Latvijas Zinātnes padome

L Ē M U M S Nr. 4-3-1

 

Rīgā, 2004.g. 6. jūlijā

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz LZP Promocijas padomju komisijas š.g. 22. aprīļa slēdzienu par promocijas padomju ekspertu atbilstības izvērtēšanas rezultātiem saskaņā ar LZP 2001.g. 30. janvāra lēmumu Nr.1-3-4, nolemj:

1. Pilnvarot Latvijas Mākslas augstskolu asociācijas (LMAA) Mākslas zinātnes nozares promocijas padomi, apstiprinātu 2001.g. 8. maijā (LZP lēmums Nr. 3-2-2), darba turpināšanai līdz pilnvaru laika beigām šādā sastāvā:

Nr.

p.k.

Vārds, uzvārds

Zinātniskais grāds

Apakšnozare

Darba- vieta

1.1. Laila Bremša Dr.art. Plastiskās mākslas vēsture un teorija

LMA

1.2. Ludvigs Kārkliņš Dr.habil.art. Mūzikas vēsture un teorija

JVLMA

1.3. Vita Lindenberga Dr.habil.art. Mūzikas vēsture un teorija

JVLMA

1.4. Andris Rubenis Dr.phil. Plastiskās mākslas vēsture un teorija

LMA

1.5. Ojārs Spārītis Dr.habil.art. Plastiskās mākslas vēsture un teorija

LMA

1.6. Jānis Torgāns Dr.habil.art. Mūzikas vēsture un teorija

JVLMA

1.7. Juris Tālivaldis Urtāns Dr.habil.art. Kulūras teorija

LKA

1.8. Pēteris Zeile Dr.habil.phil. Plastiskās mākslas vēsture un teorija

LMA

2. Padome tiesīga izskatīt disertācijas Mākslas zinātnes apakšnozares “Plastiskās mākslas vēsture un teorija” un “Mūzikas vēsture un teorija”.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J.Ekmanis