Latvijas Zinātnes padome

L Ē M U M S Nr. 6-3-3

Rīgā, 2004.g. 9. novembrī

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (20.05.98.), “Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem” (MK Noteikumi Nr. 134, 06.04.99.) un LZP Promocijas padomju komisijas š.g. 28.oktobra slēdzienu, nolemj:

1. Apstiprināt par ekspertiem zinātņu nozares “Mākslas zinātne” apakšnozarē “Mūzikas vēsture un teorija” šādus zinātniekus:

Nr.
p.k.

Vārds, uzvārds

Zinātniskais grāds

Darba vieta

1.1. Mārtiņš Boiko Dr.philol.

JVLMA

1.2. Lolita Fūrmane Dr.art.

JVLMA

2. Apstiprināt Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (JVLMA) padomi ar promocijas tiesībām zinātņu nozares “Mākslas zinātne” apakšnozarē “Mūzikas vēsture un teorija” šādā sastāvā:

Nr.
p.k.

Vārds, uzvārds

Zinātniskais grāds

Darba vieta

2.1. Mārtiņš Boiko Dr.philol.

JVLMA

2.2. Lolita Fūrmane Dr.art.

JVLMA

2.3. Ludvigs Kārkliņš Dr.habil.art.

JVLMA

2.4. Vita Lindenberga Dr.habil.art.

JVLMA

2.5. Jānis Torgāns Dr.habil.art.

JVLMA

Padome tiesīga piešķirt mākslas zinātņu doktora (Dr.art.) zinātnisko grādu. Padomes pilnvaru laiks līdz 2006.g. 8.maijam.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J.Ekmanis