Latvijas Zinātnes padome

L Ē M U M S Nr. 1-5-2

 

Rīgā, 2004. g. 24. februārī

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību”(20.05.98.), Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem” (MK Noteikumi Nr. 134, 06.04.99.) un LZP Promocijas padomju komisijas 2004. gada 19. februāra slēdzienu, nolemj:

1. Apstiprināt par ekspertu zinātņu nozares “Pedagoģija” apakšnozarē “Vispārīgā pedagoģija” Aīdu Krūzi, Dr. paed., LU profesori.

2. Iekļaut Aīdu Krūzi LU Pedagoģijas nozares promocijas padomes sastāvā, apstiprinātā 16.05.2000. (LZP lēmums Nr. 5-2-5).

Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs,
akadēmiķis J. Ekmanis