Latvijas Zinātnes padome

L Ē M U M S Nr. 6-3-2

Rīgā, 2004.g. 9. novembrī

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (20.05.98.), “Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem” (MK Noteikumi Nr. 134, 06.04.99.) un LZP Promocijas padomju komisijas š.g. 28.oktobra slēdzienu, nolemj:

1. Apstiprināt par ekspertiem zinātņu nozares “Veterinārmedicīna” apakšnozarēs “Morfoloģija”, “Fizioloģija”, “Iekšķīgās slimības”, “Ķirurģija”, “Patoloģija”, “Infekcijas slimības un mikrobioloģija”, “Dzemdniecība un ginekoloģija” un “Pārtikas higiēna” šādus zinātniekus:

Nr.
p.k.

Vārds, uzvārds

Zinātniskais grāds

Apakšnozare

Darba- vieta

1.1. Vita Antāne Dr.med.vet. Dzemdniecība un ginekoloģija, Infekcijas slimības un mikrobioloģija, Patoloģija

LLU

1.2. Edīte Birģele Dr.habil.biol. Morfoloģija, Fizioloģija, Iekšķīgās slimības

LLU

1.3. Zigmunds Brūveris Dr.habil.med.vet. Morfoloģija, Fizioloģija, Ķirurģija

VEZ

1.4. Aleksandrs Jemeļjanovs Dr.habil.agr. Dr.med.vet. Ķirurģija, Dzemdniecība un ginekoloģija, Pārtikas higiēna

LLU

1.5. Andris Vītols Dr.habil.med. Fizioloģija, Iekšķīgās slimības, Patoloģija

LKI

2. Apstiprināt Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) padomi ar promocijas tiesībām zinātņu nozares “Veterinārmedicīna” apakšnozarēs “Morfoloģija”, “Fizioloģija”, “Iekšķīgās slimības”, “Ķirurģija”, “Dzemdniecība un ginekoloģija” un “Patoloģija”, iekļaujot tajā augšminētos ekspertus.

Padome tiesīga piešķirt veterinārmedicīnas doktora (Dr.med.vet.) zinātnisko grādu. Padomes pilnvaru laiks līdz 2009.g. 9.novembrim.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J.Ekmanis