLU Lauksaimniecības zinātnes (laukkopība)
  2. LLU Lauksaimniecības zinātnes (lauksaimniecības inženierzinātne)
  3. LLU Mežzinātne, Materiālzinātne
  4. LU Ķīmija
  5. LU Matemātika
  6. LU Valodniecība

   

2. Akceptēt izmaiņas ekspertu sastāvā un pilnvarot zemāk nosauktās padomes darbības turpināšanai:

Nr. p.k.

Iestāde

Zinātnes nozare

Padomes sastāvs

1. LU Filozofija M.Kūle
R.Kūlis
S.Lasmane
A.Milts
M.Rubene
A.Rubenis
I.Šuvajevs
2. LU Literatūrzinātne, Folkloristika, Komunikāciju zinātne D.Bula
I.Gudakovska
V.Hausmanis
B.Kalnačs
I.Kalniņa (LU)
I.Kalniņa (LU LFMI)
J.Kursīte-Pakule
A.Rožkalne
3. LU Fizika
(cietvielu fizika, pusvadītāju fizika u.c.)
J.Ekmanis
A.Krūmiņš
I.Lācis
D.Millers
U.Rogulis
A.Siliņš
J.Spīgulis
I.Tāle
A.Truhins
4. LU Pedagoģija R.Garleja
T.Koķe
D.Lieģeniece
I.Maslo
A.Špona
I.Žogla
5. RTU Būvzinātne J.Brauns
F.Bulavs
A.Čate
M.Dobelis
J.Jansons
R.Rikards
K.Rocens
6. LU Vides zinātne Eksperti:

M.Eglīte
M.Kļaviņš
A.Zicmanis

 
7. LU Astronomija,
Fizika
Eksperti:

J.Bērziņš
U.Bērziņš
A.Broks
A.Gailītis
J.Kļaviņš

 

G.Liberts
M.Ozoliņš
G.Rēvalde
A.Skudra

 

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J.Ekmanis