Latvijas Zinātnes padome

L Ē M U M S Nr. 5-2-1

 

Rīga, 2003.g. 9. decembrī

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz LZP Promocijas padomju komisijas š.g. 13. novembra slēdzienu, nolemj:

iekļaut LZP Vispāratzīto recenzējamo zinātnisko izdevumu sarakstā Latvijas Lauksaimniecības universitātes žurnālu “Raksti”.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J. Ekmanis