Latvijas Zinātnes padome

L Ē M U M S Nr. 1-5-1

 

Rīgā 2004.g. 24. februārī

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz LZP Promocijas padomju komisijas š.g. 19. februāra slēdzienu par promocijas padomju ekspertu atbilstības izvērtēšanas rezultātiem saskaņā ar LZP lēmumu Nr. 1-3-4 (30.01.2001.), nolemj:

1. Akceptēt zemāk minētos LU Medicīnas Bioloģijas nozares ekspertus darba turpināšanai līdz attiecīgās promocijas padomes pilnvaru laika beigām.

Nr. p.k.

Vārds, uzvārds

Zinātniskais grāds

Nozare

Apakšnozare

Darbavieta

1.1. Juris Bērziņš Dr.habil.med. Medicīna Internā medicīna Onkoloģija un hematoloģija LOC
1.2. Vija Kluša Dr.habil.med. Medicīna
Bioloģija
Farmakoloģija Medicīniskā bioķīmija Bioķīmija LU
1.3. Andris Ferdats Dr.habil.med. Medicīna Mikrobioloģija un virusoloģija Sabiedrības veselība AIDS PC
1.4. Renāte Ligere Dr.habil.med. Medicīna Internā medicīna LU, valsts emer. zin.
1.5. Māris Mihelsons Dr.habil.med. Medicīna Ķirurģija LU, valsts emer. zin.
1.6. Alfrēds Miltiņš Dr.habil.med. Medicīna Dermatoloģija un veneroloģija
Medicīnas vēsture
LU
1.7. Valdis Pīrāgs Dr.med. Medicīna Internā medicīna P.Stradiņa klīn.univ. slimnīca
1.8. Māra Pilmane Dr.habil.med. Medicīna Histoloģija un citoloģija LU
1.9. Ingrīda Rumba Dr.habil.med. Medicīna Pediatrija LU
1.10. Alfrēds Jānis Sīpols Dr.med. Medicīna Bioloģija Normālā fizioloģija
Cilvēka un dzīvnieku fizioloģija
LU
1.11. Nikolajs Sjakste Dr.habil.med. Medicīna
Bioloģija
Medicīniskā bioķīmija
Bioķīmija
LU
1.12. Nora Švinka Dr.habil.biol. Medicīna

Bioloģija

Normālā fizioloģija Farmakoloģija
Cilvēka un dzīvnieku fizioloģija
LU
1.13. Uldis Vikmanis Dr.habil.med. Medicīna Ķirurģija
Onkoloģija un hematoloģija
LU
1.14. Arnis Vīksna Dr.med. Medicīna Medicīnas vēsture Sabiedrības veselība LU
1.15. Andris Vītols Dr.habil.med. Medicīna

Bioloģija

Normālā fizioloģija Farmakoloģija
Cilvēka un dzīvnieku fizioloģija
LKI
1.16. Aija Žileviča Dr.habil.med. Medicīna Dermatoloģija un veneroloģija Mikrobioloģija un virusoloģija Histoloģija un citoloģija LU

2. Pilnvarot LU Medicīnas un Bioloģijas nozares promocijas padomi darba turpināšanai ar pilnvaru laiku līdz 2005.g. 27. jūnijam šādā satāvā:

2.1. Juris Bērziņš
2.2. Vija Kluša
2.3. Andris Ferdats
2.4. Renāte Ligere
2.5. Māris Mihelsons
2.6. Alfrēds Miltiņš
2.7. Māra Pilmane
2.8. Ingrīda Rumba
2.9. Nora Švinka
2.10. Uldis Vikmanis
2.11 Arnis Vīksna
2.12. Andris Vītols
2.13. Aija Žileviča

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J. Ekmanis