Latvijas Zinātnes padome

L Ē M U M S Nr. 4-1-2

 

2004.g. 6.jūlijā

Latvijas Zinātnes padome nolemj:

1. Turpināt 2005.gadā sekojošu sadarbības projektu finansējumu

Sadarbības projekta Nr.

Sadarbības projekta nosaukums, izpildes termiņš, finansējums (LVL)

Vadītājs
02.0001 Transporta intelektuālo sistēmu attīstība Latvijā, 2002–2005, 18000 A.Gūtmanis
02.0002 Latvijas informātikas ražotņu atbalsta pētījumi programmu inženierijas, datoru tīklu un signālu apstrādes jomā, 2002–2005, 92000 J.Bārzdiņš
02.0003 Materiāli Latvijas tautsaimniecībai: tehnoloģiju izstrāde, īpašību izpēte, projektēšana, racionālas izmantošanas pamatprincipu izstrāde, 2002–2005, 232330*  M.Kalniņš
02.0004 Organiskās sintēzes metožu izstrādāšana jaunu bioloģiski aktīvu vielu iegūšanai, 2002–2005, 71000 E.Lukevics
02.0006 Racionālu enerģijas izmantošanas tehnoloģiju integrācija Latvijas kurināmā un enerģijas kompleksa līdzsvarotai attīstībai, 2002–2005, 44000 J.Ekmanis
02.0007 Koksnes pārstrādes produktu inovatīvas tehnoloģijas, 2002–2005, 83000 B.Andersons
02.0008 Resursu un procesu modelēšana ūdenskrātuvju sistēmās, 2002–2005, 28000 L.Ļakmunds,
U.Bethers
02.0009 Latvijas dabas biodaudzveidība un ekosistēmu racionāla attīstība, 2002–2005, 33000 V.Melecis
02.0010 Atjaunojamo resursu biotehnoloģiskā konversija un tās produktu izmantošana, 2002–2005, 37000 M.Beķers
02.0011 Infekcijas aģentu multirezistences un ģenētiskās mainības molekulārā un epidemioloģiskā izpēte, 2002–2005, 80000 L.Vīksna,
A.Martinsons
02.0012 Iedzīvotāju novecošanās biomedicīniskie un sociālie aspekti, 2002–2005, 61000 I.Ozolanta
02.0013 Konkurētspējīgu laukaugu kultūru šķirņu veidošana un uzturošā selekcija, izmantojot tradicionālās un biotehnoloģijas metodes, 2002–2005, 72000 M.Belickis
02.0014 Meža izpētes teorētiskie un tehnoloģiskie modeļi, 2002–2005, 44000 P.Zālītis
02.0015 Augu konversijas un dzīvnieku biotehnoloģisko procesu likumsakarību izpēte augstvērtīgas pārtikas ieguvei, 2002–2005, 79000 A.Jemeļjanovs
02.0016 Riska faktori, to izvērtēšana un riska vadība Latvijas lauksaimniecībā, 2002–2005, 40000 P.Rivža
02.0017 Latvijas integrācija Eiropas Savienībā, 2002–2005, 30000 R.Karnīte
02.0018 Latvijas novadu ekonomiskās, sociālās un kultūras attīstības stratēģijas globalizācijas kontekstā, 2002–2005, 41000 J.Kursīte-Pakule
02.0019 Letonika, 2002–2005, 148000 V.Hausmanis
01.0020 Sociālas politikas, sociāli tiesiskas valsts veidošana Latvijā, 2002–2005, 50000 A.Tabuns
* Saskaņā ar LZP 2004.g. 26.oktobra lēmumu Nr. 5-1-2 projekta Nr. 02.0003 gada summa sastāda Ls 247000

2. Finansēt sākot ar 2005. gadu sekojošus jaunus sadarbības projektus

Sadarbības projekta Nr.

Sadarbības projekta nosaukums, izpildes termiņš, finansējums

Vadītājs
05.0005 Funkcionāli materiāli un tehnoloģijas mikroelektronikai un fotonikai, 2005-2008, 80000 A.Krūmiņš
05.0023 Latvijas populācijas genofonda izpēte, 2005–2008, 101000 A.Krūmiņa, E.Grēns
05.0024 VSRC pētniecisko iekārtu un zinātniski-tehniskās infrastruktūras pilnveidošana ilglaicīgai radioastronomisko novērojumu datu un satelītinformācijas iegūšanai Latvijas un starptautiskās programmās, 2005–2008, 22500 J.Ekmanis
05.0025 Baltijas jūras atklātās daļas ekosistēmu ilgtspējīgas apsaimniekošanas zinātnisko pamatu izstrāde, 2005–2008, 11000 A.Andrušaitis
05.0026 Nanomateriāli un nanotehnoloģijas, 2005–2008, 79359 A.Šternbergs

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J.Ekmanis