Latvijas Zinātnes padome

L Ē M U M S Nr. 3-4-1

 

Rīgā, 2004.g. 2. jūnijā

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (20.05.98.), “Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem” (MK Noteikumi Nr. 134, 06.04.99.) un LZP Promocijas padomju komisijas š.g. 22. aprīļaa slēdzienu, nolemj:

1. Apstiprināt par ekspertiem zinātņu nozares “Materiālzinātne” apakšnozarēs “Materiālfizika” un “Polimēri un kompozītmateriāli” šādus zinātniekus:

Nr.
p.k.

Vārds, uzvārds

Zinātniskais grāds

Apakšnozare

Darba- vieta

1.1. Baiba Bērziņa Dr habil.phys. Materiālfizika

RTU, LU

1.2. Līga Bērziņa Dr.sc. ing. Polimēri un kompozītmateriāli

RTU

1.3. Juris Blūms Dr phys. Materiālfizika

RTU

1.4. Rūdolfs Cimdiņš Dr.sc. ing. Materiālfizika

Polimēri un kompozītmateriāli

RTU

1.5. Jānis Grabis Dr.habil. sc. ing. Materiālfizika

Polimēri un kompozītmateriāli

RTU NĶI

1.6. Juris Jansons Dr.habil. sc. ing. Polimēri un kompozītmateriāli

LU PMI

1.7. Mārtiņš Kalniņš Dr.habil. sc. ing. Materiālfizika

Polimēri un kompozītmateriāli

RTU

1.8. Māris Knite Dr habil.phys. Materiālfizika

Polimēri un kompozītmateriāli

RTU

1.9. Linda Krāģe Dr.sc. ing. Polimēri un kompozītmateriāli

RTU

1.10. Arturs Medvids Dr habil.phys. Materiālfizika

RTU

1.11. Gundars Mežinskis Dr.habil. sc. ing. Polimēri un kompozītmateriāli

RTU

1.12. Andris Ozols Dr habil.phys. Materiālfizika

RTU, LU

1.13. Skaidrīte Reihmane Dr.sc. ing. Polimēri un kompozītmateriāli

RTU

2. Apstiprināt RTU promocijas padomi zinātņu nozares “Māteriālzinātne” apakšnozarēs “Materiālfizika” un “Polimēri un kompozītmateriāli”, iekļaujot tajā augšminētos ekspertus.

Padome tiesīga piešķirt fizikas doktora (Dr.phys.) un inženierzinātņu doktora (Dr.sc. ing.) zinātniskos grādus. Padomes pilnvaru laiks 2009.g. 1. jūnijs.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J.Ekmanis