Latvijas Zinātnes padome

L Ē M U M S Nr. 5-2-2

 

Rīga, 2003.g. 9. decembrī

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz LZP Promocijas padomju komisijas š.g. 13. novembra slēdzienu par promocijas padomju ekspertu atbilstības izvērtēšanas rezultātiem saskaņā ar LZP lēmumu Nr. 1-3-4 (30.01.2001.), nolemj:

akceptēt līdzšinējo ekspertu sastāvu līdz darbības pilnvaru laika beigām sekojošās promocijas padomēs:

Nr. p.k.

Iestāde

Zinātnes nozare

Apakšnozare

1.

RSU

Medicīna Stomatoloģija
2.

RSU

Medicīna Anatomija;

Histoloģija un citoloģija;

Normālā fizioloģija;

Imunoloģija;

Patoloģija;

Farmakoloģija;

Sabiedrības veselība

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J. Ekmanis