Latvijas Zinātnes padome

L Ē M U M S Nr. 4-3-2

 

Rīgā, 2004.g. 6. jūlijā

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties un LZP Promocijas padomju komisijas 2004.g. 22. aprīļa slēdzienu, nolemj:

iekļaut LZP Vispāratzīto recenzējamo zinātnisko izdevumu sarakstā zemāk nosauktos žurnālus:

1. Computer Modelling and New Technologies (Transporta un sakaru institūts);

2. Transport and Telecommunication (Transporta un sakaru institūts).

 

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J.Ekmanis