Latvijas Zinātnes padome

L Ē M U M S Nr. 5-2-3

 

Rīga, 2003.g. 9. decembrī

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (20.05.98.), “Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem” (MK Noteikumi Nr. 134, 06.04.99) un LZP Promocijas padomju komisijas š.g. 13. novembra slēdzienu, nolemj:

1. Piešķirt eksperta tiesības zinātņu nozares “Pedagoģija” apakšnozarēs “Vispārīgā pedagoģija”, “Skolas pedagoģija” un “Nozaru pedagoģija” šādiem zinātniekiem: 

Nr. p.k.

Vārds, uzvārds

Zinātniskais grāds

Apakšnozare

Darba- vieta

1.1. Zoja Čehlova Dr.habil. paed. Vispārīgā pedagoģija; Skolas pedagoģija LU
1.2. Nikolajs Jaružnijs Dr.habil. paed. Nozaru pedagoģija LSPA

2. Iekļaut augšminētos zinātniekus nosauktajās apakšnozarēs Latvijas Universitātes pedagoģijas zinātņu promocijas padomes sastāvā, apstiprinātajā ar Latvijas Zinātnes padomes lēmumu Nr. 5-2-5 (16.05.2000.).

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J. Ekmanis