Latvijas Zinātnes padome

L Ē M U M S Nr. 4-4-6

 

Rīga, 2003.g. 1.jūlijā

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz LZP Promocijas padomju komisijas š.g. 19. jūnija slēdzienu, nolemj:

  1. Iekļaut LZP Vispāratzīto recenzējamo zinātnisko izdevumu saraksta 2. daļā šādus izdevumus:
   1. Zinātne lauku attīstībai. Starpt. zin. konf. referāti. LLU, Jelgava, 2001.
   2. Research for Rural Development. Int. Sci. Conf. Proceed., Jelgava, 2002.
   3. Latvijas ķirurģijas žurnāls. Acta Chirurgica Latviensis. Zinātnisko rakstu nodaļas: oriģinālraksti, klīniskie gadījumi, problēmrakstri. Rīga.
   4. Baltic Journal of Coleopterology. Baltic Institute of Coleopterology. Daugavpils.
   5. Journal of Teacher Education and Training. Daugavpils University. Daugavpils.

 

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J. Ekmanis