Latvijas Zinātnes padome

L Ē M U M S Nr. 6-3-4

Rīgā, 2004.g. 9. novembrī

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (20.05.98.), “Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem” (MK Noteikumi Nr. 134, 06.04.99.) un LZP Promocijas padomju komisijas š.g. 28.oktobra slēdzienu, nolemj:

1. Apstiprināt par ekspertiem zinātņu nozares “Pārtikas zinātne” apakšnozarēs “Pārtikas procesi un iekārtas”, “Pārtikas mikrobioloģija” un “Pārtikas produktu kvalitāte” šādus zinātniekus:

Nr.
p.k.

Vārds, uzvārds

Zinātniskais grāds

Apakšnozare

Darba- vieta

1.1. Mārtiņš Beķers Dr.habil.biol. Pārtikas mikrobioloģija

LU

1.2. Lija Dukaļska Dr.habil.sc.ing. Pārtikas procesi un iekārtas

VEZ

1.3. Uldis Iljins Dr.habil.sc.ing. Pārtikas procesi un iekārtas

LLU

1.4. Daina Kārkliņa Dr.sc.ing. Pārtikas produktu kvalitāte

LLU

1.5. Renāte Ligere Dr.habil.med. Pārtikas produktu kvalitāte

VEZ

1.6. Imants-Atis Skrupskis Dr.habil.sc.ing. Pārtikas procesi un iekārtas

LLU

1.7. Uldis Viesturs Dr.habil.sc.ing. Pārtikas produktu kvalitāte

LU

1.8. Aija Žileviča Dr.habil.med. Pārtikas mikrobioloģija

LU

2. Apstiprināt Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) padomi ar promocijas tiesībām zinātņu nozarē “Pārtikas zinātne”, iekļaujot tajā augšminētos ekspertus nosauktajās apakšnozarēs.

Padome tiesīga piešķirt inženierzinātņu doktora (Dr.sc.ing.) zinātnisko grādu. Padomes pilnvaru laiks līdz 2009.g. 9. novembrim.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J.Ekmanis