Latvijas Zinātnes padome

L Ē M U M S Nr. 2-1-1

 

Rīga, 2004.g. 16. martā

Latvijas Zinātnes padome nolemj apstiprināt “Fundamentālo, lietišķo pētījumu un Sadarbības projektu pieteikumu iesniegšanas kārtību 2005. gadam”.

Pielikumā:

1. “Fundamentālo, lietišķo pētījumu un Sadarbības projektu pieteikumu iesniegšanas kārtība 2005. gadam”.

2. Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu saraksts, kuri beidzas 2004. gadā.

3. Sadarbības projektu saraksts, kuri beidzas 2004. gadā.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs, akadēmiķis J.Ekmanis


Pielikums pie
LZP 2004.g.16.03. lēmuma Nr.2-1-1

Fundamentālo, lietišķo pētījumu un Sadarbības
projektu pieteikumu iesniegšanas kārtība
2005. gadam

Datums

Pasākums

Izpildītājs

Dokuments

Kur paliek dokuments

Līdz 16.03.

2004.g. nobeigumam paredzēto sadarbības projektu vadītāju informēšana par iespējam pieteikt jaunus projektus, ievērojot minēto projektu pētījumu virzienus*)

LZP Valde, sekretariāts

LZP Valdes lēmums

LZP interneta mājas lapā

Līdz 31.03.

Sadarbības projektu pieteikumu anotāciju iesniegšana

Projektu padomes

Projektu pieteikumu anotācijas

LZP sekretariātā, LZP AEK

Līdz 16.04.

Ieinteresēto ministriju iepazīšana ar anotācijām nolūkā saņemt viņu priekšlikumus jauno sadarbības projektu veidošanai

LZP sekretariāts

Pieteikumu anotācijas, Vēstules ministrijām ar projektu anotācijām

LZP,
Attiecīgās ministrijās

Līdz 3.05.

Jauno Sadarbības projektu tēmu formulējums, ievērojot ministriju priekšlikumus.
Projektu konkursa izsludināšana

LZP AEK, sekretariāts

Jauno sadarbības projektu saraksts ar finansējuma gada summām

Zinātnes Vēstnesī, Internetā–LZP mājas lapā

Līdz 1.04.

Konkursa izsludināšana par jauno Fundamentālo, lietišķo projektu izpildi 2005.g.**)

LZP sekretariāts

Paziņojums presē un Internetā

Latvijas Vēstnesī, Zinātnes Vēstnesī, Internetā

Līdz 1.06.
(vēlams līdz 14.05)

Projekta vadītājs iesniedz finansējuma pieteikumu nākošajām gadam

Projekta vadītājs

Projekta pieteikums

LZP sekretariātā

Līdz 7.06.

Pieteikumu reģistrācija, ievads DB, nodošana NEK

LZP sekretariāts

-“-

NEK

Līdz 15.06.

Strīdīgo projektu pieteikumu nodošana citai NEK

NEK eksperti

Strīdīgo projektu pieteikumi

Attiecīgas NEK

Līdz 22.06.

Projektu pieteikumu ekspertīze

NEK eksperti

Ekspertu vērtējums

NEK

Līdz 2.07.

NEK lēmums par nākamā gadā finansējamiem projektiem ar NEK atzinumu

NEK

Izraksts no NEK sēdes protokola un finansējuma % sadale

Nododams LZP sekretariātā

Līdz 12.07.

LZP lēmums par projektu finansējumu

LZP sekretariāts

LZP lēmums

LZP, NEK

Līdz 13.08.

LZP lēmuma nosūtīšana NEK

LZP sekretariāts

LZP lēmums

LZP, NEK

Līdz 20.08.

Paziņojums projekta pieteicējam par NEK atzinumu

NEK

NEK atzinums

LZP, NEK

2 nedēļās pēc budžeta publicēšanas

LZP lēmums par finansējuma apjomiem Lēmuma publicēšana LZP mājas lapā Internetā

LZP sekretariāts

LZP lēmums

LZP, NEK

1,5 mēnesī pēc budžeta publicēšanas

LZP Lēmuma publicēšana “LV’,
“ZV” (Pielikums)

LZP sekretariāts

2005.g. finansējamo projektu saraksti

Zinātnes nozarēs, LZP sekretariātā

2005.g. janvārī

Līgumu slēgšana ar jauniem projektu vadītājiem

LZP sekretariāts

Līgums starp LZP un projekta vad.

LZP sekretariātā un projekta vad.

*) Sk. 2. Pielikumā 2004.g. pabeigto sadarbības projektu sarakstu ar gada summām

**) Sk. 1. Pielikumā 2004.g. pabeigto projektu gada kopsummas pa zinātnes nozarēm


Pielikums 1

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti,
kuri beidzas 2004. gadā

Nozare

Finansēti projekti

2004.g finansējums
Ls

No tiem beidzas 2004.g.

Par kopsummu
Ls

Informātika

47

187 944

38

158 218
Mehānika, mašīnbūve, enerģētika

64

250 694

33

147 791
Fizika, matemātika, astronomija

90

448 374

73

387 978
Ķīmija

63

343 437

63

343 437
Tehnoloģijas zinātniskie pamati: ķīmijas, materiālu, farmācijas

33

156 940

23

121 675
Bioloģija, vides un Zemes zinātnes

70

327 918

46

230 787
Molekulārā bioloģija, mikrobioloģija, biotehnoloģija un virusoloģija

43

243 187

20

116 656
Medicīna

94

349 396

45

159 537
Lauksaimniecības zinātnes

45

366 901

28

225 888
Vēsture (t.sk. kultūras vēsture)

13

102 102

8

48 940
Valodniecība, literatūrzinātne, folkloristika, mākslas zinātnes

28

132 467

17

85 519
Filozofija, socioloģija, psiholoģija, pedagoģija

55

206 661

29

120 093
Ekonomikas un juridiskās zinātnes

35

197 101

17

128 311
Mežzinātne

16

60 999

5

25 863
Kopā:

696

3 374 121

445

2 300 693

Pielikums 2

Sadarbības projekti,
kuri beidzas 2004. gadā

Nr.

Nosaukums

Summa Ls

Vadītājs

Organizācjas

01.0005

Inteliģenti materiāli un struktūras mikroelektronikai un fotonikai

79 667

A.Krūmiņš

LU CFI, DU,
LZA FEI,
RTU

01.0023

Latvijas populācijas genofonda pētījumi un to izmantošana cilvēka patoloģijas diagnostikā un profilaksē

100 849

A.Krūmiņa E.Grēns

LU, RSU,
Valsts Medicīniskās ģenētikas centrs
LU BPSC

01.0024

Fundamentālie un pielietojamie pētījumi, bāzēti uz novērojumu iespējām ar Ventspils SRC radioteleskopiem un to izmantošanu kosmiskās informācijas uztveršanai, apstrādei un pārraidei

22 432

J.Ekmanis

Ventspils SRC
LZA,
Ventspils Augstskola,
LZA FEI

01.0025

Rīgas līča bioloģisko resursu aizsardzība un saglabājošā izmantošana

10 940

A.Andrušaitis

LU HIDEI

Kopā:

213 888