Latvijas Zinātnes padome

L Ē M U M S Nr. 8-2-1

 

Rīgā, 2004.g. 28. decembrī

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (20.05.98.), “Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem” (MK Noteikumi Nr. 134, 06.04.99.) un LZP Promocijas padomju komisijas š.g. 9. decembra slēdzienu, nolemj:

1. Piešķirt eksperta tiesības zinātņu nozares “Ekonomika” apakšnozarēs “Agrārā ekonomika” un “Reģionālā ekonomika” šādiem zinātniekiem:

Nr.
p.k.

Vārds, uzvārds

Zinātniskais grāds

Apakšnozare

Darba- vieta

1.1. Ludmila Frolova Dr.habil.oec. Reģionālā ekonomika

LU

1.2. Oļģerts Krastiņš Dr.habil.oec. Agrārā ekonomika Reģionālā ekonomika

LSI

1.3. Baiba Rivža Dr.habil.oec. Agrārā ekonomika Reģionālā ekonomika

LLU

1.4. Pēteris Rivža Dr.habil.sc.ing. Reģionālā ekonomika

LLU

1.5. Kazimirs Špoģis Dr.habil.agr. Agrārā ekonomika Reģionālā ekonomika

LLU

2. Apstiprināt Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) padomi ar promocijas tiesībām norādītajās zinātnes nozares “Ekonomika” apakšnozarēs, iekļaujot tajā augšminētos ekspertus.

Padome tiesīga piešķirt ekonomikas doktora (Dr.oec.) zinātnisko grādu. Padomes pilnvaru laiks līdz 2009.g. 28. decembrim.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J.Ekmanis