Latvijas Zinātnes padome

L Ē M U M S Nr. 6-3-5

 

Rīgā, 2004.g. 9. novembrī

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (20.05.98.), “Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem” (MK Noteikumi Nr. 134, 06.04.99.) un LZP Promocijas padomju komisijas š.g. 28. oktobra slēdzienu, nolemj:

1. Apstiprināt par ekspertiem zinātņu nozares “Ķīmija” apakšnozarē “Ķīmijas didaktika” šādus zinātniekus:

Nr.
p.k.

Vārds, uzvārds

Zinātniskais grāds

Darbavieta

1.1. Dagnija Cēdere Dr.chem. LU
1.2. Jānis Gedrovics Dr.chem. RPIVA
1.3. Mihails Gorskis Dr.paed. DU

2. Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2005.g. 9.novembrim.

 

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J.Ekmanis