Latvijas Zinātnes padome

L Ē M U M S Nr. 5-1-1

 

Rīga, 2003.g. 9. decembrī

Par zinātniskās darbības
nodrošināšanu 2004. gadā

Latvijas Zinātnes padome nolemj:

1. apstiprināt 2004. gada finansējumu zinātniskās darbības nodrošināšanai saskaņā ar Pielikumu Nr 1;

2. apstiprināt Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu (grantu) finan-sējumu 2004. g. saskaņā ar LZP NEK iesniegto procentuālo sadali;

3. Sadarbības projektu padomēm iesniegt līdz 2004.g. 15. janvārim LZP sekretariātā projektu finansējuma iekšējo procentuālo sadali 2004. gadam.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs, akadēmiķis J.Ekmanis

 

Pielikums 1

 

Latvijas Zinātnes padome

Zinātniskās darbības nodrošinājums
2004. gadā

Nr.
p.k.

Finansēšanas objekts

Iedalīts 2004.g.
Ls

1.

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (granti)

3 374 121

2.

Sadarbības projekti

1 497 218

3.

Centralizētie izdevumi

204 168

4.

Starptautiskā sadarbība

146 200