Latvijas Zinātnes padome

L Ē M U M S Nr. 6-3-1

Rīgā, 2004.g. 9. novembrī

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (20.05.98.), “Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem” (MK Noteikumi Nr. 134, 06.04.99.) un LZP Promocijas padomju komisijas š.g. 28.oktobra slēdzienu, nolemj:

1. Apstiprināt par ekspertiem zinātņu nozares “Lauksaimniecība” apakšnozarē “Lopkopība” šādus zinātniekus:

Nr.
p.k.

Vārds, uzvārds

Zinātniskais grāds

Darbavieta

1.1. Edīte Birģele Dr.habil.biol.

LLU

1.2. Aleksandrs Jemeļjanovs Dr.habil.agr. Dr.med.vet.

LLU

1.3. Jānis Latvietis Dr.habil.agr.

VEZ

1.4. Jānis Mičulis Dr.biol.

LLU

1.5. Jānis Nudiens Dr.agr.

LLU

1.6. Līga Paura Dr.agr.

LLU

1.7. Ilma Ramane Dr.habil.agr.

VEZ

1.8. Jāzeps Sprūžs Dr.habil.agr.

LLU

2. Apstiprināt Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) padomi ar promocijas tiesībām zinātņu nozares “Lauksaimniecība” apakšnozarē “Lopkopība” un iekļaujot tajā augšminētos ekspertus.

Padome tiesīga piešķirt lauksaimniecības doktora (Dr.agr.) zinātnisko grādu. Padomes pilnvaru laiks līdz 2009.g. 9.novembrim.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J.Ekmanis